WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Rzeszów

35-310 Rzeszów

ul. Cegielniana 14

tel.:

17 867 04 80, 17 867 04 81, 17 867 04 82

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE Zobacz wiecej

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Zobacz wiecej

PRAWO Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Studia z przyszłością w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

Nowe ciekawe kierunki studiów oraz dostosowane do potrzeb rynku specjalności to tegoroczna propozycja dla maturzystów przygotowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Maturzyści do wyboru mają jeden z czterech kierunków studiów: Administrację (I i II stopień), Zarządzanie (I stopień), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I i II stopień) oraz Prawo (jednolite studia magisterskie).


Rekrutacja na studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej odbywa się w dwóch turach i trwa do 08.08 września 2019 r. Studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej prowadzone są w ramach trzech Kolegiów.

Kolegium Prawa WSPiA: 

Zaprasza na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo.

Jako absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku „prawo” będziesz bardzo dobrze przygotowany do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej i komorniczej. Będziesz mógł także podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej. Naszym celem jest takie przygotowanie Cię, jako absolwenta „prawa”, abyś mógł zrealizować własne plany i aspiracje w zakresie kariery zawodowej. Służy temu m.in. ścieżka aplikacyjna, czyli dodatkowe, bezpłatne zajęcia, które przygotują Cię do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze. Dlatego też uczelnia przedstawia Ci bogatą ofertę przedmiotów, umożliwiających Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, pozwalających na wykonywanie doradztwa prawnego, np. w charakterze referenta prawnego.

KOLEGIUM PRAWA JEDEN Z NAJLEPSZYCH WYDZIAŁÓW PRAWA W POLSCE!

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW APLIKACYJNYCH


Wyższa Szkoła Prawa i Administracji utrzymała swoją pozycję lidera w kształceniu na kierunku Prawo. W opublikowanym w 2018 roku przez Dziennik Gazetę Prawną X „Rankingu Wydziałów Prawa” WSPiA zajęła pierwsze miejsce na Podkarpaciu i trzecie miejsce wśród polskich uczelni niepublicznych. WSPiA już kolejny rok z rzędu zajmuje miejsce na podium w zestawieniu uczelni kształcących prawników na najwyższym poziomie.

Tegoroczny wynik pokazuje, że studia prawnicze w WSPiA doskonale przygotowują studentów do egzaminów aplikacyjnych i do przyszłej pracy zawodowej. Dzieje się tak m.in. dzięki prowadzonemu przez Uczelnię Systemowi Kształcenia Praktycznego. Na system ten składają się nie tylko praktyki w wybranych instytucjach, np. sądach czy prokuraturach, ale także nowość w skali całego kraju – pracownie praktyczne prowadzone przez praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników). Przygotowują one studenta do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu stosowania prawa. Bardzo pomocna jest również Ścieżka aplikacyjna, realizowana w ramach nowatorskiego programu Bonu Edukacji Dodatkowej. Podczas dodatkowych, bezpłatnych zajęć studenci pod okiem kadry naukowej WSPiA, przygotowują się do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego. Podczas tych zajęć rozwiązywane są kazusy, jak również systematyzowana (pod kątem wymogów egzaminacyjnych) jest wiedza zdobyta w czasie studiów.

Kadra naukowo-dydaktyczna

Atutem Kolegium Prawa WSPiA jest kadra naukowo- -dydaktyczna. Tworzyliśmy ją z myślą o zapewnianiu Ci wysokiego poziomu kształcenia. Zasadą jest, że wykłady i seminaria prowadzą profesorowie. Spotkasz się tu m.in. z prof. dr. hab. Jerzym Posłusznym - Rektorem WSPiA (prawo finansowe), a także z: prof. dr. hab. Andrzejem Zollem - b. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. dr. hab. Zbigniewem Ćwiąkalskim - b. Ministrem Sprawiedliwości prof. dr. hab. Ludwikiem Żukowskim - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, b. Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, prof. dr hab. Bożeną Wieczorską - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku prof. dr. hab. Zbigniewem Czarnikiem - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr. hab. Robertem Sawułą - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo gospodarcze, prawo handlowe).

Uczelnia prowadzi także rekrutację na kolejną edycję Seminariów Doktoranckich w zakresie nauk prawnych. 

Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

Zaprasza na studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II stopnia

WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu uczelnią, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia takich studiów. Kandydaci mogą wybrać jedną z 6 specjalności m.in. bezpieczeństwo narodowe, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, zarządzanie kryzysowe oraz cyberbezpieczeństwo.

Koncepcję kształcenia na tym kierunku oparliśmy o założenie, iż w przyszłości – jako nasz absolwent – powinieneś wykazywać się zaróno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe (naszymi wykładowcami są wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej oraz czynni prokuratorzy i urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). 

