Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz więcej

Zobacz

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

Mechatronika

Zobacz więcej

Zobacz

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

Pielęgniarstwo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Terapia zajęciowa z rehabilitacją NOWOŚĆ!

Zobacz

Transport

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nowości w Lubelskiej Akademii WSEI

Pierwszy rocznik studentów nowego kierunku Terapia zajęciowa z rehabilitacją rozpocznie kształcenie w Lubelskiej Akademii WSEI już w październiku br. Terapia zajęciowa z rehabilitacją to autorski kierunek studiów z programem niedostępnym dotychczas w regionie Polski Wschodniej i stanowiący odpowiedź na potrzeby środowiska medycznego. Terapeuta zajęciowy należy do grupy zawodów, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Studenci studiów I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa z rehabilitacją będą kształceni zgodnie ze standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Absolwenci uzyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. Client Centred Practice).

https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/terapia-zajeciowa-z-rehabilitacja/


 

Uczelnia przyszłości

Lubelska Akademia WSEI w Lublinie to nowoczesna uczelnia wyższa, która stawia na kompleksowe i innowacyjne kształcenie w dziedzinach, które dynamicznie się rozwijają i są rosnącym przedmiotem zapotrzebowania pracodawców. Program kształcenia na poszczególnych kierunkach, a także otwieranie nowych specjalności są podyktowane zmieniającymi się trendami w światowej i europejskiej gospodarce oraz biznesie. Dzięki temu kształcenie przygotowuje wykwalifikowane kadry pracowników, którzy bez problemu odnajdują się na wymagającym rynku pracy. Hasłem przewodnim WSEI jest „Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze”, co przekłada się na coraz ciekawszą i rozwiniętą ofertę dydaktyczną. Władze uczelni stale monitorują zmieniający się rynek pracy, aby zaoferować studentom kształcenie w takich obszarach, które pozwalają na znalezienie dobrego, stabilnego zatrudnienia, umożliwiającego nieustanny rozwój zawodowy i satysfakcję z wykonywanej pracy.

W ofercie dydaktycznej uczelni nieustannie pojawiają się nowe kierunki i specjalności, między innymi studia dualne, studia II stopnia na kierunkach zarządzanie, cyberbezpieczeństwo czy programowanie i analiza danych, skierowane przede wszystkim dla przyszłych informatyków. Nowości, jakie pojawiły się w 2019 roku, to także pięcioletnie studia pedagogiczne na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, a także innowacyjne, pełne zaawansowanych technologii Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek, które pozwala na połączenie zdobywanej w czasie studiów wiedzy teoretycznej z zaawansowanymi umiejętnościami praktycznymi. Zmieniająca się oferta dydaktyczna jest przygotowywana na podstawie ścisłej i szeroko zakrojonej współpracy z pracodawcami lokalnymi i nie tylko.

Studenci mają więc pewność, że kształcą się w tych dziedzinach i zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Aż 76 procent nowych studentów wybiera uczelnię ze względu na atrakcyjną formę oferowanego kształcenia. Co więcej, aż 96 procent absolwentów poszczególnych kierunków, a więc niemal wszyscy, wróciło na WSEI, aby kontynuować kształcenie na studiach magisterskich czy podyplomowych. Studenci, którzy decydują się na kształcenie w WSEI mogą liczyć na rozbudowany i różnorodny program stażów i praktyk, jakich nie można znaleźć na innych uczelniach. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji systematycznie, co roku podejmuje współpracę z kilkudziesięcioma podmiotami biznesowymi, które umożliwiają organizację praktyk, projektów badawczo-rozwojowych, stażów, szkoleń, praktycznej realizacji prac dyplomowych oraz doktorskich. Aktualnie WSEI posiada niemal 400 aktywnych umów o współpracy z przedstawicielami biznesu oraz z innymi uczelniami w Polsce i nie tylko. Firmy, jakie współpracują z WSEI to wielkie i znane przedsiębiorstwa, takie jak Asseco Data Systemy z branży informatycznej czy PGE Obrót z branży energetycznej. Już na etapie studiów studenci mają więc możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego i poznania specyfiki pracy dla najlepszych podmiotów na rynku. Wielu absolwentów właśnie w tych firmach znajduje później stałe zatrudnienie po ukończeniu kształcenia.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji nieustannie podnosi nie tylko merytoryczny poziom kształcenia, ale również warunki, w jakich uczą się studenci. Rozbudowywane są między innymi laboratoria oraz podmioty, które przeznaczone są do praktycznej nauki. W ostatnich latach powstało między innymi Centrum Edukacji Technicznej Haas, a także Psychologiczne Centrum Diagnozy i terapii, które realizuje projekty badawcze z zakresu psychologii oraz pedagogiki. Choć nazwa uczelni może kojarzyć się z naukami ścisłymi i kształceniem inżynierów, w rzeczywistości Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kładzie równie duży nacisk na kształcenie specjalistów w naukach humanistycznych i społecznych. Bogata oferta kierunków, doskonałe warunki dydaktyczne, świetna infrastruktura i duży nacisk na kształcenie praktyczne sprawiają, że nauka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji to doskonały początek ciekawej, zawodowej przyszłości.

