Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od od od

Bezpieczeństwo Narodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od od od

Finanse i rachunkowość

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od od od

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2300zł od od od 2300zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Cena za semestr od od od 2300zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia Podyplomowe

Oferowane kierunki studiów podyplomowych w Akademia Finansów i Biznesu Vistula:

ADMINISTRACJA
 • administracja bezpieczeństwa informacyjnego
 • administracja publiczna
 • e-administracja
 • kontrola i audyt w administracji publicznej
 • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi 3.600 zł

 • HISTORIA
  Studia podyplomowe kwalifikacyjne ( 3 semestry)
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie 3.000 zł

 • PEDAGOGIKA
  Studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli *
 • logopedia (4 semestry)
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • oligofrenopedagogika (3 semestry)
 • metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry)
 • szkolny doradca zawodowy (3 semestry)
 • przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)
 • terapia pedagogiczna i arteterapia (3 semestry)
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (3 semestry)
 • tutoring i coaching w edukacji (2 semestry)

 • POLITOLOGIA
  Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 •  

  Opis uczelni

  Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, obecnie filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula, jest synonimem prestiżu i dorobku naukowego. Powstała w 1994 roku jako Wyższa Szkoła Humanistyczna, a w 2002 roku przyjęła imię Aleksandra Gieysztora, stając się Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora. Od 2019 roku jest częścią Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia doktoranckie. Kształcenie odbywa się na kierunkach:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, będąca filią Akademii Finansów i Biznesu Vistula, kładzie nacisk na praktyczne podejście w edukacji oraz bliską współpracę z sektorem biznesowym. Uczelnia jest członkiem renomowanego Stowarzyszenia Santiago di Compostella oraz Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów.


   

  Rekrutacja

  Proces rekrutacyjny odbywa się całkowicie online:

  https://pultusk.vistula.edu.pl/kandydat/rekrutacja/studia-i-stopnia-jednolite-magisterskie/

  kontakt:

  ul. Mickiewicza 36 B,

  06-100

  Pułtusk

  e-mail: pultusk@vistula.edu.pl

   

  Misja Uczelni

  Misją Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest przede wszystkim kształcenie studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, przygotowanie absolwentów do wykonywania określonych zawodów, rozwijanie badań naukowych, publikowanie wyników badań naukowych, kształcenie kadry naukowej na seminariach doktorskich, międzynarodowa współpraca dydaktyczna i naukowa, prowadzenie działań dla dobra środowiska lokalnego i północnego Mazowsza.

  Uczelnia w swoich działaniach odwołuje się do tradycji uniwersyteckich, wolności badań naukowych, tolerancji dla różnych poglądów. Pracownicy kierują się poczuciem odpowiedzialności za wysoką jakość kształcenia oraz za rzetelność i uczciwość prowadzonych badań naukowych. Studenci respektują zasady ochrony własności intelektualnej oraz Kodeks etyki studenta.

  W społeczności akademickiej przestrzega się zasad współżycia społecznego, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz praw pracowniczych. W Akademii obowiązuje okresowy system oceny pracy nauczycieli akademickich.

  Akademia dąży do aktywizacji organizacyjnej i naukowej studentów w Samorządzie Studenckim i w kołach naukowych, optymalizacji posiadanego kapitału ludzkiego, wypracowania spójnej polityki kadrowej, uzyskania kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych, uzyskania akredytacji środowiskowych, umiędzynarodowienia kształcenia i badań naukowych, współpracy ze środowiskiem pracodawców.

   

  Kontakt do uczelni

  06-100 Pułtusk

  ul. Mickiewicza 36 B

  tel.:

  23 692 98 13 do 16