Wykłady prowadzą u nas m.in.: gen. Józef Gdański (b. podkarpacki komendant wojewódzki Policji), gen. Dominik Tracz (b. komendant główny Straży Granicznej)dr Robert Bałdys (b. pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji), dr Agata Furgała (b. wicedyrektor w MSWiA), dr Paweł Chomentowski (b. zastępca dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. szef Bezpieczeństwa Operatora Stadionu narodowego PL.2012+), mgr Jacek Sobolewski (b. pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji, obecnie dyrektor Budżetu i Majątku Prokuratury Generalnej), mgr Grzegorz Świszcz (zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa), mgr Ireneusz Ambroziak (b. naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KS Policji w Warszawie) dr inż. Jan Ziobro (b. zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie), dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie), mgr Alena Mydra (b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie), mgr Andrzej Bodzioch (b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie), dr Małgorzata Chackiewicz (funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie) podkom. Magdalena Kruczek (naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie), mgra Konrad Wolak (b. zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie), podinsp.. Piotr Szymański (naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie. Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przygotowanie fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”. W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała (w 2011 r.) porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji mogą odbywać krótsze szkolenie podstawowe. Zgodnie z porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, czynności policyjnych, prawa policyjnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

 Administracja w WSPiA to studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z jedenastu specjalności m.in. ochronę informacji – NOWOŚĆ, e – administrację, administrację publiczną, administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, organizację pracy socjalnej i resocjalizację, zarządzanie zasobami ludzkimi czy też zarządzanie transportem – spedycją – logistyką, administrację firmą oraz finanse i rachunkowość.

Wprowadzamy całkowicie  nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną „Nowy Kierunek Studiowania -administracja//zarządzanie”.

Polega ona na tym, że zamierzając studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia.
Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są  inaczej sprofilowane (na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na „zarządzaniu” przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.

Bezpłatne Specjalistyczne Kwalifikacje - BED

WSPiA jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce daje swoim studentom możliwość zdobycia dodatkowych specjalistycznych kwalifikacji. W ramach BED studenci mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć m.in. kursach pierwszej pomocy, pracy biurowej, e-administracji, biznesu, technik detektywistycznych, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, warsztatach strzeleckich. Uruchamiane jest też specjalistyczne studium m.in.: projektów unijnych, celne i skarbowe, kancelaryjno-archiwistyczne, rachunkowości, finansów i podatków, kryminalistyki, a także kilkanaście studiów podyplomowych. Oprócz specjalistycznych kwalifikacji możemy również wybrać inne dodatkowe, bezpłatne i nieobowiązkowe świadczenia oraz zajęcia (m.in. sportowe i językowe).

Najlepsza uczelnia prawnicza na Podkarpaciu, trzecia w Polsce

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to trzecia najlepsza niepubliczna uczelnia w Polsce prowadząca studia na kierunku „prawo”. Tak wynika z najnowszego XII Rankingu Wydziałów Prawa przygotowanego przez Dziennik Gazetę Prawną w 2018 r. WSPiA ustąpiła jedynie dużym warszawskim niepublicznym uczelniom. Warto jednak zaznaczyć, że w dwóch kategoriach: Kadra Naukowa oraz Zdawalność na aplikacje WSPiA została oceniona najwyżej.

Specjalistyczne laboratoria

WSPiA w Rzeszowie oferuje swoim studentom zajęcia praktyczne w nowoczesnych laboratoriach. Uczelnia zakupiła jedyną na Podkarpaciu uczelnianą strzelnicę elektroniczną (wyposażoną w repliki broni Glock 17 i Beretta). Studenci korzystają ze strzelnicy podczas zajęć z zasad bezpiecznego użycia broni. Studenci WSPiA mają również zajęć w nowoczesnym uczelnianym laboratorium kryminalistycznym. Ćwiczenia odbywają się pod okiem najwyższej klasy fachowców. Do dyspozycji studentów są najnowocześniejsze urządzenia takie sam jak te, na którym pracują np. policyjni eksperci kryminalistyki.

Więcej o studiach w WSPiA znajdziesz na www.wspia.eu!!!

 

To nas wyróżnia

UCZELNIA AKADEMICKA

Przynależność do grupy najlepszych uczelni w Polsce!
Jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.

Najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75.

DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE!

Nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego
WSPiA od 2009 r. realizuje nowatorski w kraju system kształcenia praktycznego dla studentów kierunków: „administracja//zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo”. W wyniku reformy tego systemu i dostosowania go do aktualnych potrzeb studentów i pracodawców, od października 2013 r. kształcenie praktyczne składa się z pięciu ścieżek:
 • ścieżka pierwsza – pracownie praktyczne i praktyki zawodowe;
 • ścieżka druga – elementy praktyczne zajęć dydaktycznych;
 • ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego;
 • ścieżka czwarta – staże zawodowe;
 • ścieżka piąta – dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej, podczas których studenci będą zdobywać dodatkowe doświadczenie praktyczne.


 • Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

  Uprawnienia do nadawania tytułu magistra administracji, magistra prawa oraz magistra bezpieczeństwa wewnętrznego

  Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”. Jesteśmy także pierwszą uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

  Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce!

  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji utrzymała swoją pozycję lidera w kształceniu na kierunku Prawo. W opublikowanym w 2018 roku przez Dziennik Gazetę Prawną X „Rankingu Wydziałów Prawa” WSPiA zajęła pierwsze miejsce na Podkarpaciu i trzecie miejsce wśród polskich uczelni niepublicznych. WSPiA już kolejny rok z rzędu zajmuje miejsce na podium w zestawieniu uczelni kształcących prawników na najwyższym poziomie.

  Wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje prawnicze przez absolwentów „prawa” w WSPiA
  Absolwenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej bardzo dobrze radzą sobie na egzaminach aplikacyjnych. 50 procent spośród absolwentów „prawa”, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu na wybraną aplikację, zdała test z wynikiem pozytywnym. Jest to najlepszy wynik wśród wszystkich polskich uczelni niepublicznych kształcących przyszłych prawników. W ogólnym zestawieniu uczelni publicznych i niepublicznych, z których do egzaminu na wybrane aplikacje przystąpiło poniżej 100 absolwentów, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zajęła bardzo wysokie 4. miejsce.

  Nas wybierają

  Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ponad 5000 studentów. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. Jesteśmy także jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. W roku akademickim 2017/2018 studia na I roku rozpoczęło ponad 1,6 tys. nowych studentów. Jest to prawie 25 procent więcej osób niż w ubiegłym roku. Świadczy to o dużym i rosnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię.

  Pozytywne oceny PKA

  Wszystkie prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów wraz z kilkunastoma specjalnościami otrzymały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Znakomita kadra nauczająca

  Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy. Spotkasz się tu m.in. z prof. dr. hab. Jerzym Posłusznym - Rektorem WSPiA (prawo finansowe), a także z: prof. dr. hab. Andrzejem Zollem - b. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. dr. hab. Zbigniewem Ćwiąkalskim - b. Ministrem Sprawiedliwości prof. dr. hab. Ludwikiem Żukowskim - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, b. Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, prof. dr hab. Bożeną Wieczorską - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku prof. dr. hab. Zbigniewem Czarnikiem - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr. hab. Robertem Sawułą - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo gospodarcze, prawo handlowe).

  Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadzamy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów:

  1. jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo według ogólnie obowiązującego planu studiów (w zależności od liczby zainteresowanych), albo według indywidualnego toku studiowania specjalności. W ramach tego toku studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego;

  2. jeśli nie znajdziesz odpowiadającej Ci oferty specjalności będziesz mógł zaproponować inną specjalność. Taką specjalność będziesz mógł studiować tylko w trybie toku indywidualnego studiowania, pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.

  Własna baza dydaktyczno-socjalna – ok. 21 tys. m2.
  Jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce, zlokalizowany w centrum Rzeszowa


  Zapewniamy znakomite warunki studiowania w nowoczesnych obiektach (ok. 18 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: „Collegium Administrativum”, „Collegium Iuridicum”, „Collegium Securitatis”, klub studencki, Wielomieszkaniowy Dom Studencki – 43 mieszkania o pow. 3,3 tys. m2) oraz w siedzibie Uczelni w Przemyślu (3 tys. m2).

  Uczelnia społeczna

  WSPiA jest jedną z niewielu uczelni niepublicznych o charakterze społecznym. Jej założycielem jest bowiem organizacja społeczna, będąca stowarzyszeniem pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że WSPiA wszystkie środki finansowe pochodzące z czesnego przeznacza na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus i znakomite warunki studiowania. Stąd konkurencyjna
  opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami.

  KONKURENCYJNA OPŁATA ZA STUDIA!
  ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT


  Podstawową zasadą na Uczelni jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opłatą wpisową przed studiami i opłatą za studia. Taką zasadę stosujemy od początku istnienia WSPiA. Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię m.in.: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, egzaminy poprawkowe. Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy cywilnoprawne, obejmujące m.in. zasady płatności. Szczególnie korzystne dla studentów są trzy zasady zawarte w umowach:
 • Opłata za studia drugiego stopnia ustalona jest za cały okres studiów (I i II rok).
 • W ramach programu lojalnościowego absolwenci studiów I stopnia w WSPiA, którzy rozpoczęli studia w WSPiA nie wcześniej niż w roku akademickim 2009/2010 otrzymują 5% - 10% zniżki w opłacie za studia II stopnia.
 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia w WSPiA zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia!


