Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Wychowanie fizyczne


Studia podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego nadają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, jakim jest WF, i zwiększają tym samym atrakcyjność zawodową nauczyciela.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego to propozycja skrojona w sam raz na miarę aktualnej sytuacji szkolnictwa, spowodowanej w głównej mierze niżem demograficznym i, w związku z nim, większą konkurencją na rynku pracy dla nauczycieli. Studia podyplomowe na kierunku „wychowanie fizyczne” przygotowują słuchaczy do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu na każdym etapie edukacji (z tym że absolwenci studiów I stopnia zyskują przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych i przedszkolach, a absolwenci studiów II stopnia – do pracy we wszystkich typach szkół).

Cel studiów


Celem studiów podyplomowych z wychowania fizycznego jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy (nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki o kulturze fizycznej) oraz umiejętności, które pozwolą w profesjonalny sposób odpowiadać na potrzeby uczniów związane z rozwojem somatycznym i motorycznym. Absolwenci studiów powinni być przygotowani do tego, aby samodzielnie planować, realizować i oceniać działania związane z aktywnością fizyczną uczniów.

Dodatkowe kwalifikacje


Rzetelna wiedza teoretyczna i nowe umiejętności praktyczne zdobyte w toku studiów pozwalają nauczycielom, którzy już prowadzą zajęcia z wychowania fizycznego, nie tylko na podniesienie zawodowych kompetencji, ale i na pełniejsze prowadzenie tego przedmiotu (poszerzone m.in. o promowanie wśród uczniów i wychowanków aktywnej postawy sportowej, prozdrowotnej i ekologicznej). Nauczycielom, którzy ze względu na zbyt specjalistyczne lub wąskie wykształcenie nie mogą znaleźć zatrudnienia, zdobyte kwalifikacje pomogą zwiększyć możliwości zaistnienia na rynku pracy i podnieść atrakcyjność w oczach pracodawcy (zgodnie z wymogami stawianymi nauczycielom prowadzącym drugi przedmiot).

Adresaci studiów


Studia podyplomowe na kierunku „wychowanie fizyczne” przygotowano przede wszystkim dla nauczycieli innych przedmiotów, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne umożliwiające pracę w zawodzie nauczyciela.

Organizacja studiów, opłaty


Studia podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego trwają trzy lub cztery semestry. Znajdują się w ofercie edukacyjnej większości wyższych szkół sportowych (Akademii Wychowania Fizycznego), a także w ofercie niektórych wyższych szkół prywatnych. W tym czasie słuchacze spotykają się podczas weekendowych zjazdów, organizowanych zazwyczaj co dwa tygodnie (w trybie niestacjonarnym). Zajęcia rozpoczynają się zarówno w semestrze zimowym (od października), jak i letnim (od lutego).

Opłaty za studia różnią się w zależności od wybranej uczelni. Koszt studiów waha się od 2,5 tysięcy do 5 tysięcy złotych za wszystkie (trzy lub cztery) semestry. Uczelnie oferują kandydatom możliwość spłaty czesnego w systemie ratalnym. Przed rozpoczęciem nauki należy liczyć się także z opłatą rekrutacyjną, tak zwanym „wpisowym”, którego wysokość, w porównaniu z czesnym, jest jednak symboliczna.

Program studiów


Program studiów podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego wyróżniać powinien, z uwagi na specyfikę studiów, praktyczny charakter większości zajęć dydaktycznych. Słuchacze uczestniczyć będą w zajęciach z następujących przedmiotów:
- anatomia człowieka;
- biomechanika;
- dydaktyka wychowania fizycznego;
- fizjologia wysiłku fizycznego;
- edukacja zdrowotna;
- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna;
- metodyka gimnastyki;
- metodyka pływania;
- metodyka koszykówki;
- metodyka piłki nożnej
- metodyka piłki siatkowej;
- metodyka piłki ręcznej;
- metodyka lekkoatletyki;
- muzyka, rytm, taniec;
- teoria i metodyka sportów indywidualnych i zespołowych;
- turystyka i rekreacja szkolna;
- zabawy i gry zespołowe;
- wychowanie fizyczne specjalne;
- praktyka zawodowa
i inne.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, słuchacze powinni uczestniczyć w zajęciach (wiele uczelni uznaje frekwencję za jedno z ważniejszych kryteriów), zaliczyć wszystkie przedmioty (co wiąże się także z przystąpieniem do egzaminów) oraz przygotować i obronić pracę dyplomową z zakresu szeroko rozumianej kultury fizycznej.

Rekrutacja


Kandydaci na studia podyplomowe z wychowania fizycznego muszą liczyć się z tym, że wymagać będzie się od nich sprawności fizycznej (w tym umiejętności pływania), nawet jeśli proces naboru nie obejmuje testu kondycyjnego. Kandydaci są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie kompletnej aplikacji, w skład której wchodzą:
- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
- potwierdzenie posiadania kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodzie nauczyciela;
- podanie o przyjęcia na studia;
- kserokopia dowodu osobistego;
- fotografie legitymacyjne;
- potwierdzenie wpłaty czesnego lub I raty czesnego
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów i pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 05.05.2021