 

Misja WSEI w Lublinie


Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze.

Dbamy o to, by dyplom naszej Uczelni był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kreuje nowoczesne i wszechstronnie wykształcone społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej regionu. Nowatorskie kształcenie motywuje studentów do aktywnego życia zawodowego.

Uczelnia wspólnie ze swoim Założycielem, Fundacją „OIC Poland”, wdraża szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy pomocowych, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.

Realizując swoje cele Uczelnia przestrzega następujących zasad:

 • profesjonalizm - nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy;

 • partnerstwo - jest stosowane w WSEI na co dzień. Zapewniamy naszym studentom przyjazne warunki studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby;

 • jedność procesu kształcenia z praktyką gospodarczą - pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące;

 • innowacyjność i przedsiębiorczość - przygotowujemy studentów do podejmowania
  wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy.
 •  

  WSEI w rankingach

  Wysoki poziom kształcenia w WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Uzyskane certyfikaty i miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającą wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającą swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy.

  W ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy” w 2019 roku WSEI zajęła 19 miejsce w Polsce (wśród 231 uczelni niepublicznych), a 1 miejsce w regionie.

  Nasze największe atuty wśród uczelni w Polsce:

  • 2 miejsce w kategorii: efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania
  • 2 miejsce w kategorii: pozyskiwanie środków z programów UE
  • 8 miejsce w kategorii: publikacje naukowe
  • 10 miejsce w kategorii: warunki kształcenia – akredytacje
  • 12 miejsce w kategorii: programy studiów prowadzone w j. obcych
  • 13 miejsce w kategorii: preferencje pracodawców
  • 14 miejsce w kategorii: publikacje naukowe h-index
  • 15 miejsce w kategorii: ekonomiczne losy absolwentów
  • 15 miejsce w kategorii: publikacje naukowe – cytowania
  • 16 miejsce w kategorii: prowadzone kierunki magisterskie
  • 18 miejsce w kategorii: nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach
  • 18 miejsce w kategorii: nauczyciele akademiccy z zagranicy

   

  Dlaczego WSEI

  • 22 lata doświadczenia
  • 30 kierunki studiów
  • 47 specjalności
  • 80 kierunków studiów podyplomowych
  • Programy studiów dostosowane do rynku pracy
  • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
  • Bogata oferta wymian oraz staży krajowych i międzynarodowych
  • Kierunki o profilu praktycznym
  • Atrakcyjne systemy stypendialne
  • Nowoczesna baza dydaktyczna
  • Innowacyjne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
  • Instytut Pielęgniarstwa
  • Możliwość kontaktu i współpracy z przyszłymi pracodawcami


   

  Zasady rekrutacji


  Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  KROKI REKRUTACJI


  KROK 1 - WYPEŁNIJ DOKUMENTY


  Ważne: Wykonaj skany powyższych dokumentów.

  Zapoznaj się z umową o warunkach odpłatności

  Umowa zostanie podpisana przy składaniu oryginalnych dokumentów w Biurze Obsługi Studenta.


  KROK 2 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

  Jeśli jesteś Kandydatem na Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie i jednolite magisterskie) przygotuj:

  • Skan świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 sierpnia br.)
  • Fotografie legitymacyjną (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej

  W przypadku studiów pielęgniarskich pomostowych:

  • Skan dyplomu pielęgniarskiego (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 sierpnia br.)
  • Skan dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 sierpnia br.);
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (oryginał należy przedłożyć w Uczelni w terminie do 30 sierpnia br.) – Skierowanie na badania – pielęgniarstwo

  W przypadku studiów inżynierskich:

  Jeśli jesteś Kandydatem na Studia II stopnia przygotuj:

  • Skan Dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
  • Skan Suplementu (część B dyplomu) / indeks (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
  • Fotografie legitymacyjną (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej i papierowej

  W przypadku studiów pielęgniarskich:


  KROK 3 - WYŚLIJ KOMPLET DOKUMENTÓW

  • Przygotowane skany dokumentów i fotografię prześlij pocztą elektroniczną na adres bos@wsei.lublin.pl – w temacie wiadomości wpisz swoje Nazwisko i Imię.
  • Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta (BOS) – 81 749 17 77, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
  • Do dnia 30.09.2022r. dokonaj opłaty za studia zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonymi na stronie https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/rekrutacja/oplaty/  Cennik studiów na rok akademicki zostanie opublikowany na początku maja br.


  Kontakt
  Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
  tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: bos@wsei.lublin.pl

   

  Kontakt

  20-209 Lublin

  Projektowa 4

  tel.:

  81 749 17 70, 81 749 17 77