Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - NOWOŚĆ!

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego (glottodydaktyka polonistyczna)

Podyplomowe studia kwalifikacyjne „Nauczanie języków obcych”

Technika i informatyka dla nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Zarządzanie szkodami łowieckimi

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Podyplomowe studia kwalifikacyjne „Język angielski w edukacji przedszkolnej I wczesnoszkolnej”

Kwalifikacyjne trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej adresowane są do osób, które chcą podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w klasach od 1 do 3. Prowadzone przez nas studia podyplomowe spełniają wszystkie standardy i efekty kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, z uwzględnieniem przygotowania merytorycznego nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej, jako przygotowanie do integracji treści nauczania języka obcego.

Słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę oraz kompetencje z zakresu metod oraz technik nauczania języka angielskiego. Mają oni możliwość rozwijania swoich kompetencji pedagogicznych i wychowawczych poprzez doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej (stacjonarnej – 2 zjazdy i zdalnej z wykorzystaniem platformy Webex). Studia kończą się obroną dydaktycznego projektu empirycznego, powiązanego z towarzyszącymi kształceniu na uczelni praktykami nauczycielskimi, realizowanymi w szkołach. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie umożliwiające nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach od 1 do 3.


 

Podyplomowe studia kwalifikacyjne „Nauczanie języków obcych”

Kwalifikacyjne trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie nauczania języków obcych adresowane są do zainteresowanych pracą w charakterze nauczyciela wszystkich języków obcych nauczanych w polskim systemie edukacyjnym, którzy nie posiadają jeszcze pełnych kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu stosownych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w szkolnictwie zinstytucjonalizowanym. Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje zgodne z ministerialnymi standardami kształcenia nauczycieli.

Prowadzone przez nas kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania języków obcych, spełniają wszystkie obowiązujące wymagania i standardy kształcenia nauczycieli. Dają możliwość uzyskania uprawnień do nauczania konkretnego języka obcego.

Program studiów obejmuje zorientowane praktycznie wykłady i konwersatoria wprowadzające do psychologii uczenia się języków, psycho- i neurolingwistyki, pedagogiki i dydaktyki językowej oraz warsztaty dydaktyczno-metodyczne uwzględniające specyfikę nauczania języków na różnych etapach edukacyjnych, warsztaty psychospołeczne oferujące doskonalenie umiejętności miękkich.


 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZMIAN ORGANIZACYJNYCH

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami Zmian Organizacyjnych mają na celu przygotowanie absolwentów do realizacji złożonych zadań wdrożeniowych w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach i organizacjach niekomercyjnych. Oferta edukacyjna skierowana jest do kierowników, specjalistów oraz pracowników w zakresie zwinnego zarządzania (AGILE PM) oraz kreowania zmian organizacyjnych. Program jest dedykowany dla trenerów i konsultantów pragnących zdobyć nowe umiejętności zawodowe. Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Studia trwają dwa semestry i będą realizowane w systemie blended learning, łączącym tradycyjną naukę z edukacją zdalną. Wybrany sposób kształcenia wyróżnia się dużą skutecznością i elastycznością. Wykorzystanie innowacyjnych metod aktywizujących pozwala dostosować treści kształcenia do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych zapewnia dostęp do platform edukacyjnych e-Wszechnica oraz Webex Meetings.

Studia umożliwiają przygotowanie się do otrzymania certyfikatu Change Management Foundation oraz AGILE PMBA, zgodnie z standardami międzynarodowymi. Proces certyfikacji przeprowadza wyspecjalizowany dział Wszechnicy Edukacyjnej, oferujący szkolenia oraz doradztwo personalne. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z zarządzaniem rozwojem organizacji (Organization Development; OD) oraz metodyką rozwoju nowych produktów (New Product Development; NPD).


 

ZARZĄDZANIE SZKODAMI ŁOWIECKIMI

Studia podyplomowe Zarządzanie szkodami łowieckimi trwają 2 semestry i wyposażają absolwentów w kompetencje niezbędne dla uczestników postępowań w zakresie likwidacji szkód łowieckich, a ich kwalifikacje dokumentuje uzyskane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz legitymacja rzeczoznawcy. 

Studia umożliwiają zdobycie najnowszej wiedzy dotyczącej przepisów prawnych związanych z realizacją zadań z zakresu legislacji i gospodarki łowieckiej oraz wybranych elementów ochrony środowiska i rolnictwa. Program przygotowuje również do pełnienia funkcji mediatora oraz biegłego sądowego. Ponadto, studia nadają absolwentom kwalifikacje przydatne do prowadzenia działalności rolniczej, tj. prowadzenia gospodarstw rolnych, nabywania gruntów rolnych i ubiegania się o związane z tym unijne dotacje.

Studia z zakresu zarządzania szkodami łowieckimi dedykowane są dla pracowników samorządów gmin, starostw, urzędów wojewódzkich, lasów państwowych, a także strażnikom leśnym, członkom zarządów kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego czy organizacji i stowarzyszeń zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz doradztwem rolniczym.