 • Na tym nie koniec !
  W opłacie za studia otrzymujesz także:

  1. BON EDUKACJI DODATKOWEJ- DODATKOWE ZAJĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI
  2. JĘZYKI OBCE
  3. DRUGI KIERUNEK I DRUGA SPECJALNOŚĆ
  4. ŚCIEŻKA APLIKACYJNA (dla studentów kierunku „prawo”)
  5. BEZPŁATNY DOJAZD NA ZAJĘCIA (dla zorganizowanych grup studentów studiów niestacjonarnych)
  6. BEZPŁATNE EGZAMINY I ZALICZENIA
  7. BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI
  8. PROGRAMY ZAGRANICZNE
  9. PROFILAKTYKA MEDYCZNA
  10. WYKŁADY W JĘZYKACH OBCYCH
  11. BEZPŁATNY INDEKS I LEGITYMACJA
  12. BEZPŁATNY NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO INTERNETU


  Kierunki studiów prowadzone przez WSPiA, w przeciwieństwie do kierunków technicznych, pozwalają studentom na zdobycie wykształcenia. Fachowa, prawno-administracyjna i ekonomiczna wiedza jest uzupełniona wiedzą ogólną. Uczelnia oferuje studentom możliwość zdobycia specjalistycznych kwalifikacji w trakcie trwania studiów. Specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone będą certyfikatami międzynarodowymi, krajowymi i uczelnianymi. Pozwala to absolwentom WSPiA na ubieganie się o pracę w wielu różnych zawodach i na różnych stanowiskach (w przeciwieństwie do absolwentów innych uczelni kształcących w wąskich specjalizacjach). Aby rozszerzyć wachlarz możliwości zdobycia dobrej pracy, WSPiA oferuje studentom specjalistyczne kursy np.: doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy UE, technik biurowych, managera ochrony, pracownika ochrony (I i II stopnia) oraz warsztaty dziennikarskie. Zajęcia te oferowane są w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej – BED.

  Ścieżkę aplikacyjną – przygotowuje do egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze
  To dodatkowe, bezpłatne zajęcia oferowane przez WSPiA studentom na kierunku „prawo”. Prowadzone będą one na IV i V roku studiów. Podczas tych zajęć studenci uczą się rozwiązywać zagadnienia i odpowiadać na pytania, które pojawiają się podczas egzaminów na aplikacje.

  Języki obce

  Możesz wybrać jeden z pięciu języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. W naszej uczelni możesz również uczestniczyć w dowolnych lektoratach na zasadach wolnego słuchacza. Dajemy Ci także możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów, których certyfikaty są powszechnie uznawane. Co bardzo ważne nauka języków obcych, w naszej uczelni odbywa się całkowicie za darmo, co daje Ci ogromne oszczędności. Sam przekonasz się, ile pieniędzy oszczędzasz studiując w WSPiA

  Jak to wygląda w praktyce?

  Każdy student studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (3-letnich) uczy się języka obcego przez 150 godzin obowiązkowo. Dodatkowo (w ramach BED) ma możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego zaawansowanego w wymiarze 60 godzin w roku akademickim (nieobowiązkowo). Ponadto zainteresowani mogą podjąć naukę dodatkowego języka obcego (w ramach BED) w wymiarze 60 godzin (nieobowiązkowo).

  Studenci studiów stacjonarnych, jednolitych magisterskich (5-letnich) uczą się języka obcego przez 300 godzin obowiązkowo. Dodatkowo (w ramach BED) mają możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego zaawansowanego w wymiarze 60 godzin w roku akademickim (nieobowiązkowo). Ponadto zainteresowani mogą podjąć naukę dodatkowego języka obcego (w ramach BED) w wymiarze 60 godzin (nieobowiązkowo).
  Nauka języków obcych nie wymaga dodatkowych opłat. Prowadzona jest przez profesjonalnych lektorów. Zajęcia z języków obcych przygotowują do przystąpienia do egzaminów na certyfikaty językowe. Egzaminy na certyfikaty odbywają się na Uczelni. Najlepszym refundujemy koszt egzaminu.

  Jesteśmy centrum egzaminacyjnym TOLES.

  Nie pobieramy dodatkowych opłat za naukę języków obcych. Policz, ile zapłaciłbyś w szkole językowej!

  Drugi kierunek i druga specjalność bezpłatnie


  Studenci podejmujący studia na drugim kierunku wnoszą opłatę tylko za jeden kierunek przez okres studiowania na dwóch kierunkach w WSPiA. Studenci WSPiA mogą także bezpłatnie studiować drugą specjalność.

