Galeria Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Galeria Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od od od

Finanse i Rachunkowość

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od od od

Informatyka

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł od od od

Kryminologia

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Pedagogika

Zobacz

Cena za semestr od 2000zł od od od

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Zobacz

Cena za semestr od od od 2400zł od

Prawo

Zobacz

Cena za semestr od od od 3000zł od

Psychologia

Zobacz

Cena za semestr od od od 2400zł od

Zarządzanie

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zobacz

Cena za semestr od 2200 złzł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 25 lat istnienia. WSM w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna WSM w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie otrzymuje wiele akredytacji, certyfikatów i nagród za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje wysokie miejsca w rankingach.
Kampus WSM w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300. miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.


Kontakt

https://wsm.warszawa.pl/

ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700


 

Władze Uczelni

Prezydent - Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c.m.
Rektor - dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski prof. WSM
Prorektor - dr inż. Leszek Borowiec
Prorektor - dr Joanna Michalak-Dawidziuk

 

Aktualne kierunki studiów

Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Dyrektor: Dr Monika Bychowska


- Administracja (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

- Prawo (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)

- Bezpieczeństwo Narodowe (lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

-Kryminologia (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)


Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych

Dyrektor: Dr Agnieszka Król


- Zarządzanie (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

- Informatyka (inż. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

- Finanse i Rachunkowość (lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (inż. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)


Instytut Pedagogiki i Psychologii

Dyrektor: Dr Izabella Kust


- Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)

- Psychologia (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)


Kryminologia

Jeżeli interesujesz się problematyką przestępczości - jej zapobiegania i wykrywania, psychologią przestępstw czy prawem karnym to kierunek dla Ciebie. Studia kryminologiczne na naszej Uczelni otwierają szereg perspektyw zawodowych w służbach mundurowych, służbach specjalnych, firmach detektywistycznych, sądach czy prokuraturze.

Zarządzanie

Studia o interdyscyplinarnym charakterze, które przygotują studenta do pracy na wielu różnych stanowiskach. Oferujemy ponad 20 różnych specjalizacji od e-marketingu i social media, przez marketing polityczny aż do zarządzania kryzysowego. Absolwent kierunku zarządzanie posiada wiedzę o właściwościach i procesach zarządzania całą organizacją, a także jej składowymi i potrafi ją zastosować poprzez wykorzystanie funkcji planowania, organizowania, kierowania i kontroli.

Psychologia

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania. Student poznaje metodologie i teorie psychologii, zapoznaje się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej. Absolwent w trakcie kształcenia rozwija twórcze i krytyczne myślenie, posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka. Uzyskuje przygotowanie warsztatowe umożliwiające planowanie własnych badań i procesu.

Informatyka

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu wykorzystywania, zarządzania i projektowania różnych systemów informatycznych. Zna dobrze zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętność programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Posiada wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Finanse i rachunkowość

Absolwent wykazuje się wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o finansach i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, finansowym, społecznym. Jest przygotowany do zarządzania finansami w firmie i stosuje takie umiejętności jak komunikowanie się, negocjowanie, nie obce są mu również problemy umiędzynarodowienia i globalizacji działalności gospodarczej.

Prawo

Absolwent tego kierunku legitymuje się szeroką wiedzą ogólną z zakresu wszystkich dziedzin prawa oraz historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii. Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz jest przygotowany do dalszego rozwoju w zakresie specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego, jak też do podjęcia pracy naukowej. Praktyczną stroną edukacji jest również możliwość wzięcia udziału w licznie organizowanych przez Uczelnię dodatkowych formach aktywności np. w Klinice Prawa.

Administracja

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych niższego i średniego szczebla w hierarchii administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej. Okres studiów to czas zapoznania się ze wszelkimi dziedzinami wiedzy obejmującymi sferę funkcjonowania administracji.

