Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Filologia Angielska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2350zł od od od 2350zł

Turystyka i Rekreacja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1950zł od od od 1950zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni WSTIJO

uczelnia.pl

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstała w 2003 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Założycielem Uczelni jest mgr Jadwiga Barbara Moroz.

W krótkim czasie Uczelnia nawiązała kontakty z wieloma placówkami naukowymi (m.in. z Instytutem Turystyki) gwarantujące wysoki poziom merytoryczny kształcenia. Współpracuje naukowo z europejskimi uczelniami i organizacjami m.in. z Carnegie College w Szkocji, Goethe Institute w Ankarze oraz Radą Miejską Berlina.

Jednym z atutów Uczelni jest zespół kadry naukowo-dydaktycznej, do którego należą uznani naukowcy, autorzy podręczników akademickich i artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą oraz praktycy o wieloletnim doświadczeniu w branży turystycznej. Działalność naukowa pracowników znajduje odzwierciedlenie w cyklicznie wydawanych od 2008 roku, Zeszytach Naukowych „Turystyka i Rekreacja” oraz monografiach.

Uczelnia opiera się na bogatych doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji różnorodnych programów edukacyjnych takich jak Leonardo da Vinci czy Pilotprojekt Trialog. Szczególnie cennym dla podnoszenia kwalifikacji studentów było podpisanie przez Uczelnię umowy ze szwajcarskim Acceueil Language Centre z siedzibą w Hun, uprawniającej pracowników Uczelni do przeprowadzania ogólnoeuropejskich egzaminów językowych ACCEUEIL w siedzibie WSTiJO.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie wielokrotnie została uznana za najlepszą uczelnię turystyczną o profilu praktycznym w rankingu prestiżowego czasopisma branżowego „Wiadomości Turystyczne”- za rok 2015, 2016 i 2017 i 2020 (w roku 2019 WSTiJO otrzymała wyróżnienie). W 2019 roku WSTiJO została uhonorowana Medalem Okolicznościowym Pro Masowia, przyznawanym osobom i instytucjom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest beneficjentem programu Erasmus od ponad 7 lat. Udział w programie pozwala na rozwój uczelni w ramach współpracy międzynarodowej z uczelniami oraz wymianą dobrych praktyk.

Nasi studenci oraz pracownicy mają możliwość wyjazdu do uczelni partnerskimi oraz przedsiębiorstw w różnych miejscach Europy. Współpracujemy z Uniwersytetami w Granadzie (Hiszpania), Gironie (Hiszpania), Zadarze (Chorwacja), Debreczynie (Węgry), Nikozji (Cypr). Dodatkowo uczelnia współpracuje z organizatorami praktyk – Jobtrust, Animafest, Blue Lagoon Group, Dom Kultury Polskiej na Litwie, H-Top Hotels & Resorts Group w Hiszpanii. Dzięki owocnej współpracy ze wszystkimi partnerami, każdego roku realizowane jest 20 wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Łącznie wyjechało już ponad 200 osób z naszej uczelni. Studenci WSTiJO są bardzo dobrze oceniani oraz otrzymują pochlebne recenzje.

Uczelnia organizuje wyjazdy studyjne i integracyjne, uczestniczy aktywnie w targach turystycznych (krajowych i zagranicznych), które pozwalają studentom nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne konieczne w działalności turystycznej. W celu poszerzania wiedzy studentów oraz rozwijania ich pasji, w Uczelni prowadzone są liczne koła zainteresowań w zakresie historii, sztuki, fotografii, geografii i turystyki kwalifikowanej.