 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Bezpieczeństwo i higiena pracy w środowisku pracy, to działalność związana z ochroną zdrowia i życia pracowników zakładów pracy poprzez zapewnienie im bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków w środowisku i na stanowisku pracy zawodowej, ale to także niezależna dziedzina nauki zajmująca się projektowaniem i doskonaleniem oraz wdrażaniem odpowiednio bezpiecznych i higienicznych oraz komfortowych warunków pracy.

Program studiów zorientowany jest na aspekty kształcenia praktycznego, takie jak: regulacje prawne z zakresu BHP w środowisku pracy, działalność Służb BHP i Ppoż. w środowisku pracy, ochrona przeciwpożarowa, eliminacja zagrożeń i ewakuacja ludzi ze strefy zagrożeń pożarowych, identyfikacja, ocena skutków i likwidacja czynników zagrożeń w środowisku pracy, ochrona środowiska pracy i przeciwdziałanie zniszczeniom oraz przywracanie właściwych parametrów środowiska zgodnie z przepisami, kształtowanie bezpiecznych i ergonomicznych warunków w środowisku pracy, dydaktyka szkolenia pracowników z zakresu BHP w środowisku pracy, zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym w środowisku pracy czy wspomaganie IT działalności Służby BHP i Ppoż. w środowisku pracy.


 

NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO (GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA)

Nauczanie języka polskiego jako obcego to coraz bardziej atrakcyjna działalność zawodowa zapewniająca pewną i rozwojową pracę. Wzrastająca liczba osób uczących się polszczyzny jako języka obcego i drugiego sprawia, iż wykwalifikowani specjaliści w zakresie nauczania naszego języka cudzoziemców i osób z doświadczeniem migracji są obecnie szczególnie poszukiwani na edukacyjnym rynku pracy. Uzyskanie dobrego wykształcenia nauczycielskiego i lektorskiego tożsame jest z otwarciem na różnorodność współczesnego świata oraz pasją jego odkrywania. W pracy z osobami reprezentującymi różne kultury szczególnie ceniona jest wrażliwość oraz kompetencje międzykulturowe i psychospołeczne. Współcześni nauczyciele i lektorzy języka polskiego jako obcego i drugiego to osoby rozwijające się przez całe życie i motywujące innych do pracy nad sobą. Nasze studia podyplomowe przygotowują do podjęcia tych wyzwań.

Decydując się na studia podyplomowe z zakresu glottodydaktyki polonistycznej uzyskasz uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Dowiesz się, jakich metod i technik pracy używać, by wspierać efektywny rozwój językowy swoich uczniów i studentów. Odkryjesz tajniki motywowania innych oraz zdobędziesz wiedzę w zakresie psychologii i pedagogiki, która pozwoli Ci podejść do swoich uczniów w sposób nader „ludzki”.

Absolwenci uzyskują kompetencje do skutecznego i sprawnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w kraju i za granicą, na wszystkich etapach edukacyjnych, także w prywatnych szkołach językowych oferujących nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych, nowoczesnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, wdrażania najnowszych trendów w uczeniu się i w nauczaniu języków obcych. Po ukończeniu Nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego istnieją szerokie możliwości zatrudnienia, m. in. jako nauczyciele języka polskiego jako drugiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych w polskim systemie edukacyjnym, nauczyciele języka polskiego jako obcego na szkołach językowych w Polsce i za granicą, nauczyciele języka polskiego jako odziedziczonego w środowiskach polonijnych za granicą, lektorzy języka polskiego jako obcego na uczelniach zagranicznych, egzaminatorzy w systemie certyfikacji języka polskiego jako obcego i drugiego, metodycy w zakresie języka polskiego jako obcego i drugiego w Polsce i za granicą, animatorzy rozwoju językowego w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.


 

TECHNIKA I INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe trzysemestralne Technika i informatyka dla nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi dającymi uprawnienia do nauczania techniki w szkołach podstawowych oraz informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia przygotowują nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia drugiego przedmiotu techniki i informatyki zgodnie z nową podstawą programową w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Jednocześnie umożliwia włączenie informatyki do nauczania przedmiotów, które są związane z podstawowymi kwalifikacjami nauczyciela, jak również wykorzystanie wiedzy technicznej do nauczania tych przedmiotów.

Tematyka zajęć ogniskuje się wokół dwóch modułów: BLOK TECHNIKA i BLOK INFORMATYKA. W module technicznym realizowane są m. in. zastosowania systemów komputerowych w technice, podstawy konstrukcji maszyn, nauka o materiałach, podstawy mechatroniki, grafika inżynierska, nowoczesne technologie wytwarzania, technika a ochrona środowiska, maszyny i urządzenia użytkowe, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dydaktyka techniki. W module informatycznym natomiast realizowane są m. in. architektura komputerów i systemy operacyjne, sieci komputerowe, programy użytkowe, języki programowania, algorytmy i struktury danych, grafika i komunikacja człowiek-komputer, edukacja na odległość, dydaktyka informatyki.


 

Kontakt do uczelni

00-901 Warszawa

Pl. Defilad 1

tel.:

608-670-533