  Bezpłatne egzaminy i zaliczenia
  Wszystkie zaliczenia i egzaminy (w tym poprawkowe i komisyjne) są bezpłatne.

  Bezpłatny dojazd na zajęcia dla studentów niestacjonarnych

  Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup studentów.

  Bezpłatne podręczniki

  W ramach opłaty za studia część podręczników wydanych przez WSPiA studenci otrzymują bezpłatnie.

  Profilaktyka medyczna

  Dbając o zdrowie studentów, Uczelnia organizuje profilaktyczne, bezpłatne badania lekarskie. Uczestniczymy w akcjach promujących m.in. zdrowy tryb życia, krwiodawstwo i transplantacje.

  Bezpłatna legitymacja elektroniczna i indeks elektroniczny

  Studenci otrzymują bezpłatnie legitymację elektroniczną (uprawniającą m.in. do korzystania z biblioteki, czytelni, restauracji, a w przyszłości także parkingów WSPiA). Bezpłatny jest również elektroniczny indeks.

  Bezpłatny nieograniczony dostęp do Internetu

  Wszyscy studenci mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do Internetu na terenie Uczelni: w kawiarenkach internetowych oraz w patio budynku „Collegium Administrativum”, gdzie zlokalizowany jest punkt dostępowy Wi-Fi. Mogą także za darmo korzystać z zasobów aktów prawnych, m.in.: Lex Omega, Polskiej Bibliografii i Prawniczej, bazy czasopism EBSCO oraz archiwów „Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej”. Bezpłatne korzystanie z bezprzewodowego Internetu możliwe jest również w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim.

  Programy zagraniczne

  Uczelnia umożliwia studentom udział w europejskim programie Erasmus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów i praktyk za granicą. WSPiA w odróżnieniu od innych uczelni nie pobiera opłaty za studia za okres odbywania studiów i praktyk za granicą

  Wykłady w językach obcych

  Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim.

  Dodatkowo skorzystasz z przywilejów finansowych:

  Program lojalnościowy (10 - 15 - 20 - 30 - 50)
  Rozpoczynasz i kończysz studia licencjackie w WSPiA – jesteś automatycznie beneficjentem programu lojalnościowego.
  Otrzymujesz:
 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia,
 • 5 - 10% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia (magisterskie),
 • 20 - 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie (dla absolwentów
  studiów I i II stopnia na WSPiA),
 • 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe,
 • 50% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub małżeństwa studiującego w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA.


 • Po ukończeniu studiów absolwent WSPiA ma prawo do korzystania:
  z pomocy uczelnianego Biura Karier, czytelni, różnych form kształcenia w WSPiA, z organizowanych przez Uczelnię imprez kulturalnych i sportowych.

  Praktyki i staże finansowane ze środków Unii Europejskiej

  W ramach projektu pt. „WSPiA kuźnią kadr sektora usług dla biznesu” studenci kierunków „administracja” oraz „zarządzanie” zostaną objęci:
 • płatnymi stażami zawodowymi, łączne wynagrodzenie stażowe dla studenta wyniesie 6 660 zł brutto;
 • bezpłatnymi szkoleniami z: języka angielskiego biznesowego, doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, audytu wewnętrznego, księgowości (od podstaw do samodzielnego księgowego), kadr i płac w praktyce;
 • wizytami studyjnymi w wiodących ośrodkach sektora usług dla biznesu.

 • Kolejny projekt - „Inkubator kariery”, adresowany do wszystkich studentów WSPiA, obejmował będzie poradnictwo zawodowe, kształcenie przedsiębiorczości oraz wsparcie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej świadczone przez doradców zawodowych w Biurze Karier WSPiA.


  Szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa
  Otrzymując stypendium możesz studiować za darmo!


  Uczelnia otrzymuje dotację na stypendia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W jej ramach przyznawane są stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. Systemem stypendialnym jest objęta większość studentów WSPiA.

  Stypendia z budżetu Uczelni

  Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni. Są to stypendia dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poszczególnych latach studiów na każdym z kierunków oraz dla najlepszego sportowca. Wręczenie nagród dla najlepszych studentów odbywa się podczas uroczystej gali „Najlepsi z dobrych”

  Nagrody dla najlepszych absolwentów>

  WSPiA nagradza absolwentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Nagrody otrzymują także autorzy najlepszych prac dyplomowych.

  Tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wielomieszkaniowym Domu Studenckim
  WSPiA jest właścicielem 43 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 3300 m2, zlokalizowanych blisko Uczelni. Wielomieszkaniowy Dom Studencki zapewnia tanie zakwaterowanie (od 280 do 340 zł miesięcznie), stwarzając lepsze warunki niż tradycyjny dom studencki, 275 studentom studiów stacjonarnych. Wszystkie mieszkania wyposażone są w darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

  Tanie obiady abonamentowe

  W restauracji uczelnianej „W ogrodach” studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty smacznych obiadów abonamentowych w specjalnej studenckiej cenie.