Prężnie działające Biuro Karier WSTiJO organizuje obozy turystyki kwalifikowanej, wycieczki krajoznawcze oraz płatne praktyki za granicą m.in. w Grecji, Irlandii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Anglii, a także praktyki studenckie w biurach podróży i hotelach w Warszawie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów w Uczelni prowadzone są cyklicznie kursy pilota wycieczek umożliwiające zdobycie dodatkowego zawodu.

fasada budynku wstijozajecia na wstijosala wykladowa wstijostudenci wstijo

 

Praktyki

Praktyki zawodowe odgrywają rolę zasadniczą w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych. Możliwość zaznajomienia się ze specyfiką branży turystycznej w jej szerokim rozumieniu już na etapie studiów pozwala na szybsze i skuteczniejsze wejście na rynek pracy bezpośrednio po ich ukończeniu. Przy różnorodności i ciągłej ewolucji runku turystycznego niezwykle istotnym elementem jest umiejętność dostosowywania i rozumienia jego koniunktury.

W tym zakresie WSTiJO przygotowuje studentów do stawiania pierwszych kroków na rynku pracy poprzez praktyki zawodowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe dla studentów przyjętych od października 2019r, w wymiarze co najmniej: 6 miesięcy (960 godzin) – w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich); 3 miesięcy (480 godzin) – w przypadku studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Uczelnia w ścisłej współpracy z Biurem Karier zapewnia wszystkim studentom możliwość odbywania praktyk w licznych instytucjach reprezentujących branżę turystyczną t.j. w hotelach, biurach podróży czy u wysoko wyspecjalizowanych touroperatorów.

Praktyki dla językowej specjalizacji biznesowej polegające na prowadzeniu obsługi językowej w danej placówce mogą być realizowane w firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym, zakładach produkcyjnych i usługowych posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego posiadających kontakty międzynarodowe.

W trakcie realizacji praktyk tłumaczeniowych studenci doskonalą swoje kompetencje w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego poprzez praktyczne zapoznanie się z formami, strategiami i technikami pracy tłumacza w firmach, instytucjach i organizacjach świadczących usługi tłumaczeniowe, prowadzących działalność międzynarodową lub posiadających kontakty międzynarodowe.

Studenci legitymujący się dobrą znajomością języków mają możliwość odbywania zagranicznych płatnych praktyk wakacyjnych w instytucjach partnerskich, z którymi Uczelnia ma zawartą umowę na praktyki m.in. we Francji, Grecji i na wyspach oraz w Hiszpanii.

 

Wycieczki i obozy

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie umożliwia swoim studentom uczestniczenie w organizowanych wyjazdach krajoznawczych, targach turystycznych i obozach turystyki kwalifikowanej. Wyjazdy te mają charakter fakultatywny i udział w nich jest dobrowolny.

Dzięki licznym wyjazdom studenci mają możliwość poznania zabytków kultury i sztuki w kraju oraz za granicą, poszerzają wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych, poznają praktyczne umiejętności organizacyjne w dziedzinie ruchu turystycznego i przewodnictwa. Zapoznają się z aspektami krajoznawstwa, ekologii, historii architektury i sztuki jak również różnych form rekreacji.


 

Biuro Karier

Biuro Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstało z inicjatywy władz uczelni. Po wstępnych przygotowaniach już 20 września 2006r. biuro zostało przyjęte do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Głównym celem biura jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy. Szczególnie ważne jest przygotowanie studentów do aktywnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy tak, aby w jak najszybszym czasie znaleźli zatrudnienie zgodne z ich kwalifikacjami i aspiracjami.

Główne obszary działania

Najważniejszym celem działania Biura Karier jest wykształcenie w studentach samoświadomości zawodowej i wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające sprawne konkurowanie na rynku pracy po wejściu do Unii Europejskiej. Podczas indywidualnych spotkań studenci uzyskają pomoc: w wyborze i zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, w napisaniu dokumentów aplikacyjnych, w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty i szkolenia Biuro Karier organizuje w celu zapoznania studentów z aktywnymi metodami poszukiwania pracy i ich profesjonalnym przygotowaniem do spotkań z pracodawcami.

 

Kontakt do uczelni

01-242 Warszawa

Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

tel.:

22 624 95 60, 22 855 47 58