Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Studia dyplomowe - kierunki
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od 3000zł

E-sport

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3400zł od od od

Sport

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr

Wychowanie Fizyczne

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2750zł od 3500zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O uczelni - WSKFiT

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki jest niepubliczną uczelnią kształcącą wysokiej klasy specjalistów w zakresie sportu i wychowania fizycznego a także kadry administracyjnej. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu. Zwracamy szczególna uwagę na jakość procesu kształcenia. To nasza mocna strona, potwierdzają to nasi absolwenci. Zatrudniamy kadrę dydaktyczną złożoną z najlepszych specjalistów, umiejących przekazać studentom istotną wiedzę zawodową w interesujący sposób. Satysfakcja studentów z zajęć to nasz priorytet. O jakości naszego procesu kształcenia świadczą też pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wartość szkoły wyższej można mierzyć różnymi kryteriami, najlepiej jednak oceniać jakość i metody kształcenia poprzez sylwetkę absolwenta, jego start życiowy i możliwości późniejszego radzenia sobie w pracy zawodowej. Jest wiele dowodów potwierdzających fakt, iż nie kształcimy przyszłych bezrobotnych.

W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ELA) dotyczącego ilości absolwentów znajdujących pracę w swoim zawodzie po ukończeniu studiów zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce. Realne możliwości zatrudnienia absolwentów to cel, jaki postawiliśmy sobie w realizacji programów nauczania. Szerokoprofilowe przygotowanie zawodowe na studiach w zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz administracji daje szerokie możliwości budowania ścieżki kariery. Nowoczesny i przejrzysty program studiów pozwala na połączenie nauki z możliwością aktywnego uprawiania sportu lub z pracą zawodową. Indywidualny tok studiów na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w WSKFiT jest zwykłym sposobem studiowania. Jesteśmy uczelnią przyjazną studentom. Panuje u nas doskonała atmosfera studiowania, każdy student jest dla nas ważny, otaczamy go wsparciem władz uczelni, kadry akademickiej i pracowników dziekanatu. Organizujemy obozy sportowe oraz piesze wędrówki turystyczne. Życie studenckie obejmuje działania w sekcjach sportowych Akademickiego Związku Sportowego. Proponujemy studentom imprezy klubowe, spotkania ze znanymi osobami, coroczne juwenalia z licznymi atrakcjami.

WSKFiT dysponuje świetnie usytuowaną (w Pruszkowie tuż obok stacji kolejki WKD) i unikalną w skali kraju (mieścimy się w imponującym budynku toru kolarskiego) nowoczesną i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczno-administracyjną. Znajdują się tu profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie i laboratoria, co wraz z doskonałą infrastrukturą sportową dostępną dla studentów umożliwia prowadzenie ćwiczeń na najwyższym poziomie. Nasza uczelnia stawia bowiem nie tylko na wiedzę, ale także na rozwój kompetencji i umiejętności pozwalających płynnie poruszać się na rynku pracy. Nasi absolwenci to przedsiębiorczy, kompetentni ludzie posiadający pasje i doskonale komunikujący się z otoczeniem.

Nowoczesny i przejrzysty program studiów pozwala na połączenie nauki z możliwością aktywnego uprawiania sportu lub z pracą zawodową. Indywidualny tok studiów na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w WSKFiT jest zwykłym sposobem studiowania.

Studenci WSKFiT korzystają ze stypendiów. Są one przyznawane za wyróżniające wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Studenci mają prawo ubiegać się o zapomogi i stypendia socjalne. Najlepsi sportowcy otrzymują stypendia Ministerialne. W ostatnim roku akademickim taką pomoc finansową uzyskało ponad 40 % naszych studentów.

Absolwent Uczelni otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i magistra na kierunkach: wychowanie fizyczne oraz administracja. 

Uczelniany Klub AZS WSKFiT

Uczelniany Klub Akademickiego Związku Sportowego ma za zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim. Aktualnie w klubie AZS działają sekcje: pływacka, kulturystyki, lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów i sportów walki. Zadaniem klubu jest:

 • uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą,
 • współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenie kadry trenersko – instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji,
 • propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki,
 • współpracę z jednostkami uczelni zajmujących się problemami kultury fizycznej,
 • współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi,
 • utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.

AZS WSKFiT to jeden z klubów akademickich zrzeszonych i ściśle współpracujących z AZS Środowisko, który prowadzi zajęcia w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych, pozwalając rozwijać studentom swoje umiejętności sportowe.

 

Rekrutacja

Limity miejsc na studiach

Informację o limitach uzyskasz w Punkcie rekrutacyjnym WSKFiT w

Pruszkowie przy ul. ul. Andrzeja 1, który jest czynny w we wtorki 8:00-16:00, w środy 8:00-18:00, w czwartki, piątki i soboty 8:00-16:00. Dodatkowe informacje pod tel. 22 759 55 28, tel. 22 759 93 20 wew. 122.

Zasady rekrutacji na WSKFiT

 • zarejestruj się na studia za pomocą formularza rekrutacyjnego on-line, który znajdziesz TUTAJ,
 • wprowadź dane osobowe,
 • wybierz kierunek studiów,
 • pobierz dokumenty,
 • wykonaj opłatę rekrutacyjną i za czesne,
 • dostarcz dokumenty na uczelnię (umów się telefonicznie),
 • rekrutacja powinna zakończyć się pomyślnie, sprawdź, czy jesteś na liście studentów.

Dokumenty do skompletowania studia licencjackie

 • kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • kopia dowodu osobistego (poświadczona przez uczelnię),
 • umowa cywilno – prawna, z uczelnią,
 • cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm,
 • deklaracja wariantu płatności,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez uczelnię),
 • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważne do 6 miesięcy) - tylko na kierunek wychowanie fizyczne.

