Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zobacz więcej

Zobacz

AUDYT WEWNĘTRZNY

Zobacz

BANKOWOŚĆ I PRAWO BANKOWE NOWOŚĆ!

Zobacz

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zobacz

COACHING I MENTORING

Zobacz

KADRY I PŁACE

Zobacz

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zobacz

PODATKI I PRAWO PODATKOWE

Zobacz

PRAWNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zobacz

PRAWNO-ORGANIZACYJNE ZAGADNIENIA LOGISTYKI W TRANSPORCIE

Zobacz

PRAWO PRACY I ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PRACOWNICZYMI

Zobacz więcej

Zobacz

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Zobacz

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY - ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

Zobacz

RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I SYSTEM PODATKOWY

Zobacz

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Zobacz

SPÓŁDZIELCZOŚĆ I PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Zobacz

STUDY WARS NOWOŚĆ!

Zobacz

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zobacz

ZARZĄDZANIE EVENTOWE

Zobacz

ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI KONTROLINGU

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia podyplomowe na WSPiA

Podstawowe informacje:

- Studia trwają 2 semestry.

- W programie ok. 180 godzin zajęć.

- Studia prowadzone w formie on-line.

Wymagane dokumenty:

 • 1 zdjęcie,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
 • dowód osobisty do wglądu.

- Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich).

- Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.

- Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".


Bankowość i prawo bankowe

Studia podyplomowe „Bankowość i prawo bankowe” mają za zadanie zapoznanie słuchaczy m. in. z bankowymi operacjami papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi wykorzystywanymi przez banki, ryzykiem bankowym, koniunkturą bankową, normami prawnymi regulującymi strukturę, organizację i działalność banków.

Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi, przekwalifikowanie zawodowe. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów. Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej i wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych instytucjach. Krąg wykładowców studiów tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy bankowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.


"STUDY WARS" – Wiedza o wojnie

"STUDY WARS" – "Wiedza o wojnie" to coś więcej niż obronność. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji w sztabach antykryzysowych poziomu państwowego i samorządowego lub przygotowanie do służby w siłach zbrojnych i agendach rządowych z tymi siłami związanych.

Program składa się z trzech modułów.

 • Pierwszy to podstawy taktyki i strategii wojskowej,
 • Drugi to uwarunkowania prawno-traktatowe w zakresie krajowym i międzynarodowym,
 • Trzecim modułem jest przegląd doktryn wojskowych,

Każdy z modułów jest prowadzony przez specjalistę z danej dziedziny. Całość zajęć pozwala na nabycie kompetencji przydatnych zarówno na cywilnych stanowiskach pracy, a w przypadku służby wojskowej może być elementem pogłębienia dotychczasowych doświadczeń i wiedzy nabytych w ramach już odbywanej służby.


Zarządzanie eventowe

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie eventowe” jest pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowań, planowania, zarządzania projektowego i zasobami ludzkimi w trakcie imprez i wydarzeń.

Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu charakterystyki różnego rodzaju wydarzeń, od konferencyjnych czy targowych na największych imprezach masowych, zarówno sportowych jak i artystyczno-rozrywkowych kończąc.

Suchacze zostaną też wyposażeni w wiedzę z zakresu zarządzania projektowego, zasad budowania i sposobów zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia negocjacji, budowania i sprzedaży ofert handlowych, a także modeli zarządzania największymi obiektami widowiskowo-sportowymi w Polsce. Poznają również zasady współdziałania organizatorów ze służbami państwowymi i strukturami samorządowymi a także wymogi z zakresu prawa zamówień publicznych przy organizacji wybranych imprez.


Prawna obsługa przedsiębiorców

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Absolwenci uzyskają wiedzę na temat aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz struktury i form prawnych przedsiębiorców. Ponadto słuchacze zostaną zapoznani z czynnościami dotyczącymi zatrudniania pracowników oraz publicznoprawnymi obowiązkami przedsiębiorców z zakresu podstaw finansowania przedsiębiorstwa, prawa podatkowego oraz prawa bankowego i ubezpieczeniowego.

W ramach prowadzonych zajęć absolwenci nabędą szereg umiejętności praktycznych, w szczególności dotyczących sporządzania umów, regulaminów oraz innych pism w obrocie gospodarczym. Poznają również relacje łączące przedsiębiorców z kontrahentami, w tym prowadzenie ich weryfikacji oraz zagadnienia związane z windykacją.


Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe

Celem studiów podyplomowych "Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe" jest wyposażenie słuchacza w wiedzę związaną z utratą płynności finansowej przez przedsiębiorców, a w przypadku postępowania upadłościowego – także osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Są to: postepowanie restrukturyzacyjne, które przewiduje cztery procedury (postepowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postepowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne) i postępowanie upadłościowe, które adresowane jest do przedsiębiorców, w tym tych, którzy mają szczególny status, np. banki, zakłady ubezpieczeniowe czy deweloperzy oraz wyjątkowo do osób fizycznych, które nie mają statusu przedsiębiorców („upadłość konsumencka”).


Samorząd terytorialny

Celem studiów podyplomowych „Samorząd terytorialny” jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych w pracy w administracji samorządowej.

