Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Studia dyplomowe - kierunki
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Cena za semestr od 1900zł od 2450zł

E-sport

Cena za semestr od 2250 złzł od od od

Wychowanie Fizyczne

Cena za semestr od 2100zł od 2950zł

Zarządzanie

Cena za semestr od 1900zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O uczelni

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki jest niepubliczną uczelnią kształcącą wysokiej klasy specjalistów w zakresie sportu i wychowania fizycznego a także kadry administracyjnej. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu. Zwracamy szczególna uwagę na jakość procesu kształcenia. To nasza mocna strona, potwierdzają to nasi absolwenci. Zatrudniamy kadrę dydaktyczną złożoną z najlepszych specjalistów, umiejących przekazać studentom istotną wiedzę zawodową w interesujący sposób. Satysfakcja studentów z zajęć to nasz priorytet. O jakości naszego procesu kształcenia świadczą też pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wartość szkoły wyższej można mierzyć różnymi kryteriami, najlepiej jednak oceniać jakość i metody kształcenia poprzez sylwetkę absolwenta, jego start życiowy i możliwości późniejszego radzenia sobie w pracy zawodowej. Jest wiele dowodów potwierdzających fakt, iż nie kształcimy przyszłych bezrobotnych. W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ELA) dotyczącego ilości absolwentów znajdujących pracę w swoim zawodzie po ukończeniu studiów zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce. Realne możliwości zatrudnienia absolwentów to cel, jaki postawiliśmy sobie w realizacji programów nauczania. Szerokoprofilowe przygotowanie zawodowe na studiach w zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz administracji daje szerokie możliwości budowania ścieżki kariery. Nowoczesny i przejrzysty program studiów pozwala na połączenie nauki z możliwością aktywnego uprawiania sportu lub z pracą zawodową. Indywidualny tok studiów na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w WSKFiT jest zwykłym sposobem studiowania. Jesteśmy uczelnią przyjazną studentom. Panuje u nas doskonała atmosfera studiowania, każdy student jest dla nas ważny, otaczamy go wsparciem władz uczelni, kadry akademickiej i pracowników dziekanatu. Organizujemy obozy sportowe oraz piesze wędrówki turystyczne. Życie studenckie obejmuje działania w sekcjach sportowych Akademickiego Związku Sportowego. Proponujemy studentom imprezy klubowe, spotkania ze znanymi osobami, coroczne juwenalia z licznymi atrakcjami.


WSKFiT dysponuje świetnie usytuowaną (w Pruszkowie tuż obok stacji kolejki WKD) i unikalną w skali kraju (mieścimy się w imponującym budynku toru kolarskiego) nowoczesną i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczno-administracyjną. Znajdują się tu profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie i laboratoria, co wraz z doskonałą infrastrukturą sportową dostępną dla studentów umożliwia prowadzenie ćwiczeń na najwyższym poziomie. Nasza uczelnia stawia bowiem nie tylko na wiedzę, ale także na rozwój kompetencji i umiejętności pozwalających płynnie poruszać się na rynku pracy. Nasi absolwenci to przedsiębiorczy, kompetentni ludzie posiadający pasje i doskonale komunikujący się z otoczeniem.


Nowoczesny i przejrzysty program studiów pozwala na połączenie nauki z możliwością aktywnego uprawiania sportu lub z pracą zawodową. Indywidualny tok studiów na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w WSKFiT jest zwykłym sposobem studiowania.
Studenci WSKFiT korzystają ze stypendiów. Są one przyznawane za wyróżniające wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Studenci mają prawo ubiegać się o zapomogi i stypendia socjalne. Najlepsi sportowcy otrzymują stypendia Ministerialne. W ostatnim roku akademickim taką pomoc finansową uzyskało ponad 40 % naszych studentów.


Absolwent Uczelni otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i magistra na kierunkach: wychowanie fizyczne oraz administracja.


 

Uczelniany Klub AZS WSKFiT

Uczelniany Klub Akademickiego Związku Sportowego ma za zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim. Aktualnie w klubie AZS działają sekcje: pływacka, kulturystyki, lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów i sportów walki. Zadaniem klubu jest:

 • uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą,
 • współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenie kadry trenersko – instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji,
 • propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki,
 • współpracę z jednostkami uczelni zajmujących się problemami kultury fizycznej,
 • współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi,
 • utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.

AZS WSKFiT to jeden z klubów akademickich zrzeszonych i ściśle współpracujących z AZS Środowisko, który prowadzi zajęcia w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych, pozwalając rozwijać studentom swoje umiejętności sportowe.

 

Rekrutacja

Limity miejsc na studiach

Informację o limitach uzyskasz w Punkcie rekrutacyjnym WSKFiT w

Pruszkowie przy ul. ul. Andrzeja 1, który jest czynny w we wtorki 8:00-16:00, w środy 8:00-18:00, w czwartki, piątki i soboty 8:00-16:00. Dodatkowe informacje pod tel. 22 759 55 28, tel. 22 759 93 20 wew. 122.

Zasady rekrutacji na WSKFiT

 • zarejestruj się na studia za pomocą formularza rekrutacyjnego on-line, który znajdziesz TUTAJ,
 • wprowadź dane osobowe,
 • wybierz kierunek studiów,
 • pobierz dokumenty,
 • wykonaj opłatę rekrutacyjną i za czesne,
 • dostarcz dokumenty na uczelnię (umów się telefonicznie),
 • rekrutacja powinna zakończyć się pomyślnie, sprawdź, czy jesteś na liście studentów.