Dokumenty do skompletowania studia magisterskie

 • kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B) lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (część A i B),
 • wyciąg z indeksu (dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych składający się z jednej części),
 • kopia dowodu osobistego,
 • 4 (jednakowe) aktualne fotografie, w formacie 35 x 45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważne do 6 miesięcy) - tylko na kierunek wychowanie fizyczne,
 • umowa o kształcenie,
 • deklaracja wariantu płatności,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracją wariantu płatności, poświadczona przez uczelnię).

Kwestionariusze osobowe, odpowiednie umowy, deklaracje i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych znajdziesz TUTAJ.

 

AdministracjaStudia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, możesz realizować na studiach licencjackich oraz magisterskich. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele). Studia licencjackie trwają 6 semestrów, a magisterskie 3 semestry.

Specjalności magisterskie:

 • administracja usług publicznych
 • samorząd terytorialny
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego.

Na kierunku administracja w WSKFiT w Pruszkowie podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji wykonawczych i menedżerskich w szeroko rozumianej administracji, studiowanie przygotowują przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Absolwenci tego kierunku otrzymują prawno-administracyjne, społeczno-ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione humanistyczną wiedzą ogólną, dzięki temu są przydatni w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym.

Studia magisterskie z administracji w WSKFiT w Pruszkowie rozwijają kompetencje oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów licencjackich z administracji, a także kierunków pokrewnych.

Możliwości pracy po administracji

Absolwent kierunku administracja w WSKFiT dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas studiowania będzie mógł zostać specjalistą lub pracownikiem administracji w:

 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego,
 • instytucjach niepublicznych,
 • placówkach oświatowych,
 • placówkach ochrony zdrowia,
 • placówkach pomocy społecznej i opieki nad innymi,
 • firmach i instytucjach, w których potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu opracowywania dokumentów, prowadzenia korespondencji, organizowania i zarządzania np.: w urzędach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorstwach i spółkach, organizacjach pozarządowych, firmach ubezpieczeniowych, firmach turystycznych, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, straży granicznej i policji).

Absolwent studiów magisterskich kierunku administracja w WSKFiT w Pruszkowie zyska przygotowanie do pracy w strukturach:

 • administracji samorządowej,
 • administracji państwowej i międzynarodowej,
 • administracji przedsiębiorstw prywatnych.

Zdobyte wiedza i doświadczenie na studiach magisterskich pozwalają na obejmowanie stanowisk średniego i wyższego szczebla, kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania całymi pionami administracyjnymi.

 

Wychowanie fizyczne


Studia na kierunku wychowanie fizyczne w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, możesz realizować na studiach licencjackich oraz magisterskich. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele). Studia licencjackie trwają 6 semestrów, a magisterskie 3 semestry.

Specjalności licencjackie:

 • trener piłki nożnej,
 • trener kolarstwa,
 • trener personalny,
 • menedżer sportu.

Na kierunku wychowanie fizyczne w WSKFiT w Pruszkowie (niezależnie od wybranej specjalności) studenci otrzymają również:

 • uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna medycznego (świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny),
 • dyplom trenera II stopnia wybranej przez siebie dyscypliny sportowej.

Studenci wychowania fizycznego mogą zdobyć dodatkowo różne uprawnienia instruktorskie, które kończą się wydaniem legitymacji instruktora sportu.:

 • survivalu, (po odbytym obozie),
 • samoobrony,
 • ratownictwa wodnego, (po odbytym obozie),
 • wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie),
 • kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, (po odbytym obozie),
 • fitness,
 • kulturystyka,
 • lekkoatletyka,
 • piłka ręczna,
 • piłka nożna,
 • koszykówka,
 • piłka siatkowa,
 • pływanie.

Absolwent studiów magisterskich zyska przygotowanie do pracy zawodowej w szkołach na wszystkich poziomach edukacji.

Możliwości pracy po wychowaniu fizycznym

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne w WSKFiT dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas studiowania będzie mógł podjąć pracę w:

 • placówkach dydaktyczno-wychowawczych,
 • wszystkich typach szkół,
 • ośrodkach sportu i rekreacji ruchowej,
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych,
 • fundacjach i organizacjach społeczne,
 • administracji rządowej i samorządowej.

Absolwenci studiów licencjackich będą mogli podjąć pracę w charakterze instruktora w zakresie wybranej dyscypliny, menedżer sportu.

Absolwent studiów magisterskich oprócz możliwości pracy w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, zyska przygotowanie do pracy w:

 • instytucjach kultury fizycznej,
 • administracji samorządowej i państwowej,
 • organizacjach społecznych,
 • instytutach naukowo – badawczych,
 • instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,
 • samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Studia podyplomowe on-line


Rozpocznij studia podyplomowe w WSKFiT na kierunkach:

 • Wychowanie fizyczne,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Wychowania do życia w rodzinie,
 • Geografia w szkole,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole,
 • Biologia w szkole,
 • Wiedza o społeczeństwie,
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne.

Zachęcamy Państwa do podjęcia sprawdzonego i efektywnego, a także bardzo wygodnego sposobu studiowania.

Studia realizowane przez internet (e-learning) są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym a ich absolwenci otrzymują takie same dyplomy, jak absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Korzyściami e-learningu to: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przyswajasz materiał we własnym tempie.

Studia realizowanie są zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT moodle.wskfit.pl, pozostałe zajęcia odbywają się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

https://www.wskfit.pl/studia-podyplomowe-on-line/

 

Kontakt do uczelni

05-800 Pruszków

ul. Hubala 5

tel.:

22 75 993 20