  WSPiA to również:

  Ciągłe inwestycje

  2011

 • Oddaliśmy do użytku nowy obiekt dydaktyczny w kampusie WSPiA w Rzeszowie – „Collegium Securitatis”, przeznaczony głównie dla studentów kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, o pow. 2800 m2.
 • Otworzyliśmy nowoczesne laboratorium kryminalistyczne.
 • Zakończyliśmy inwestycję w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne), na którą otrzymaliśmy dotację w wysokości 3,5 mln zł. Jest to jedna z największych tego typu instalacji w Polsce.
 • Uzyskaliśmy dotację w wysokości 8,5 mln zł m.in. na rozbudowę „Collegium Securitatis”, obejmującą budynek oraz wielopoziomowy parking dla studentów.

 • 2012
 • Zakończyliśmy tworzenie ogrodów uczelnianych.

 • 2014
 • Na parkingach w kampusie WSPiA oddaliśmy do użytku instalację ogniw fotowoltaicznych oraz pierwszych w Rzeszowie carportów (stanowisk do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych).
 • Zakończyliśmy rozbudowę „Collegium Securitatis” (dodatkowa pow. 3200 m2) oraz budowę nowych parkingów


 • Obecnie jesteśmy właścicielem obiektów dydaktyczno- socjalnych w Rzeszowie o pow. ponad 21 tys. m2.

  Strzelnica elektroniczna


  Studenci korzystają z nowoczesnego trenażera umożliwiającego prowadzenie zaawansowanego treningu strzeleckiego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu broni powszechnie używanej przez służby mundurowe w Polsce.

  Klinika Prawa i Klinika Administracji

  Głównym celem funkcjonowania obu klinik jest bezpłatne udzielanie porad prawnych przez studentów WSPiA (pod opieką pracowników naukowych Uczelni) osobom niezamożnym. Dzięki zetknięciu się z konkretnymi problemami prawnymi studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Studenci zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego. Kliniki pozwalają również na wymianę doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych studentów.

  Rozwijanie zainteresowań sportowych
  Od października 2013 roku udział we wszystkich zajęciach sportowych, w tym WF, jest dobrowolny. Stwarzamy studentom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych w formie uczestnictwa w sekcjach, m.in.: piłki nożnej, piłki nożnej halowej (footsal), siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, kick-boxingu, siłowni, aerobiku, tańca towarzyskiego.

  Uczelnia przyjazna studentom

  Działamy w oparciu o najlepsze tradycje i wzorce akademickie. Nakładają one na nas obowiązek partnerskiego i przyjaznego traktowania studentów. Łagodzimy w ten sposób uciążliwości studiowania. Na studiach niestacjonarnych zajęcia organizujemy w terminach niekolidujących z pracą zawodową, tj. w soboty i niedziele od godz. 10, nie częściej niż co dwa tygodnie. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się wyłącznie w dni powszednie.

  Porozumienie z Komendą Główną Policji

  Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci wszystkich kierunków oferowanych przez naszą Uczelnię, przyjęci do służby, mogą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących, m.in.: prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

  Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

  WSPiA wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie (objętej patronatem Ministra Sprawiedliwości). Olimpiada organizowana jest od 2009 roku. Corocznie bierze w niej udział kilka tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

  Wirtualna Uczelnia i Wirtualna Kwestura

  Student ma możliwość uzyskania informacji na temat ocen, terminów egzaminów, opłat za studia, itp. Może to zrobić z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu, logując się do swojego indywidualnego konta.

  Poczta studencka
  Każdy student posiada indywidualne konto e-mail, z którego ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych.

  „Niezbędnik studenta WSPiA”

  Reformujemy system egzaminowania studentów i „Edukator” studenta to właśnie część projektu realizowanego w ramach programu „Nowy Wymiar Studiowania” w WSPiA .Polega on na tym, że studenci otrzymają w formie elektronicznej materiały do nauki danego przedmiotu, składające się m.in. z pytań i odpowiedzi. Ułatwi Ci to w istotny sposób zdobywanie i opanowywanie wymaganej wiedzy.

  „Sala tortur”

  Jest to miejsce, w którym codziennie możesz rozwiązywać testy oraz przygotowywać odpowiedzi pisemne na pytania problemowe w ramach systemu „EDR-SBS”. W ten sposób zaliczasz wybrane przez siebie tematy. Abyś nie tracił czasu w kolejkach i swobodnie korzystał z systemu „EDR-SBS”, w WSPiA działają aż trzy „Sale Tortur”. Obecnie do Twojej dyspozycji jest ponad 100 komputerów. W roku akademickim 2019/20. WSPiA uruchomi dla Ciebie dużą „Salę Tortur”, w której będzie dostępnych ponad 120 stanowisk.