Studia te skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji samorządowej. W programie studiów zawierają się zagadnienia zawierające elementy prawa, finansów oraz związane z zarządzaniem administracją samorządową.

Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji i działaczy samorządowych różnych szczebli, zarówno urzędów, jak i samorządowych jednostek organizacyjnych (gmin, powiatów i województw) oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe.


Administracja publiczna

W ramach studiów podyplomowych na kierunku "Administracja publiczna" przewidziane są dwie specjalności:

 • specjalność: ogólnoadministracyjna,
 • specjalność: zarządzanie publiczne.

Specjalność: OGÓLNOADMINISTRACYJNA

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej.

Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.


Specjalność: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządzania w różnych aspektach i strukturach działalności instytucji publicznych poprzez nabycie wiedzy i praktycznej umiejętności kierowania zasobami ekonomicznymi i ludzkimi, zastosowania prawa i finansów publicznych oraz dyplomacji wizerunkowej.

Studia przeznaczone są dla osób pełniących i zamierzających objąć kluczowe stanowiska kierownicze każdego szczebla w administracji publicznej. Słuchacze studiów to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać, wykorzystując swoje kompetencje oraz potencjał przywódczy.

Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi

Prawo pracy jest gałęzią prawa regulującą stosunki prawne o bardzo dużej wadze społeczno–ekonomicznej, których realizacja jest w praktyce często źródłem konfliktów indywidualnych i zbiorowych. To prawo pracy, niezależnie czy pracodawca funkcjonuje w sferze gospodarki lub administracji publicznej, wyznacza zasady i granice zarządzania zasobami ludzkimi. Znajomość tych zasad to nie tylko właściwie dobrani, kompetentni, ustabilizowani i zaangażowani pracownicy, ale także wizerunek pracodawcy przestrzegającego prawa i szanującego swoich pracowników, posiadającego umiejętność współpracy z podmiotami zbiorowego prawa pracy oraz z organami kontroli i nadzoru nad jego przestrzeganiem.

W ramach studiów podyplomowych przewidziane są dwie specjalności:

 • Specjalność administracja publiczna
 • Specjalność: podmioty gospodarcze


Audyt wewnętrzny

Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych, wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty powyżej 40 000 zł. Zapotrzebowanie na audytorów wewnętrznych zgłaszają głównie organy samorządu terytorialnego i administracja rządowa, a także wymiar sprawiedliwości. Audytor wewnętrzny prowadzi kontrolę legalności wydatków i kosztów budżetowych. Dopełnia czynności sprawdzających, sporządza plany audytu i sprawozdania. Zawód wykonuje jako pracownik jednostki lub jako usługodawca zewnętrzny. Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego legitymują do wykonywania tego zawodu, co zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy o finansach publicznych, może nastąpić po odbyciu przez absolwenta stosownej praktyki poprzedzającej podjęcie wykonywania zawodu.


Bezpieczeństwo i higiena pracy

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje słuchaczom możliwość zdobycia, poszerzenia lub zaktualizowania wiedzy z zakresu BHP na wysokim poziomie merytorycznym oraz zapoznania się z obowiązującym prawodawstwem i standardami Unii Europejskiej w zakresie BHP.


Coaching i mentoring

Studia podyplomowe "Coaching i mentoring” prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą przygotowują profesjonalnego coacha i mentora działającego w sferze doradztwa indywidualnego oraz zespołowego w organizacjach biznesowych.

Studia te, uskuteczniają u coacha i mentora stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pracownika i personalnego trybu postępowania dostosowanego do osobowości i wiedzy pracownika. Przygotowują również do unikatowego doskonalenie procesu komunikowania interpersonalnego w atmosferze lojalności, umiejętności do współdziałania oraz wysokiej sprawności wykonywania zadań.

Program kształcenia łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, psychologii, konsultingu oraz coachingu jak również mentoringu. Profesjonalny coach i mentor charakteryzuje się zatem rozróżnianiem manipulacji od otwartej komunikacji, a tym samym poznaje tajniki oddziaływania podmiotów indywidualnych w procesie zarządzania organizacjami biznesowymi.


Kadry i płace

Studia podyplomowe "Kadry i płace" dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. kadr. Rynek pracy w dalszym ciągu bowiem odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach w tych grupach zawodowych.

Mocną stroną tego kierunku są odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć będzie prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w obsłudze kadrowo-płacowej.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych.


Ochrona danych osobowych

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

Studia obejmują problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, a także wykonywaniem audytów w przedmiotowym zakresie.


Podatki i prawo podatkowe

Problematyka prawa podatkowego odgrywa współcześnie doniosła rolę, zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy reformie uległ system organów administracji podatkowej w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej stosowania prawa podatkowego, tak od strony organów orzekających w sprawach podatkowych, jak i podatników, płatników i inkasentów – w tym przedsiębiorców (osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz osób fizycznych.

W ramach studiów przybliżone zostaną problemy wynikające z bieżącego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz samorządowych kolegiów odwoławczych.