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Po ukończeniu kierunku absolwent będzie odpowiedzialnie realizował powierzone mu prace, zachowując się w sposób profesjonalny i etyczny. Zdobyte umiejętności pozwolą mu podejmować prace na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii. Będzie dysponował poszerzaną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi, zgodnie z indywidualnymi preferencjami, na obieralnych zajęciach specjalnościowych.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Program nauczania nie jest tylko ukierunkowany na umiejętności techniczne, logicznego, precyzyjnego myślenia inżynierskiego, ale także uwzględnia inne aspekty takie jak m.in. kompetencje menedżerskie (kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w obliczu zmian, kierowania ludźmi), społeczne (umiejętność dostrzegania potrzeb ludzi, komunikowania się, tłumaczenia języka technicznego na język „cywilizacyjny", pracy zespołowej), miękkie (asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzania czasem), czy ekonomiczne (głównie w obszarze zarządzania i finansów). Inżynieria to kluczowy czynnik determinujący rozwój gospodarek na całym świecie, dlatego zawód inżyniera był, jest i nadal będzie bardzo cenionym i pożądanym na rynku pracy.

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykorzystywania specjalistycznej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dzieci dla trafnej diagnozy i skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Absolwent posiada umiejętność zaplanowania i zorganizowana działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach szkolnych i poza szkolnych. Posiada umiejętność profesjonalnej współpracy z instytucjami szeroko rozumianego środowiska społecznego, zna zakres ich działania oraz współdziałania dla rozwiązywania problemów pedagogicznych. Potrafi samodzielnie przygotować i prowadzić zajęcia w zakresie wszystkich poziomów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami metodyki edukacyjnej. Absolwent umie prowadzić dokumentację własnych działań wychowawczo-dydaktycznych lub innych, realizowanych w bezpośrednim doświadczeniu.

 

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są nie tylko okazją do przyswojenia dodatkowej wiedzy, ale również poznawania nowych ludzi, równie zafascynowanych daną dziedziną. Warto dbać o poziom naszej edukacji, by mieć rozległą wiedzę, szersze kompetencje i lepiej wypadać na tle konkurencji. Wyższa Szkoła Menedżerska posiada szeroką ofertę studiów podyplomowych, zapewnia wysoki poziom kształcenia i wykwalifikowaną kadrę naukową.

Kontakt – studia podyplomowe
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
podyplomowe@wsm.warszawa.pl
tel. 22 59 00 765

Kierunki studiów podyplomowych

Oferta - https://wsm.warszawa.pl/podyplomowe/wp/

 • Akademia Coachingowego Stylu Zarządzania
 • Asystent rodziny
 • Audyt IT
 • Audyt podatkowy z elementami rachunkowości
 • Audyt śledczy Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bibliotekoznawsto i informacja naukowa
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Budowanie kompetencji menedżerskich
 • Compliance w organizacji
 • Doradztwo i mentoring międzykulturowy
 • Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.
 • Emisja głosu
 • Executive Master of Business Administration (EMBA)
 • Inspektor Ochrony Danych (RODO)
 • Kontrola wewnętrzna i audyt
 • Logopedia
 • Media, kultura, sztuka
 • Menedżer Jakości Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
 • Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
 • Nauczanie zdalne z elementami metodyki - kluczowe kompetencje nauczyciela
 • Neurologopedia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 • Psychologia kliniczna
 • Suicydologia
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 • Zarządzanie Flotą Samochodową
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa

 

Erasmus+

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe. W ramach programu studenci Wyższej Szkoły Menedżerskiej mogą wyjechać za granicę na jeden lub dwa semestry. Nasza uczelnia ma podpisane umowy z kilkunastoma uczelniami, między innymi w Hiszpanii, Czechach, Włoszech czy Bułgarii.

 

Punkty komunikacji

Przystanek najbliżej nas to Kawęczyńska-Bazylika z tramwajami 7 i 13, 20 metrów od uczelni. Dodatkowo niedaleko kampusu znajduje się stacja metra Stadion Narodowy i Dworzec Wschodni z SKM i KM.

 

Kontakt

03-772 Warszawa

ul. Kawęczyńska 36

tel.:

22 590-07-30