Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1050zł od od od

Bezpieczeństwo Narodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1050zł od od od

Finanse i rachunkowość

Zobacz

         

Historia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1050zł od od od 1050zł

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1050zł od od od 1050zł

Politologia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia Podyplomowe

Oferowane kierunki studiów podyplomowych w Akademia Finansów i Biznesu Vistula:

ADMINISTRACJA
 • administracja bezpieczeństwa informacyjnego
 • administracja publiczna
 • e-administracja
 • kontrola i audyt w administracji publicznej
 • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi 3.600 zł

 • HISTORIA
  Studia podyplomowe kwalifikacyjne ( 3 semestry)
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie 3.000 zł

 • PEDAGOGIKA
  Studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli *
 • logopedia (4 semestry)
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • oligofrenopedagogika (3 semestry)
 • metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry)
 • szkolny doradca zawodowy (3 semestry)
 • przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)
 • terapia pedagogiczna i arteterapia (3 semestry)
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (3 semestry)
 • tutoring i coaching w edukacji (2 semestry)

 • POLITOLOGIA
  Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 •  

  Opis uczelni

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula to rozpoznawalna marka, dorobek i prestiż.

  Uczelnia od wielu lat zajmuje wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych.

  Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe na kierunkach:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Historia
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Politologia


 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu doktora w dyscyplinach: historia oraz nauki polityczne i administracja.

  W 1994 roku powstała Wyższa Szkoła Humanistyczna, która w 2002 roku przyjęła zaszczytne imię Aleksandra Gieysztora, w 2006 roku uzyskała status Akademii.
  Aktualnie należy do Grupy Uczelni Vistula.

  Baza dydaktyczna uczelni jest bardzo dobrze wyposażona i wciąż rozwijana. Biblioteka Główna oraz kadra wybitnych wykładowców to główne atuty uczelni.

   

  Rekrutacja

  Dokumenty potrzebne do rejestrowania w systemie rekrutacyjnym:
 • kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl
 • świadectwo dojrzałości - oryginał/odpis/duplikat (studia pierwszego stopnia)
 • odpis ukończenia studiów wyższych (studia drugiego stopnia i studia podyplomowe)
 • zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni rok studiów (kandydaci spoza AH, którzy rozpoczynają studia drugiego stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia)
 • dowód osobisty
 • aktualna fotografia jak do dowodu osobistego oraz w wersji elektronicznej
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej • REKRUTACJA TRWA OD 1 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA.

   

  Misja Uczelni

  Misją Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest przede wszystkim kształcenie studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, przygotowanie absolwentów do wykonywania określonych zawodów, rozwijanie badań naukowych, publikowanie wyników badań naukowych, kształcenie kadry naukowej na seminariach doktorskich, międzynarodowa współpraca dydaktyczna i naukowa, prowadzenie działań dla dobra środowiska lokalnego i północnego Mazowsza.

  Uczelnia w swoich działaniach odwołuje się do tradycji uniwersyteckich, wolności badań naukowych, tolerancji dla różnych poglądów. Pracownicy kierują się poczuciem odpowiedzialności za wysoką jakość kształcenia oraz za rzetelność i uczciwość prowadzonych badań naukowych. Studenci respektują zasady ochrony własności intelektualnej oraz Kodeks etyki studenta.

  W społeczności akademickiej przestrzega się zasad współżycia społecznego, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz praw pracowniczych. W Akademii obowiązuje okresowy system oceny pracy nauczycieli akademickich.

  Akademia dąży do aktywizacji organizacyjnej i naukowej studentów w Samorządzie Studenckim i w kołach naukowych, optymalizacji posiadanego kapitału ludzkiego, wypracowania spójnej polityki kadrowej, uzyskania kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych, uzyskania akredytacji środowiskowych, umiędzynarodowienia kształcenia i badań naukowych, współpracy ze środowiskiem pracodawców.

   

  Kontakt

  06-100 Pułtusk

  ul. Daszyńskiego 17

  tel.:

  23 692 98 13 do 16