Zarządzanie Projektami

Wszechstronna wiedza, kompetencje i umiejętności w zakresie zarządzania projektami to dziś doskonały wybór dla osób zajmujących się nadzorowaniem, planowaniem realizacji zadań w przedsiębiorstwie, menedżerów, pracowników przedsiębiorstw, firm konsultingowych, szkoleniowych czy wdrożeniowych oraz tych którzy w przyszłości chcą zająć się kierowaniem projektami w firmach, samorządach i  organizacjach.

Absolwent studiów zyska wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze planowania, organizowania, a także motywowania pracowników, pozna metodologię zarządzania projektem i zasobami ludzkimi, budżetowanie i kontrola realizacji projektów.

Specjaliści zarządzający różnego rodzaju projektami są pożądanymi pracownikami w każdym sektorze zatrudnienia. Studia te otwierają przed Tobą praktycznie nieograniczone możliwości na rynku pracy.


Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie

Studia prowadzone we współpracy z Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji w Warszawie.

Zajęcia będą koncentrowane m.in. na zgłębieniu problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.

Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszymi rozwiązaniami oraz perspektywicznymi przedsięwzięciami w zakresie organizacji i zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw towarów. Zajęcia będą prowadzone przez cenionych w Polsce i na świecie profesjonalistów – autorytety naukowe i praktyków – menadżerów firm operujących na rynkach globalnych.

Studia pozwalają na spełnienie wymagań prawnych w zakresie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób dla osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywania transportu drogowego lub zarządzających transportem, a także możliwość wykonywania zawodu agenta celnego, po uzyskaniu wpisu na listę agentów celnych.


Proces inwestycyjno-budowlany – zagadnienia proceduralne

W obliczu zachodzących zmian i wzrostu znaczenia wiedzy prawnej w zakresie lokalizacji realizacji i eksploatacji inwestycji, niezbędne jest dokształcanie się w tym obszarze. Proponowane studia podyplomowe kierowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych prawem procesu inwestycyjnego. W tym także do inżynierów i ekonomistów borykających się z problemami stosowania prawa w ich codziennej działalności zawodowej.

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK), Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS), Politechniki Warszawskiej (PW), Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (WSPiA), sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, pracownicy Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.


Rachunkowość, finanse i system podatkowy

Studia adresowane są m.in. do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, pracowników aparatu finansowego i skarbowego, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą oraz poszukujących nowego atrakcyjnego zawodu.

Studia prowadzone są przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w Rzeszowie. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, pracownicy firm konsultingowych oraz praktycy życia gospodarczego.

Program studiów łączy wiedzę z zakresu prawa finansowego, podatkowego i gospodarczego, ekonomii, rachunkowości i finansów.


Spółdzielczość i prawo spółdzielcze

Wiedza z zakresu spółdzielczości wymaga uporządkowania i właściwego przekazu, w szczególności, że obecnie stanowi wyraźny potencjał na rynku pracy. Ponadto skupia dużą liczbę członków zainteresowanych wiedzą na temat praw i obowiązków spółdzielni, do której należą. Forma studiów podyplomowych oferowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą odpowiada tym potrzebom.

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.


Zamówienia publiczne

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych.

Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców.

Studia będą prowadzone w formach umożliwiających zarówno pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. W tym celu znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Absolwenci studiów nabędą wiedzę ekspercką pozwalająca im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych.


Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu

Narastająca konkurencja na rynku krajowym oraz procesy globalizacyjne wymuszają na podmiotach gospodarczych i innych organizacjach konieczność zwiększania efektywności zarządzania finansami. Dokonujący się postęp informatyczny, innowacyjność rozwiązań, pozwalają za pomocą zintegrowanych systemów informatycznych lepiej zarządzać ich finansami.

Studia podyplomowe z zarządzania finansami z elementami kontrolingu, przekazują wiedzę i umiejętności pozwalające lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość, sprawniej kierować organizacją, ograniczać ryzyko prowadzonej działalności. Generuje to równocześnie rosnące zapotrzebowanie na zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami i kontrolingu.

Celem studiów jest nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania finansami i kontrolingu w podmiotach gospodarczych i organizacjach. Obecna rzeczywistość i dynamizm procesów gospodarczych wymagają gruntowego teoretycznego i praktycznego przygotowania z zakresu szeroko rozumianych finansów, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu, dlatego też zostały postawione dwa cele:

 • Cel dydaktyczny - zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia finansów instytucji i analizy skutków zdarzeń gospodarczych.
 • Cel biznesowy - podniesienie umiejętności specjalistów w firmach i instytucjach oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie osiąganych wyników gospodarczych na bazie analizy finansów podmiotów gospodarczych.

Program wychodzi naprzeciw potrzebom: osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, członków kadry zarządzającej, osób zatrudnionych w jednostkach finansowych sfery budżetowej, osób zatrudnionych w działach finansowych, controlingu, analiz ekonomiczno–finansowych, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i innych specjalistów, którym niezbędna jest szczegółowa wiedza w zakresie finansów.

 

Kontakt do uczelni

35-310 Rzeszów

ul. Cegielniana 14

tel.:

17 867 04 80,
17 867 04 81,
17 867 04 82