Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od 2600zł

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od 2600zł

Finanse i Rachunkowość

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 3100zł

Informatyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2900zł od 3100zł

Kryminologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2800zł

Pedagogika

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł

Prawo

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3000zł

Psychologia

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 3100zł

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3100zł od 3100zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 28 lat istnienia. MANS w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna MANS w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.

W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie otrzymuje wiele akredytacji, certyfikatów i nagród za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje wysokie miejsca w rankingach.

Kampus MANS to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300 miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.

 

Władze Uczelni

Prezydent - Prof. MANS dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c.m.
Rektor - dr hab. inż. dr. h.c Zbigniew Ciekanowski, prof. MANS
Prorektor - dr Joanna Michalak-Dawidziuk, prof. MANS
Kanclerz - mgr Radosław Dawidziuk, MBA

 

Aktualne kierunki studiów

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

 • Administracja (I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Kryminologia (I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Prawo (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Bezpieczeństwo Narodowe (I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Administracja

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w organach władzy publicznej, zapewniając solidne podstawy merytoryczne oraz przygotowanie kompetencyjne. Plan studiów zakłada kształcenie z zakresu prawa i administracji, przykładając duża wagę do nauki przedmiotów prawniczych, które są niezbędne podczas pracy w administracji rządowej i samorządowej. Obserwowana integracja grup studentów pozwala na sprawne, wyjątkowo ciekawe, zawsze skuteczne i optymalne merytorycznie prowadzenie zajęć.

Administracja I stopnia:

 • Administracja danych osobowych
 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej
 • E-administracja
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
 • Zamówienia publiczne

Administracja II stopnia:

 • Administracja publiczna
 • Administracja samorządowa
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
 • Zamówienia publiczne

Bezpieczeństwo narodowe

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe adresowany jest do osób, które chcą zawodowo związać się z organami państwa odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kraju. Studia te dają możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętności w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Kierunek został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestiami militarnymi i pozamilitarnymi zagrożeniami występującymi we współczesnym świecie.

Po ukończeniu kierunku absolwent będzie odpowiedzialnie realizował powierzone mu prace, zachowując się w sposób profesjonalny i etyczny. Zdobyte umiejętności pozwolą mu podejmować prace na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych oraz trafnych ocen i opinii.

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej
 • Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Cyberprzestępczość
 • Zarządzanie kryzysowe

Kryminologia

Kryminologia zajmuje się badaniem przestępstw w ujęciu całościowym. Studia kryminologiczne otwierają szereg perspektyw zawodowych. Absolwenci mogą podjąć prace w organach przeciwdziałania zjawisku przestępczości, a także w instytucjach zajmujących się ofiarami przestępstw.

Absolwent kończąc studia na tym kierunku sprawnie porusza się w obszarze źródeł prawa w szczególności prawa i postepowania karnego. Umie stosować metody i narzędzia właściwe dla pracy kryminologa. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie znajduje się w wąskim gronie uczelni wyższych, które oferują kierunek Kryminologia.

Prawo

Absolwent kierunku Prawo posiada szeroka wiedze ogólna z zakresu wszystkich dziedzin prawa, historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych oraz filozofii. Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz jest przygotowany do dalszego rozwoju w zakresie specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego, jak tez do podjęcia pracy naukowej. Studia na kierunku Prawo maja charakter praktyczny, zajęcia prowadzone są przez praktyków w poszczególnych dziedzinach m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników, sędziów.

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

Dziekan: dr Agnieszka Król

 • Zarządzanie (I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Informatyka (I stopnia, II stopnia stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Finanse i Rachunkowość (I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Zarządzanie

Na kierunku Zarzadzanie absolwent nabędzie wiedze, umiejętności, kompetencje w zakresie m.in. nowoczesnych koncepcji zarzadzania, rozpoznawania, diagnozowania i rozwiazywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami w organizacjach, krytycznego analizowania, interpretowania oraz oceniania zjawisk i procesów zarzadzania w różnej skali, kształtowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, tworzenia projektów i biznesplanów, pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem, implementowania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi, wdrażania planów i strategii marketingowych, przygotowania nowego, ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego, opracowywania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym w obszarze ochrony środowiska, zasad rządzących gospodarka, rynkami ekonomicznymi, relacji zachodzących miedzy podmiotami na nich funkcjonującymi oraz informatycznych systemów wspomagających procesy zarzadzania.

