Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Zobacz więcej

         

Wydział Medycyny i Stomatologii

Zobacz więcej

         

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zobacz więcej

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni PUM

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 3 wydziały: Wydział Medycyny i Stomatologii, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej, na których studiuje 4,5 tys. studentów, w tym ok. 700 obcokrajowców. PUM prowadzi także Szkołę Doktorską.

Jednolite studia magisterskie, I i II stopnia, doktoranckie i podyplomowe prowadzi 700 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 213 profesorów na czele z prof. Janem Lubińskim, prof. Mariuszem Ratajczakiem i prof. Bogusławem Machalińskim.

Oferujemy kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, higiena dentystyczna, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia zdrowia, analityka medyczna, biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna i farmacja.

Zajęcia studenci PUM-u odbywają w dwóch szpitalach klinicznych na Pomorzanach i przy Unii Lubelskiej w Szczecinie (tj. USK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach i USK nr 2), w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej, a przygotowania i egzaminy prowadzone są w Centrum Egzaminów Testowych.

Wydziały Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 • Wydział Medycyny i Stomatologii

LEKARSKI

6 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne.

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

5 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne.

 • Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

ANALITYKA MEDYCZNA

5 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne

BIOTECHNOLOGIA

3 lata, studia stacjonarne I stopnia

2 lata, studia stacjonarne II stopnia

FARMACJA

5,5 roku, jednolite magisterskie studia stacjonarne

 • Wydział Nauk o Zdrowiu

DIETETYKA KLINICZNA

3 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

FIZJOTERAPIA

5 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne

KOSMETOLOGIA

3 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

PIELĘGNIARSTWO

3 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

POŁOŻNICTWO

3 lata, studia stacjonarne I stopnia

2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

PSYCHOLOGIA ZDROWIA

5 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne

RATOWNICTWO MEDYCZNE Z BEZPIECZEŃSTWEM MORSKIM I SEKTORA OFFSHORE

3 lata, studia stacjonarne I stopnia

LOGOPEDIA KLINICZNA Z TERAPIĄ ZAJĘCIOWĄ

3 lata, studia stacjonarne I stopnia

2 lata, studia stacjonarne II stopnia


Kontakt:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

70-204 Szczecin

ul. Rybacka 1

centrala tel. 91 48 00 700, 091 48 00 800

Rektor: 91 48 00 801, e-mail: rektor@pum.edu.pl

Kanclerz: 91 48 00 701, e-mail: kanclerz@pum.edu.pl

 

Rekrutacja

Kandydaci mogą aplikować w danym roku na kilka kierunków studiów, z zastrzeżeniem, że warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny prowadzony w formie niestacjonarnej, jest wcześniejsze zgłoszenie aplikacji na ten sam kierunek w trybie stacjonarnym.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny; świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie); świadectwo dojrzałości/maturalne lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, w tym stosowne zaświadczenie osób zdających egzamin maturalny w szkole średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie); zaświadczenie lekarskie*, wystawione przez lekarza medycyny pracy; jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodna z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) oraz dowód opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement albo zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

*Skierowanie do lekarza medycyny pracy można uzyskać w Dziale Rekrutacji lub poprosić e-mailem o przesłanie pocztą tradycyjną, podając dane korespondencyjne, kierunek studiów oraz PESEL.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać pocztą. Liczy się data wpływu dokumentów do Działu Rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85,- zł za każdy kierunek studiów.

Więcej informacji na stronie www.pum.edu.pl

Kontakt z Działem Rekrutacji: rekrut@pum.edu.pl, +48 91 48 00 816/817

 

Akademickie biuro karier

ABK stanowi pomost między studentami i absolwentami, a rynkiem pracy. Pracodawcom oferuje możliwość zaistnienia w świadomości studentów i absolwentów, a także pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry.

Cele:

 • wspieranie studentów i absolwentów PUM w procesie planowania i realizacji ścieżki zawodowej,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie niezbędnych kompetencji miękkich oraz efektywnego funkcjonowania na rynku pracy,
 • monitorowanie losów zawodowych absolwentów,
 • nawiązywanie trwałej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym tj. pracodawcami, instytucjami rynku pracy, instytucjami szkoleniowymi oraz innymi biurami karier.

Oferuje nieodpłatne działania:

 • doradztwo zawodowe,
 • konsultacje dokumentów aplikacyjnych,
 • wsparcie w zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego - edukacyjnego,
 • wsparcie w ustaleniu indywidualnego planu wejścia na rynek pracy,
 • warsztaty i szkolenia,
 • prowadzenie bazy ofert pracy, staży i praktyk.

Akademickie Biuro Karier - kontakt:

Rektorat, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, pok. 232 i 126

T: +48 91 48 00 723, +48 91 48 00 776

E-mail: abk@pum.edu.pl

 

Kontakt do uczelni

70-204 Szczecin

ul. Rybacka 1

tel.:

91 48 00 700,
091 48 00 800