Uniwersytet Jagielloński (Kierunek Analityka medyczna)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Analityka medyczna

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Analityka medyczna
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 0 semestr

Opis studiów

Opis programu studiów

Studia stacjonarne na kierunku analityka medyczna trwają 5 lat. Absolwent uzyskuje tytuł magistra analityki medycznej. Program studiów obejmuje nauczanie przed­miotów podstawowych (chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, analiza instrumentalna, biofizyka, anatomia, histologia, fizjologia, biologia z genetyką, immunologia, biochemia, statystyka, higiena z epidemiologią, historia medycyny i farmacji, prawo medyczne, psychologia/socjologia), kierunkowych (patofizjologia, patomorfologia, biologia molekularna, biochemia kliniczna, analityka ogólna i technika pobierania materiału, organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych, diagnostyka parazytologiczna, chemia kliniczna, mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna, serologia grup krwi i transfuzjologia, hematologia laboratoryjna, cytologia kliniczna, immunopatologia, propedeutyka medycyny) oraz na V roku ćwiczenia specjalistyczne z metodologii badań naukowych. Studentów obowiązuje udział w lektoratach z języków obcych nowożytnych oraz z języka łacińskiego (dotyczy tylko osób nie posiadających oceny z tego przed­miotu na świadectwie dojrzałości). W trakcie trwania studiów studenci odbywają praktyki zawodowe: po III roku (hematologia, mikrobiologia z parazytologią) oraz po IV roku (serologii grup krwi, chemia kliniczna).

Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk analitycznych, medycznych, chemicznych i społecznych. Absolwent studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna powinien posiadać:

> wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych dyscyplin medycyny laboratoryjnej, obejmujących nauki biologiczne, chemiczne, medyczne i społeczne;
> umiejętność profesjonalnego wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej; umiejętność partnerskiej współpracy z lekarzami, farmaceutami oraz pozostałymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia, w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania terapii;
> umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz upowszechniania ich wyników; wiedzę i umiejętności pozwalające, po spełnieniu wymogów określonych odrębnymi przepisami, na nauczanie i zarządzanie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Absolwent po uzyskaniu prawa samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w myśl Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej może być zatrudniony w medycznych laboratoriach diagnostycznych będących publicznymi lub niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, lub ich jednostkami organizacyjnymi. Ponadto może być zatrudniony w placówkach dydaktycznych i naukowo-badawczych.

Więcej informacji>>>