Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE Zobacz wiecej

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Zobacz wiecej

PRAWO Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zasady rekrutacji

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek „prawo” (studia jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

„NOWA MATURA” – przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego), z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów. Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości („nowa matura”) są przeliczane na punkty kwalifi kacyjne w proporcji: poziom podstawowy 1% = 1 pkt; poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt.

„STARA MATURA” – oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów przeliczane są na punkty:Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek „prawo” (studia jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na kierunki studiów:
1) laureaci centralnych olimpiad III stopnia „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej” – na kierunki: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”;
2) finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty – na kierunki: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”;
3) laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista” – na kierunek „administracja” studia pierwszego stopnia stacjonarne;
4) kandydaci z Maturą Międzynarodową – na kierunki: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”;
5) cudzoziemcy – na kierunki: „prawo” – studia niestacjonarne, „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” studia stacjonarne i niestacjonarne;
6) obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą – na kierunki: „prawo” – studia niestacjonarne, „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” – studia stacjonarne i niestacjonarne.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia stacjonarne i niestacjonarne – kierunki: „administracja’’, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz na studia niestacjonarne – kierunek ,,prawo” – mogą być przyjęci także inni kandydaci. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem
kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.
Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na wszystkie kierunki studiów.

Dokumenty można złożyć w Biurze Rekrutacyjnym lub dokonać rejestracji drogą elektroniczną na stronie www.e-rekrutacja.wspia.eu.

 

Kontakt

35-310 Rzeszów

ul. Cegielniana 14

tel.:

17 867 04 80-81, 17 867 04 08