Dokumenty do skompletowania studia licencjackie

 • kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • kopia dowodu osobistego (poświadczona przez uczelnię),
 • umowa cywilno – prawna, z uczelnią,
 • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
 • deklaracja wariantu płatności,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez uczelnię),
 • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważne do 6 miesięcy) - tylko na kierunek wychowanie fizyczne.

Dokumenty do skompletowania studia magisterskie

 • kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B) lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B),
 • wyciąg z indeksu (dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych składający się z jednej części),
 • kopia dowodu osobistego,
 • 4 (jednakowe) aktualne fotografie, w formacie 35 x 45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważne do 6 miesięcy) - tylko na kierunek wychowanie fizyczne,
 • umowa o kształcenie,
 • deklaracja wariantu płatności,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez uczelnię).

Kwestionariusze osobowe, odpowiednie umowy, deklaracje i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych znajdziesz TUTAJ.

 

AdministracjaStudia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, możesz realizować na studiach licencjackich oraz magisterskich. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele). Studia licencjackie trwają 6 semestrów, a magisterskie 3 semestry.

Specjalności magisterskie:

 • administracja usług publicznych
 • samorząd terytorialny
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego.

Na kierunku administracja w WSKFiT w Pruszkowie podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji wykonawczych i menedżerskich w szeroko rozumianej administracji, studiowanie przygotowują przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Absolwenci tego kierunku otrzymują prawno-administracyjne, społeczno-ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione humanistyczną wiedzą ogólną, dzięki temu są przydatni w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym.

Studia magisterskie z administracji w WSKFiT w Pruszkowie rozwijają kompetencje oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów licencjackich z administracji, a także kierunków pokrewnych.

Możliwości pracy po administracji

Absolwent kierunku administracja w WSKFiT dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas studiowania będzie mógł zostać specjalistą lub pracownikiem administracji w:

 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego,
 • instytucjach niepublicznych,
 • placówkach oświatowych,
 • placówkach ochrony zdrowia,
 • placówkach pomocy społecznej i opieki nad innymi,
 • firmach i instytucjach, w których potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu opracowywania dokumentów, prowadzenia korespondencji, organizowania i zarządzania np.: w urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorstwach i spółkach, organizacjach pozarządowych, firmach ubezpieczeniowych, firmach turystycznych, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, straży granicznej i policji).

Absolwent studiów magisterskich kierunku administracja w WSKFiT w Pruszkowie zyska przygotowanie do pracy w strukturach:

 • administracji samorządowej,
 • administracji państwowej i międzynarodowej,
 • administracji przedsiębiorstw prywatnych.

Zdobyte wiedza i doświadczenie na studiach magisterskich pozwalają na obejmowanie stanowisk średniego i wyższego szczebla, kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania całymi pionami administracyjnymi.

 

Wychowanie fizyczne


Studia na kierunku wychowanie fizyczne w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, możesz realizować na studiach licencjackich oraz magisterskich. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele). Studia licencjackie trwają 6 semestrów, a magisterskie 3 semestry.

Specjalności licencjackie:

 • trener piłki nożnej,
 • trener kolarstwa,
 • trener personalny,
 • menedżer sportu.

Na kierunku wychowanie fizyczne w WSKFiT w Pruszkowie (niezależnie od wybranej specjalności) studenci otrzymają również:

 • uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna medycznego (świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny),
 • dyplom trenera II stopnia wybranej przez siebie dyscypliny sportowej.

Studenci wychowania fizycznego mogą zdobyć dodatkowo różne uprawnienia instruktorskie, które kończą się wydaniem legitymacji instruktora sportu.:

 • survivalu, (po odbytym obozie),
 • samoobrony,
 • ratownictwa wodnego, (po odbytym obozie),
 • wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie),
 • kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie),
 • fitness,
 • kulturystyka,
 • lekkoatletyka,
 • piłka ręczna,
 • piłka nożna,
 • koszykówka,
 • piłka siatkowa,
 • pływanie.

Absolwent studiów magisterskich zyska przygotowanie do pracy zawodowej w szkołach na wszystkich poziomach edukacji.

Możliwości pracy po wychowaniu fizycznym

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne w WSKFiT dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas studiowania będzie mógł podjąć pracę w:

 • placówkach dydaktyczno-wychowawczych,
 • wszystkich typach szkół,
 • ośrodkach sportu i rekreacji ruchowej,
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych,
 • fundacjach i organizacjach społeczne,
 • administracji rządowej i samorządowej.

Absolwenci studiów licencjackich będą mogli podjąć pracę w charakterze instruktora w zakresie wybranej dyscypliny, menedżer sportu.

Absolwent studiów magisterskich oprócz możliwości pracy w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, zyska przygotowanie do pracy w:

 • instytucjach kultury fizycznej,
 • administracji samorządowej i państwowej,
 • organizacjach społecznych,
 • instytutach naukowo – badawczych,
 • instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,
 • samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Studia podyplomowe on-line


Rozpocznij studia podyplomowe w WSKFiT na kierunkach:

 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie oświatą
 • Wychowania do życia w rodzinie
 • Geografia w szkole
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Biologia w szkole
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • Informatyka w szkole

Zachęcamy Państwa do podjęcia sprawdzonego i efektywnego, a także bardzo wygodnego sposobu studiowania.

Studia realizowane przez internet (e-learning) są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym a ich absolwenci otrzymują takie same dyplomy, jak absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Korzyściami e-learningu to: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przyswajasz materiał we własnym tempie.

Studia realizowanie są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

https://www.wskfit.pl/studia-podyplomowe-on-line/

 

Kontakt

05-800 Pruszków

ul. Andrzeja 1

tel.:

22 759-55-29