   

  Kierunki studiów

  KOLEGIUM ADMINISTRACJI, ZARZĄDZANIA I BIZNESU

  Administracja // Zarządzanie - I rok, wspólny dla obu kierunków, pod koniec I roku wybierasz kierunek studiów oraz specjalność.

  Na kierunku Administracja, studia pierwszego stopnia (3-letnie), studia drugiego stopnia (2-letnie), stacjonarne i niestacjonarne do wyboru masz następujące specjalności: 

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA 
 • E–ADMINISTRACJA* 
 • ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 
 • ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA 
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • ADMINISTROWANIE FIRMĄ
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM – SPEDYCJĄ - LOGISTYKĄ
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.

  * Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach pierwszego stopnia.
  UWAGA! OD 2015 ROKU - NOWY KIERUNEK STUDIOWANIA


 • Na kierunku Zarządzanie, studiach I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne do wyboru masz następujące specjalności:
 • ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ
 • ZARZĄDZANIE W BIZNESIE
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.

 • Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku „administracja”.

  Coraz większe szanse na rynku pracy będzie miał w przyszłości pracownik – absolwent szkoły wyższej wykształcony uniwersalnie i wszechstronnie. Takie wykształcenie – w porównaniu z wykształceniem technicznym, jak i np. socjologicznym, politologicznym, pedagogicznym, historycznym itp. daje bowiem dużo większe szanse zarówno na podjęcie pierwszej pracy po studiach, jak i zmiany zatrudnienia. Uniwersalność i wszechstronność otwierać będzie drzwi do niemal każdego zakładu pracy, bo w większości wydziałów, działów, jednostek itp. w tych zakładach, właśnie takie wykształcenie będzie przydatne i użyteczne. 

  W ramach nowatorskich sposobów studiowania proponujemy Ci całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną nazwaną „nowy kierunek studiowania – administracja // zarządzanie”. Polega ona na tym, że chcąc studiować kierunek uniwersalny i wszechstronny, tj. „administrację” lub „zarządzanie”, nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Przyjmowany jest bowiem na I rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu, które prowadzi właśnie „administrację” i „zarządzanie”, a decyzję o studiowaniu wybranego kierunku i specjalności podejmujesz pod koniec I roku studiów. Pierwszy rok studiów będzie miał charakter ogólny i z jednej strony da Ci podstawy wiedzy niezbędnej do dalszej nauki, z drugiej zaś przygotuje Cię do podjęcia świadomej i rozsądnej decyzji o wyborze kierunku studiów od II roku, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Kierunki studiów „administracja” i „zarządzanie” są bowiem do siebie podobne. Jednak w naszej Uczelni są inaczej sprofilowane. Na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, zaś na „zarządzaniu” więcej jest przedmiotów organizacyjno-ekonomiczno-finansowych.

  Absolwent „administracji” lub „zarządzana” – wszechstronnie i uniwersalnie wykształcony, będzie miał z jednej strony kwalifikacje na tyle ogólne i elastyczne (prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, socjologiczne, psychologiczne, itd.) z drugiej zaś – na tyle profesjonalne i rzetelne, że będzie w stanie spełnić różne oczekiwania pracodawców w bardzo wielu dziedzinach działania administracji i gospodarki. Nie mając „gorsetu” wąskiego wykształcenia, będzie potrafił uczyć się wielu nowości, poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności. Właśnie uniwersalność i wszechstronność tych kierunków sprawi, że absolwent wyposażony także w dużą wiedzę praktyczną będzie miał lepszą pozycję na rynku pracy.

  Należy podkreślić, że „nowy” magister i licencjat „administracji” lub „zarządzania” w WSPiA będzie mógł wzbogacić i obudować swoje wykształcenie i kwalifikacje wybraniem określonej specjalności. Nowy kierunek studiowania w WSPiA to także nowy sposób studiowania specjalności. Poza wyborem kierunku studiów („administracja” lub „zarządzanie”) możesz wybrać specjalność. Jeśli nie zostanie utworzona grupa specjalizacyjna będziesz miał możliwość uzyskania specjalności według indywidualnego toku studiów. Ten tok jest całkowicie nową ofertą edukacyjną WSPiA. Co więcej, jeśli nie znajdziesz odpowiadającej Ci oferty specjalności będziesz mógł zaproponować swoją własną, której nie ma na liście. Taką specjalność będziesz mógł studiować tylko w trybie toku indywidualnego studiowania, pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.

