Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Chemia kosmetyczna Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2440zł od od

Chemia ogólna Zobacz wiecej

Chemia żywności - NOWOŚĆ! Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2200zł od od

Dietetyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3200zł od od od 3200zł

Inżynieria ochrony zdrowia i promocja Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2600zł od od

Kosmetologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 3040zł

Kosmetologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2440zł od od od

Technologia kosmetyku

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich1 stycznia 2020 r. Nasza Uczelnia realizuje projekt pt. "Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A011/19-00.

Celem głównym projektu jest zapewnienie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie dostępności dla studentów z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, podniesienie kompetencji kadr uczelni, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe tj.:

 • wdrożenie zmian organizacyjnych w dokumentach prawnych WSIiZ,
 • powołanie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością,
 • dokonanie zmian architektonicznych - niwelujących bariery komunikacyjne,
 • doposażenie WSIiZ w technologie wspierające osoby z niepełnosprawnością,
 • wdrożenie narzędzi dydaktycznych wspierających edukację,
 • przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń kadr uczelni, w tym pracowników
  administracyjnych, nauczycieli akademickich oraz władz uczelni.

  Grupa docelowa:

 • kadry Uczelni, w tym pracownicy administracyjni, nauczyciele akademiccy
  oraz władze uczelni, jako uczestnicy specjalistycznych szkoleń,
 • studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, jako osoby korzystające z wypracowanej dostępności organizacyjnej, architektonicznej i
  technologicznej.

 •  

  Dietetyka - nowy kierunek WSIiZ!  Jakie są możliwości po dietetyce?

  Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia mają możliwość studiowania dietetyki w ramach jednej z dwóch specjalności: dietetyki stosowanej bądź dietetyki klinicznej. W trakcie kształcenia studenci poznają kompleksową wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia człowieka, funkcjonowania organizmu, a także umiejętności z zakresu planowania żywienia osób dorosłych, starszych, dzieci oraz chorych z różnymi jednostkami chorobowymi. Absolwenci dietetyki są wysokiej klasy specjalistami zarówno pod względem wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności praktycznych. Mają kwalifikacje, dzięki którym znajdują zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, a także w zakładach żywienia zbiorowego, placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach sportowych, organizacjach konsumenckich i wielu innych organizacjach, instytucjach czy firmach. Po ukończeniu dietetyki można również prowadzić własną działalność gospodarczą polegającą na poradnictwie żywieniowym.

   

  Chemia żywności - jedyny taki kierunek w Polsce!


  Kierunek chemia żywności jest nowym kierunkiem kształcenia na polskich uczelniach, a jak się okazuje istotnym dla naszej gospodarki, w której to przemysł chemiczny warty miliony wpływa bezpośrednio na inne sektory gospodarki, w tym również przemysł rolno-spożywczy będący drugim co do wielkości sektorem gosCo więcej, przemysł więcej przemysł rolno-spożywczy jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi nie tylko polskiej, ale światowej gospodarki, która wymaga szczególnej dbałości o jakość, gdyż dostarczane przez nią produkty/usługi wpływają na zdrowie i jakoś życia człowieka, ale także na stan środowiska. Przemysł rolno-spożywczy jest tym obszarem, w którym chemia odgrywa istotną rolę. Związki chemiczne stosowane są przy realizacji procesów produkcji, jak i w przetwórstwie żywności, a co więcej preparaty chemiczne mają kluczowe znaczenie dla zachowania określonej jakości produktów. Chemia żywności „odkrywając” skład większości surowców i produktów żywnościowych niewątpliwie najbardziej przysłużyła się technologii.

   

  O Uczelni

  Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest niepaństwową uczelnią wyższą, funkcjonującą na rynku od 2003 roku, kształcącą już blisko 600 studentów na studiach licencjackich i inżynierskich.

  Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.  Głównym celem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest przygotowanie zawodowe studentów oraz profilowanie ich karier zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się realiów gospodarczych, społecznych oraz kulturalnych. Wszystkie programy kształcenia realizowane przez uczelnię są tak zaprojektowane, aby spełniać najwyższe standardy nauczania akademickiego, a jednocześnie odpowiadać na zapotrzebowanie wymagającego i stale ewoluującego rynku pracy. Uczelnia wykonuje swoją misję i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w oparciu o filozofię Total Quality Management. Najwyższa jakość realizowana jest poprzez świetnie przygotowane programy nauczania, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, a także doskonałe zaplecze techniczne, pozwalające na kształcenie praktyczne studentów. Najważniejszym celem jest przygotowanie studentów pod względem wiedzy, umiejętności i kompetencji do aktywności zawodowej w wybranym przez nich obszarze.

  Wdrożony system zarządzania przez jakość zyskuje uznanie otoczenia społeczno-gospodarczego i w pełni satysfakcjonuje klientów, partnerów i pracowników:

 • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia zgodnego z potrzebami rynku,
 • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające poruszanie się na rynku pracy,
 • potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
 • pracownikom Uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wspiera realizację badań naukowych,
 • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu oraz wkład w naukę i kulturę.
 • Misja i wizja Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia odpowiada strategii Uczelni, w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz związku z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku pracy.

