Uniwersytet Jagielloński (Kierunek Biochemia)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Biochemia

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Biochemia
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 0 semestr

Opis studiów

 • Pierwszego stopnia

  Opis programu studiów

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta, który dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu ogólnych zagadnień biochemii, opartymi na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a zwłaszcza głównych działów chemii i biologii. Absolwent ma wyrobiony nawyk interpretacji zjawisk biologicznych w kategoriach pojęć i praw chemii. Zna metody i techniki biochemii i genetyki molekularnej na średnim poziomie zaawansowania, potrafi obsługiwać rutynowo stosowaną aparaturę, zna zasady jej działania oraz zakresy możliwości i ograniczenia poszczególnych metod. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych – w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, medycynie, ochronie środowiska oraz placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe.

  Profil absolwenta

  Absolwent uzyskuje tytuł licencjata biochemii. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej przestrzega przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej i bioetyki. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresów chemii i biologii w stopniu podstawowym oraz z zakresu biochemii w stopniu rozszerzonym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 • Drugiego stopnia

  Opis programu studiów

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta, który posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności z zakresu biochemii, w jej głównych działach takich jak biochemia analityczna, biochemia strukturalna i fizyczna, biochemia komórkowa, biochemia organizmów na różnych poziomach zaawansowania ewolucyjnego, biochemia medyczna oraz genetyka molekularna i inżynieria genetyczna. Potrafi interpretować zjawiska biologiczne na poziomie molekularnym i rozumie mechanizmy zależności pomiędzy strukturą biocząsteczek, a zwłaszcza białek i kwasów nukleinowych, a ich funkcją. W szczególności, dokumentuje biegłość w technikach badawczych, które były niezbędne dla przygotowania pracy magisterskiej.

  Profil absolwenta

  Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych – w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, medycynie, farmakologii, ochronie środowiska oraz placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra biochemii.

  Więcej informacji>>>

 •