Zarządzanie I stopnia:

 • Emarketing & social media
 • Logistyka
 • Menedżer biznesu
 • Zarządzenie międzynarodowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie publiczne
 • Zarzadzanie w turystyce
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie II stopnia:

 • Emarketing & social media
 • Logistyka
 • Menedżer HR
 • Przywództwo w biznesie
 • Rachunkowość i audyt
 • Zarzadzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie publiczne
 • Zarzadzanie w turystyce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informatyka

Absolwent kierunku Informatyka posiada wiedze, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedze i umiejętności techniczne z zakresu wykorzystywania, zarzadzania i projektowania systemów informatycznych. Zna dobrze zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.

Absolwent posiada umiejętność programowania komputerów i inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywna prace w zespołach programistycznych. Posiada wiedze w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Program studiów gwarantuje przygotowanie do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub eksploatacja narzędzi informatycznych i systemów komputerowych.

Informatyka I stopnia – studia inżynierskie:

 • Bazy danych
 • Bezpieczeństwo obiektów i informacji
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Grafika komputerowa
 • Inżynieria systemów
 • Informatyka śledcza
 • Kryptografia i krypto analiza
 • Systemy mobilne
 • Systemy webowe
 • Technologie sieciowe

Informatyka II stopnia:

 • Internet rzeczy
 • Technologie sieciowe
 • Zaawansowane bazy danych

Finanse i rachunkowość

Absolwent studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość zdobywa wiedze, umiejętności i kompetencje w zakresie obejmującym m.in. funkcjonowanie i rozwój organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw w ich otoczeniu ekonomicznym, finansowym, społecznym, poznanie istoty i prawidłowości problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, rozpoznawania, diagnozowania i rozwiazywania problemów związanych z działalnością organizacji w obszarze rachunkowości i finansów, w tym w kontekście problemów umiędzynarodowienia i globalizacji działalności gospodarczej oraz planowania optymalnej strategii działalności firmy i jej dalszego rozwoju, czy zarzadzania finansami przedsiębiorstw z różnych sektorów.

Finanse i rachunkowość I stopnia:

 • Controlling i audyt finansowy
 • Doradztwo finansowo-księgowe
 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość finansowa

Finanse i rachunkowość II stopnia:

 • Controlling
 • Rachunkowość i audyt
 • Rachunkowość i finanse publiczne
 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Program nauczania jest ukierunkowany nie tylko na umiejętności technicznego i logicznego, precyzyjnego myślenia inżynierskiego, lecz także uwzględnia inne aspekty takie jak kompetencje menedżerskie (kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz w obliczu zmian, kierowania ludźmi), społeczne (umiejętność dostrzegania potrzeb ludzi, komunikowania się, tłumaczenia jeżyka technicznego na jeżyk potoczny, pracy zespołowej), miękkie (asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarzadzanie czasem), czy ekonomiczne (głównie w obszarze zarzadzania i finansów). Inżynieria to kluczowy czynnik determinujący rozwój gospodarczy na całym świecie, dlatego zawód inżyniera był, jest i nadal będzie bardzo cenionym i pożądanym na rynku pracy.

Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia – studia inżynierskie:

 • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
 • Logistyka procesów wytwórczych
 • Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych

Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia:

 • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
 • Zarzadzanie logistyka i łańcuchem dostaw
 • Zarzadzanie technologiami wspomagającymi przemysł 4.0 i 5.0


Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziekan: dr Izabella Kust

 • Pedagogika (I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie) 
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie) 
 • Psychologia jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Pedagogika

Absolwent kierunku Pedagogika wykorzystuje specjalistyczna wiedze w trafnej diagnozie i skutecznym rozwiazywaniu problemów pedagogicznych. Współczesne możliwości zawodowe dla pedagogów są znacznie szersze niż zatrudnienie w placówkach oświatowych na stanowisku nauczyciela. Kluczowa kompetencja absolwentów staje się elastyczność pozwalająca swobodnie reagować na możliwości rynku pracy dla pedagogów. Dla osób zainteresowanych pedagogika, jednak niewiążących swojej przyszłości z praca nauczyciela stworzono program pozwalający swobodnie poruszać się po zagadnieniach z różnych obszarów zastosowań wiedzy pedagogicznej.