   

  Chemia Kosmetyczna

   

  Kosmetologia  Studia na kierunku Kosmetologia – studia z przyszłością!

  Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu pt. „Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie”. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.02.2019 r. do 31.12.2021 r. w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu wynosi 993 860 zł.

  Oferta edukacyjna uczelni od początku jej działalności odpowiadała na potrzeby społeczno – gospodarcze przede wszystkim mieszkańców woj. mazowieckiego. Warto zaznaczyć, że mimo faktu, co rocznego przybywania uczelni kształcących przyszłych specjalistów branży beauty, mało która z nich ma tak doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną. Dodatkowym atutem jest koncentracja Władz Uczelni na budowaniu długotrwałych relacji ze środowiskiem społeczno – gospodarczym. Funkcjonujące przy poszczególnych wydziałach Rady Pracodawców pozwalają na bieżący monitoring jakości kształcenia w WSIiZ i sprostanie wymaganiom przyszłych pracodawców.

  Kadra dydaktyczna w WSIiZ to specjaliści od lat związanych z branżą beauty. Posiadana interdyscyplinarna wiedza praktyczna i teoretyczna pozwala do zaliczenia ich do grona jednych z najlepszych w kraju. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych pozwalają na ustawiczne poszerzanie własnych horyzontów, a co za tym idzie na pogłębianie wiedzy Naszych studentów. Warto zauważyć, że w strukturach Uczelni funkcjonują działy skupiające się na ustawicznym podnoszeniu kompetencji Naszych instruktorów, odpowiedzialnych za praktyczne przygotowanie do zawodu. Tym samym mamy pewność, że studenci WSIiZ mają dostęp do aktualnej wiedzy, która niezbędna będzie do znalezienia zatrudnia po ukończeniu studiów.

  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 120 osób (5 mężczyzn i 115 kobiet) poprzez kształcenie na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, na kierunku Kosmetologia. Kandydaci na studia mają do wyboru 4 ścieżki kształcenia, a mianowicie: Kosmetologia bioestetyczna, Kosmetologia kliniczna, Manager produktu kosmetycznego i Podologia.


  Projekt pt. „Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie”> przeznaczony jest dla osób ,strong>posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia lub legitymujących się dyplomem z kierunków związanych z tematyką: chemii, farmacji, biologii lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy w następujących proporcjach:

 • Kosmetologia bioestetyczna: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 20 os. na studiach niestacjonarnych;
 • Kosmetologia kliniczna: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 20 os. na studiach niestacjonarnych;
 • Manager produktu kosmetycznego: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 16 os. na studiach niestacjonarnych;
 • Podologia: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 16 os. na studiach niestacjonarnych.


 • Innowacyjność programu studiów II stopnia w WSIiZ polega na silnym związaniu programu kształcenia ze środowiskiem społeczno – gospodarczym poprzez:

 • organizację zajęć w placówkach medycznych z modułów: dermatologia kliniczna i onkologia skóry,
 • prowadzenie warsztatów przez pracodawców w siedzibie Uczelni z modułów: dermatologia kliniczna, onkologia skóry, żywienie i suplementacja w aspekcie diety i urody człowieka,
 • wprowadzenie zajęć interpersonalnych dotyczących kontaktów z klientem,
 • wprowadzenie zajęć warsztatowych dotyczących prowadzenia biznesu w branży kosmetologicznej,
 • prowadzenie przez pracodawców modułów z dwóch ścieżek kształcenia [Kosmetologia kliniczna i Manager produktu kosmetycznego] w ramach zajęć warsztatowych.

  Rekrutacja na studia trwa od 15 marca 2019 r. do 25 września 2019 r.

  Więcej szczegółów na stronie projektu: www.powr.wsiiz.pl.

  Należy pamiętać, że osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie będą przez cały okres studiów miały obniżone czesne o 20% od kwoty regularnej. Oczywiście różnica zostanie pokryta z Funduszy Europejskich.

 •  

  Jak zostać studentem WSIiZ?

  ZASADY REKRUTACJI

  Studentem może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

 • Wymagane dokumenty na studia magisterskie:
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie
 • kserokopia suplementu do dyplomu [oryginał do wglądu]
 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł - nie dotyczy absolwentów WSIiZ, którzy posiadają już elektroniczną legitymację studencką
 • kserokopia dowodu osobistego.
 • jeśli jesteś tegorocznym dyplomantem już dziś możesz zagwarantować sobie miejsce na wybranym kierunku studiów magisterskich. Wystarczy, że zamiast dyplomu dołączysz podpisane oświadczenie
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331 - nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,

 • Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331,


 • Dodatkowo:
 • Kandydaci na kierunek kosmetologia - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wystawione na podstawie skierowania wydawanego przez dział promocji i rekrutacji WSIiZ.
 • Kosmetologia
  - Skierowanie na badania lekarskie
  - Zaświadczenie lekarskie
 • Chemia kosmetyczna
  - Skierowanie na badania lekarskie chemia kosmetyczna
  - Zaświadczenie lekarskie


 • >>>>> REKRUTACJA ON-LINE <<<<<

   

  WSIiZ


   

  Studia podyplomowe

   

  Kontakt

  02-366 Warszawa

  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18

  tel.:

  +48 22 562 35 00