Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Dietetyka I stopnia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Dietetyka II stopnia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 2900zł

Kosmetologia I stopnia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Kosmetologia II stopnia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 2800zł

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1500zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O uczelni...

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie jest uczelnią niepubliczną o doskonałym poziomie kształcenia, wieloletniej historii i wysokich standardach akademickich. Poza bogatą ofertą dydaktyczną uczelnia aktywnie działa na polu prac naukowo-badawczych, wydaje również szereg uznanych publikacji, między innymi „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości”. WSP regularnie organizuje również konferencje naukowe w dziedzinach administracji i kosmetologii, które cieszą się ogromną popularnością zarówno wśród studentów, jak i praktyków konkretnych zawodów. Studia na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości są płatne, pomimo to uczelnia cieszy się ogromną popularnością wśród kandydatów. Studenci mają możliwość uiszczania czesnego w dogodnych ratach, a także wybrać opcję kształcenia zaocznego, co pozwala na połączenie zdobywania wykształcenia z pracą zawodową.

Kształcenie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości odbywa się na kierunkach:

 • Administracja
 • Dietetyka
 • Kosmetologia
 • Pedagogika
 • Studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości są płatne. Studenci mogą jednak wnosić opłatę za naukę nawet w kilku dogodnych dla siebie ratach.

  Budynki szkolne są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

   

  Stypendia

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferuje studentom następujące świadczenia pomocy materialnej:

 • stypendium socjalne
 • zapomoga
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 •  

  Świetnie zorganizowana baza dydaktyczna

  Nauka w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości prowadzona jest według nowoczesnych standardów z wykorzystaniem nowoczesnych, zaawansowanych technologii. Uczelnia dysponuje przestronnymi salami wykładowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny, a także świetnymi pracowniami informatycznymi, chemicznymi oraz zawodowymi, między innymi pracownią fryzjerską, kosmetyczną oraz pracownią wizażu. Duży nacisk kładzie się również na naukę języków obcych – studenci mają możliwość uczenia się języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego. Aktualnie z różnych form nauczania w WSP korzysta około 1000 studentów. Niewielka liczba studentów zapewnia kameralną atmosferę i naukę w mało licznych grupach, dzięki czemu studenci mogą maksymalnie wykorzystać wszystkie możliwości edukacyjne. Dużym atutem uczelni jest wykwalifikowana kadra wykładowców, wśród których znajdują się zarówno nauczyciele akademiccy, jak i wybitni praktycy wybranych zawodów. Już w trakcie kształcenia studenci mogą więc zdobyć nie tylko duży zasób wiedzy merytorycznej, ale również nauczyć się przydatnych umiejętności i kompetencji zawodowych.

  Nabór na wszystkie formy i etapy kształcenia jest prowadzony w sposób ciągły. Zasady rekrutacji są ograniczone do minimum, a do przyjęcia na studia nie jest potrzebne zdanie żadnych egzaminów. Poza tradycyjną formą kształcenia, studenci mają również do wyboru naukę w indywidualnym systemie nauczania.

   

  Zasady rekrutacji

  UWAGA PROMOCJA
  Dla pierwszych 10 osób, które złożą dokumenty na kierunek Pedagogika promocyjne czesne za semestr I -
  sprawdź opłaty >>>

  ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA I STOPNIA

  O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

 • Świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach nowej matury lub świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach starej matury.
 • Dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaurate Organization z siedzibą w Genewie.
 • Świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

 • Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów:
 • świadectwa dojrzałości
 • kserokopii dowodu osobistego - oryginał do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • 2 aktualnych fotografii podpisanych z tyłu imieniem i nazwiskiem
 • zaświadczenia od Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia, starsze zaświadczenia nie będą przyjmowane)
 • podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego - plik do pobrania
 • kserokopii dowodu wpisowego (dot. Kosmetologii)
 • cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia muszą złożyć dokument poświadczający znajomość języka polskiego

 • W razie braku dokumentu poświadczającego znajomość języka, Uczelnia będzie potwierdzać stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim podczas rozmowy wstępnej z kandydatem na studia. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia muszą posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W przypadku nie posiadania polisy Cudzoziemcy zobowiązani są przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu nauki. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń:

 • Kosmetologia – studia I stopnia – 150 osób
 • Administracja – studia I stopnia – 150 osób
 • Dietetyka – studia I stopnia – 150 osób
 • Pedagogika – studia I stopnia – 150 osób


 • ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia w Instytucie Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie odbywają się bez egzaminów wstępnych. Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „kosmetologia” lub „dietetyka” upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Ponadto od kandydatów wymaga się złożenia następujących dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (oryginał lub odpis)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego - plik do pobrania
 • podpisanie umowy o warunkach prowadzenia kształcenia i odpłatności za studia.

 • Szczególne wymagania dla kandydatów kierunek „kosmetologia” drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „kosmetologia”. Kandydat na kierunek „kosmetologia” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) - zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych. Poza tym istnieje możliwość dodatkowego kryterium przyjęć dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż kosmetologia po udokumentowaniu zaliczenia programu nauczania minimum 2-letniego policealnego studium kosmetycznego (dyplom technika usług kosmetycznych) lub minimum rocznych podyplomowych studiów w zakresie kosmetologii, medycyny estetycznej bądź dermatologii estetycznej (dyplom ukończenia studiów podyplomowych).

  Szczególne wymagania dla kandydatów kierunku „dietetyka” studia drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „dietetyka”. Kandydat na kierunek „dietetyka” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) - zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.

   

  Duży wybór studiów podyplomowych

  W ofercie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości można również znaleźć spory wybór studiów podyplomowych. Są one skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy chcą poszerzyć wiedzę, zdobyć dodatkowe kwalifikacje lub wyspecjalizować się w wąskiej, konkretnej dziedzinie. Studia podyplomowe prowadzone są w systemie zaocznym w weekendy. Zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, dzięki czemu z oferty kształcenia podyplomowego mogą bez obaw korzystać osoby aktywne zawodowo. Studia podyplomowe trwają dwa semestry, kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Na niektórych kierunkach możliwe jest zdobycie ważnych certyfikatów zawodowych lub też kompleksowe przygotowanie do ogólnopolskich egzaminów specjalistycznych.

  Kierunki studiów podyplomowych w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie:

 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
 • Arteterapia i terapia zajęciowa
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna
 • Dietetyka w sporcie
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Fryzjerstwo i Kosmetologia Ogólna
 • Historia i wiedza o społeczeństwie
 • Logopedia szkolna
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i
 • przedszkolnej 
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii
 • Poradnictwo dietetyczne i żywieniowe
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychodietetyka
 • Surdopedagogika i tyflopedagogika
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 •  

  Kontakt

  04-367 Warszawa

  ul. Kaleńska 3

  tel.:

  518 957 332, 22 870 00 01