  Co więcej! Ważnym elementem nowego oblicza „administracji” i „zarządzania” będzie możliwość wzbogacenia w czasie studiów swojego CV dodatkowymi, specjalistycznymi kwalifikacjami. W wielu przypadkach mogą one okazać się bardzo przydatne jako uzupełnienie uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia. Zdobywanie specjalistycznych kwalifikacji oferujemy w ramach dodatkowych zajęć, składających się na tzw. system bonu edukacji dodatkowej – BED. Zajęcia te są bezpłatne. Możesz mnożyć kompetencję poprzez wybranie kilku specjalności.

  Proponujemy więc Państwu studia atrakcyjne i użyteczne.

  Atrakcyjne, ponieważ zdobywają Państwo prawno-administracyjne i ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione wiedzą ogólną.

  Użyteczne, ponieważ profil wykształcenia spowoduje, że jako absolwenci naszej Uczelni będą Państwo przydatni w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym. 

  Krótko mówiąc, będą Państwo menedżerami administracji, zarządzania i gospodarki.

  Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

  W ramach kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" prowadzone są studia I i II stopnia w następujących specjalnościach:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO 
 • SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 
 • KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA 
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

 • Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA, jako jedyne na Podkarpaciu, oferuje Ci studia I i II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Studia te pozwolą Ci połączyć wiedzę teoretyczną ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Zajęcia prowadzone są m.in. w laboratorium kryminalistycznym, pracowniach komputerowych oraz dwóch specjalistycznie wyposażonych halach sportowych. 

  W ramach programu nauczania będziesz odbywać praktyki i staże zawodowe w instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Po ukończeniu studiów będziesz miał szansę podjąć pracę, m.in.: w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, BOR, ABW, CBA, urzędach administracji rządowej i samorządowej, w firmach komercyjnych.

  Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji. Dzięki temu, będąc absolwentem WSPiA, po przyjęciu do służby w Policji będziesz mógł odbyć krótsze szkolenie podstawowe. 

  Jako student Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego będziesz korzystać z Bonu Edukacji Dodatkowej – BED, w ramach którego zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje poświadczone certyfikatami np. na kursach: pierwszej pomocy, sprawności fizycznej, technik detektywistycznych. Realizując swoje pasje i zainteresowania będziesz mógł uczestniczyć także w innych formach kształcenia. W ramach Kolegium działają bowiem koła naukowe m.in: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka oraz Koło Strzeleckie. Co więcej, zajęcia w ramach studiów prowadzone są zarówno przez naukowców, jak i praktyków: byłych i obecnych wysokich rangą funkcjonariuszy służb mundurowych. 

  Do dyspozycji studentów Kolegium jest budynek „Collegium Securitatis”. Jego wyposażenie obejmuje m.in.: profesjonalne laboratorium kryminalistyczne, pełnowymiarową halę sportową, dwie sale do uprawiania sportów walki, laboratoria komputerowe oraz najnowocześniejszą na Podkarpaciu strzelnicę elektroniczną. Warto rozpocząć studia u nas, bo masz zapewnioną możliwość studiowania na II stopniu. Co więcej, objęty jesteś programem lojalnościowym (kończąc studia I stopnia w WSPiA otrzymujesz 15% zniżki w opłacie za studia II stopnia).

  Należy także podkreślić iż studia z zakresu „bezpieczeństwa wewnętrznego” WSPiA uruchomiła już 20 lat temu i była wówczas jedną z nielicznych uczelni w Polsce (publicznych i niepublicznych) prowadzących te studia, a na pewno była jedyną Uczelnią w Polsce południowo – wschodniej. W związku z tym jesteśmy postrzegani jako Uczelnia specjalizująca się w kształceniu i badaniach naukowych z zakresu m.in. problematyki celnej, administracji i służby transgranicznej, przestępczości, policji, kryminalistyki i kryminologii. W Przemyślu i Rzeszowie wykształciliśmy już setki celników, policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników firm ze sfery ochrony i bezpieczeństwa czy osób zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym w administracji państwowej i samorządowej. Wielu absolwentów WSPiA pełni funkcje kierownicze w tych jednostkach i instytucjach.

  A zatem w przeciwieństwie do zdecydowanej większości Uczelni, w których pojawił się, zwłaszcza w ostatnich trzech latach, kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”, WSPiA oferuje: bogaty dorobek w kształceniu a także w organizowaniu praktyk zawodowych; własną, kompletowaną od lat doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, bazę materialną tworzoną specjalnie dla „bezpieczeństwa wewnętrznego” oraz specjalistyczny księgozbiór.

   

  Studia Podyplomowe

   

  Połączenie nie mogło zostać utworzone.
  SQLSTATE[HYT00]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]Login timeout expired