Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1680zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni...


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach została utworzona na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej DNS-1-0145-236/RO/99 z dnia 27 kwietnia 1999 r. i w dniu 14 czerwca 1999 r. wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (poz. 157), prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach (WSAP) działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 pozycja 572, z późn.zm.), oraz statutu.

 

Kadra akademicka

dr Jolanta Mikołajczyk - Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

Kadrę akademicką WSAP stanowią pracownicy naukowi renomowanych Uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Łódzkiego.

Ważną rolę w procesie kształcenia i uzyskiwaniu założonych efektów praktycznych programu stanowi bogata kadra wybitnych praktyków administracji złożona z wysokich urzędników służby cywilnej, pracowników RIO, samorządów, urzędu wojewódzkiego oraz innych praktyków administracji, specjalistów w różnych obszarach administracji i e-administracji.

 

Oferta edukacyjna - studia I stopnia


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach jako pierwsza w regionie, w 1999 roku uruchomiła studia na kierunku ADMINISTRACJA. Mamy największe doświadczenie w kształceniu na potrzeby administracji publicznej (rządowej, samorządowej i ogólnej. Program studiów zawiera zagadnienia, bez których nie może funkcjonować żaden urzędnik, m.in.: prawoznawstwo, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, administracja i zarządzanie publiczne, konstytucyjny system organów państwowych, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo pracy, prawo finansowe i finanse publiczne, sądownictwo administracyjne, prawo podatkowe, ale również podstawy administracji elektronicznej, socjologia, psychologia, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, komunikacja i wystąpienia publiczne oraz szereg innych przedmiotów obejmujących obszary wiedzy przydatne w pracy urzędnika.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych (studia pierwszego stopnia) w systemie niestacjonarnym na kierunku ADMINISTRACJA.

W trakcie trwania studiów, student ma możliwość wyboru specjalności najbardziej odpowiadającej jego zainteresowaniom i potrzebom. Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu LICENCJATA ADMINISTRACJI.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku administracja oraz suplement do dyplomu, który ma służyć do uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą.

 

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru zatwierdzonego przez MNiSW. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (sobota i niedziela). Studia organizowane przez WSAP zapewniają wysoki poziom nauczania, a także szansę na ciekawą pracę. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Rektor WSAP na podstawie przedłożonych dokumentów.

WSAP prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • Administracja z elem. e-Administracji
 • Administracja bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Administracja i zamówienia publiczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Doradca klienta urzędu pracy
 • e-Administracja
 • Ekonomia społeczna
 • Finanse publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Gospodarka odpadami
 • Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska w adm. publ.
 • Kadry i płace
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Master of public administration (MPA)
 • Menedżer kultury
 • Prawo i procedura administracyjna dla urzędników
 • Rachunkowość budżetowa
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kadry i płace
 • Prawo w biznesie
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo i procedura administracyjna dla urzędników
 • Transport i spedycja (Certyfikat Kompetencji Przewoźnika)
 • Zarządzanie polityką społeczną

 • Administracja z elementami e-administracji
  Studia adresowane są do aktualnych i przyszłych pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, w tym do kadry kierowniczej i pracowników urzędu stanu cywilnego oraz działów zamówień publicznych. Tematyka studiów pozwoli słuchaczom na poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego, cywilnego i rodzinnego. Program studiów obejmuje także istotne zagadnienia z zakresu aktów stanu cywilnego i ochrony danych osobowych. Słuchacze będą mogli zapoznać się z uregulowaniami z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, obejmującymi normy prawa materialnego i proceduralnego oraz dotyczącymi statusu kierownika urzędu stanu cywilnego. Ważnym składnikiem programu studiów są zagadnienia związane z zasadami i realizacją zamówień publicznych. W module związanym z e-administracją studenci mają możliwość praktycznego zapoznania się z podstawami prawnymi oraz praktycznym wykorzystaniem technologii cyfrowej w obsłudze zadań administracji publicznej. Walorem studium Administracji jest wszechstronne podejście do zagadnień, z którymi stykają się urzędnicy lub aplikujący do pracy w administracji.

  Administracja i zarządzanie publiczne
  Studia kierowane są zarówno do kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za gospodarkę finansami oraz zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce organizacyjnej jak i do pracowników tych jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. w trakcie zajęć słuchacze zostaną zapoznani zarówno z podstawowymi zasadami gospodarki finansowej, funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce, oraz z zasadami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w tym za czyny związane z wykonywaniem obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

  Administracja i zamówienia publiczne
  Studia adresowane są do aktualnych i przyszłych pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, w tym do kadry kierowniczej I pracowników działów zamówień publicznych. Tematyka studiów pozwoli słuchaczom na poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego. Ważnym składnikiem programu studiów są zagadnienia związane z zasadami i realizacją zamówień publicznych. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, ich organizacji oraz kontroli. Zajęcia kierowane są do osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udziale zamówień publicznych. Studia skierowane są również do osób zajmujących się kontrolą przebiegu procesu zamówień publicznych.
  Walorem studium Administracji i Zamówienia Publiczne jest wszechstronne podejście do zagadnień, z którymi stykają się urzędnicy lub aplikujący do pracy w administracji

  BHP
  W ramach studiów BHP słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi i nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy. Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (Ro9zporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704). Ponadto otrzymują uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych.

  Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska w administracji publicznej
  Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, które chcą się zapoznać z problematyką współczesnej ochrony środowiska oraz z praktycznymi zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego. Celem studiów jest przygotowanie kadr do zarządzania ochroną środowiska w administracji publicznej oraz dają umiejętności posługiwania się studium zagospodarowania przestrzennego, znajomość procedur sporządzania studium z uwzględnieniem potrzeb efektywności gospodarczej, względów przyrodniczych, społecznych i ustrojowych oraz aspektów prawnych. Szczególny nacisk położony jest również na zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu prawnym, ekonomicznym oraz gospodarczym zgodnym z europejskimi standardami.

  Rachunkowość budżetowa
  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczości w oparciu o nowe przepisy ustawy o finansach publicznych i wydanych do niej aktów wykonawczych.

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  Studia skierowane są do osób posiadających dyplom studiów wyższych: kadry kierowniczej każdego szczebla; osób pracujących w agencjach lub działach doradztwa HR, w działach BHP oraz publicznych służbach zatrudnienia; pragnących zapoznać się bliżej z zagadnieniami związanymi z systemem ochrony pracy i jej nadzoru, jak również z systemem ubezpieczeń społecznych. Program studiów obejmuje te obszary prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które są najbardziej doniosłe w praktyce funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku. Uzyskana w toku zajęć wiedza pozwala na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy. Absolwenci, dzięki znajomości instrumentów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, są w stanie zapobiegać konfliktom w zakładzie pracy a w sytuacjach kryzysowych potrafią rozwiązywać spory z zakresu prawa pracy. Absolwenci studiów podyplomowych mogą pracować jako kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala im również na zatrudnienie jako pracowników samodzielnych zajmujących się stosowaniem w praktyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia.

  Kadry i płace
  Studia łączą specjalistyczną wiedzę z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
  oraz prawa podatkowego. Szczególny nacisk położony jest na aspekt praktyczny studiów.
  W programie studiów znajdują się zagadnienia dotyczące zakładowych źródeł prawa pracy, podstaw zatrudnienia, zmiany i ustania stosunku pracy, ewidencji czasu pracy, ubezpieczeń społecznych, rozwiązań antydyskryminacyjnych i mobbingowych w miejscu pracy, rozliczeń umów cywilnoprawnych, obowiązków pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego oraz podatku VAT, ochrony danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy oraz obsługi programów kadrowo-płacowych i obsługi systemu PUMA w urzędzie.
  Zajęcie prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz doświadczonych praktyków (inspektorzy pracy, ZUS, księgowi).


  Prawo w biznesie
  Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie pozaprawni cze, a odczuwających deficyty wiedzy prawniczej w prowadzonej działalności gospodarczej, organizacji przedsiębiorstwa albo w wykonywanej pracy. W programie studiów zawarte zostały zagadnienia biznesowe i prawne stanowiące najbardziej funkcjonalne obszary wiedzy prawniczej w administrowaniu przedsiębiorstwem, jak również w pracy urzędnika administracji publicznej. W programie studiów mieszczą się podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz ?miękkie kompetencje? przydatne w zarządzaniu.

  Prawo i procedura administracyjna dla urzędników
  Adresatami oferty są pracownicy administracji rządowej i samorządowej nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, pracownicy administracji niepublicznej np. organizacji społecznych, stykający się z problemami prawnymi. Urzędnicy nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, przy podejmowaniu czynności prawnych są narażeni na popełnianie błędów. Nasze studia są w stanie pomóc w radzeniu sobie z instytucjami prawnymi, z którymi najczęściej spotkają się w swojej pracy zawodowej, szczególnie w zakresie procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej.

  Transport i spedycja (Certyfikat Kompetencji Przewoźnika Drogowego)

  Studia podyplomowe przeznaczone dla osób zamierzających prowadzić transport krajowy lub międzynarodowy osób lub rzeczy, do czego konieczne jest uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego. Program studiów w pełni odpowiada wymogom programowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie związanym z możliwością uzyskania Certyfikatu bez konieczności zdawania trudnych egzaminów.

   

  Zasady rekrutacji

  Studia licencjackie
  O przyjęcie do WSAP mogą ubiegać się osoby mające wykształcenie średnie i pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w szczególności do pracy w administracji publicznej lub administracji gospodarczej. Na adres Uczelni należy przesłać lub osobiście złożyć w Sekretariacie Uczelni następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Kwestionariusz osobowy
 • 4 zdjęcia (format jak do dowodu osobistego)
 • Świadectwo maturalne lub jego notarialnie potwierdzoną kserokopię
 • CV

 • Studia podyplomowe
  O przyjęcie do studium podyplomowego mogą ubiegać się osoby legitymujące się wykształceniem wyższym. Na adres Uczelni należy przesłać lub osobiście złożyć w Sekretariacie Uczelni następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Kwestionariusz osobowy
 • CV
 • Odpis dyplomu uczelni wyższej
 • 2 zdjęcia (format jak do dowodu osobistego)

 • Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Rektor WSAP na podstawie przedłożonych dokumentów.

  REKRUTACJA ONLINE >>>

   

  Kontakt

  25-410 Kielce

  ul. Staffa 7

  tel.:

  41 330 37 88, 413 68 60 77