Uniwersytet Jagielloński (Kierunek Etnologia i antropologia kulturowa)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Etnologia i antropologia kulturowa

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Etnologia i antropologia kulturowa
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 0 semestr

Opis studiów

Opis programu studiów

Etnologia i antropologia kulturowa dają ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz specjalistyczną wiedzę z etnologii. Stąd te studia dostarczają orientacji w problemach filozofii, socjologii, historii, metodologii nauk społecznych i historycznych, które współtworzą wiedzę etnologiczną, a przede wszystkim kształcą w zakresie historii, teorii i metod etnografii, etnologii, etnologii i antropologii kulturowej /antropologii społecznej/ antropologii społeczno-kulturowej, etnologii Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, historii i kultury wybranych regionów (np. krajów karpackich), historii i kultury niektórych grup etnicznych czy narodowościowych (np. Romów, Łemków), antropologii historycznej, antropologii współczesności, etnologicznych analiz czy interpretacji takich form aktywności społeczno-kulturowej, jak religia i magia, sztuka ludowa, nieprofesjonalna czy folklor.

Profil absolwenta studiów pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia licencjackie kształcą absolwenta umiejącego dostrzegać kulturowe podłoże każdej sytuacji społecznej, dają etnologiczne i antropologiczne przygotowanie do refleksji o człowieku i kulturze oraz podstawowe umiejętności etnograficznej pracy terenowej. Przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kulturalno-oświatowych i turystycznych, w odpowiednich instytucjach administracyjnych, wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza regionalistyczna (głównie etnograficzno-historyczna) oraz umiejętność kontaktu z innymi ludźmi. Ich ukończenie jest niezbędnym warunkiem podjęcia studiów magisterskich na etnologii i innych kierunkach humanistyczno-społecznych.

Profil absolwenta studiów drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia magisterskie kształcą absolwenta o specjalistycznej wiedzy etnologiczno-antropologicznej, zorientowanego w naukach humanistyczno-społecznych, przygotowanego teoretycznie i metodologicznie do etnograficznej pracy terenowej, który umie samodzielnie podjąć i zrealizować własne projekty badawcze. Posiada teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w muzeach, skansenach, instytucjach kulturalno-oświatowych, w odpowiedniej administracji, w centrach badania opinii publicznej, reklamie, do pracy z imigrantami i uchodźcami, a po studiach także do pracy w szkołach wyższych, instytucjach naukowych.

Więcej informacji>>>