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą pracować w poradniach, centrach pomocy i rozwoju rodziny, a także w instytucjach zajmujących się coachingiem, mentoringiem, doradztwem zawodowym, projektami profilaktycznymi, co jest zgodne z zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu pedagogiki wyposażonych w kompetencje pozwalające adaptować się im do warunków współczesnych.

Pedagogika I stopnia:

 • Doradztwo zawodowe z HR
 • Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Absolwent kierunku jest wszechstronnie przygotowany do pracy z dziećmi, potrafi kreować proces kształcenia zintegrowanego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, umiejętnie kształtować i wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka, a także wykazuje się znajomością najnowszych trendów w tym zakresie.

Program jednolitych studiów magisterskich uwzględnia treści wynikające z obowiązującego standardu kształcenia nauczycieli. Studenci uzyskują wiedze, umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki. W trakcie studiów poznają innowacyjne metody organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku, pochodzącymi z różnych środowisk. Poza obowiązującymi formami kształcenia studenci maja możliwość rozwoju naukowego w kołach naukowych i realizacji aktywności społecznej w Samorządzie Studenckim.

Psychologia

Psychologia to praktyczny kierunek przygotowujący do wykonywania zawodu psychologa i wykorzystywania dorobku psychologii w różnych obszarach praktyki zawodowej. Studenci poznają problematykę psychologiczna w szerokim spektrum – od ujęć klasycznych, jak np. diagnoza psychologiczna czy psychologia kliniczna, poprzez rozwijające się bardzo prężnie psychologie biznesu czy neuropsychologie. Połączenie teorii z praktyka kształtuje kompetencje pozwalające wykorzystywać umiejętności psychologiczne na wielu płaszczyznach zawodowych. Program studiów skonstruowany został tak, aby stworzyć studia kształcące specjalistów potrafiących wykorzystywać wiedze psychologiczna w analizie i diagnozie różnych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz sprawnie poruszających się po rynku pracy dzięki uzyskanym kwalifikacjom.

Psychologia – studia jednolite magisterskie:

 • Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
 • Pomoc psychologiczna i psychologia kliniczna
 • Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka

 

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są nie tylko okazją do przyswojenia dodatkowej wiedzy, ale również poznawania nowych ludzi, równie zafascynowanych daną dziedziną. Warto dbać o poziom naszej edukacji, by mieć rozległą wiedzę, szersze kompetencje i lepiej wypadać na tle konkurencji. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie posiada szeroką ofertę studiów podyplomowych, zapewnia wysoki poziom kształcenia i wykwalifikowaną kadrę naukową.

Kontakt – studia podyplomowe
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
podyplomowe@mans.org.pl
tel. 22 59 00 765
tel. 510 193 672

Kierunki studiów podyplomowych

Oferta - https://podyplomowe.mans.org.pl/

 • Akademia Nowoczesnego Zarządzania Coachingowego
 • Asystent rodziny
 • Audyt IT
 • Audyt podatkowy z elementami rachunkowości
 • Audyt śledczy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Budowanie kompetencji menedżerskich
 • Compliance w organizacji
 • Doradztwo i mentoring międzykulturowy
 • Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.
 • Emisja głosu
 • ESG w biznesie
 • Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • Executive Master of Business Administration (EMBA) – Zrównoważony rozwój ESG
 • Inspektor Ochrony Danych (RODO)
 • Kontrola wewnętrzna i audyt
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej (studia on-line)
 • Logopedia
 • Master of Business Administration (MBA) – Menedżer ESG
 • Media, kultura, sztuka
 • Menedżer Jakości
 • Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
 • Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
 • Neurologopedia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 • Psychodietetyka
 • Psycholog w szkole i przedszkolu
 • Psychologia kliniczna
 • Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw
 • Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu
 • Suicydologia
 • Sztuczna inteligencja
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 • Zarządzanie kryzysowe w turystyce
 • Zarządzanie Flotą Samochodową
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa

 

Kontakt do uczelni

03-772 Warszawa

ul. Kawęczyńska 36

tel.:

22 59 00 700