Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczneKwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego to propozycja skrojona w sam raz na miarę aktualnej sytuacji szkolnictwa, spowodowanej w głównej mierze niżem demograficznym i, w związku z nim, większą konkurencją na rynku pracy dla nauczycieli.

Studia podyplomowe na kierunku „wychowanie fizyczne” przygotowują słuchaczy do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu na każdym etapie edukacji (z tym że absolwenci studiów I stopnia zyskują przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych i przedszkolach, a absolwenci studiów II stopnia – do pracy we wszystkich typach szkół).

 

Cel studiów

 

Celem studiów podyplomowych z wychowania fizycznego jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy (nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki o kulturze fizycznej) oraz umiejętności, które pozwolą w profesjonalny sposób odpowiadać na potrzeby uczniów związane z rozwojem somatycznym i motorycznym. Absolwenci studiów powinni być przygotowani do tego, aby samodzielnie planować, realizować i oceniać działania związane z aktywnością fizyczną uczniów.

 

Dodatkowe kwalifikacje

 

Rzetelna wiedza teoretyczna i nowe umiejętności praktyczne zdobyte w toku studiów pozwalają nauczycielom, którzy już prowadzą zajęcia z wychowania fizycznego, nie tylko na podniesienie zawodowych kompetencji, ale i na pełniejsze prowadzenie tego przedmiotu (poszerzone m.in. o promowanie wśród uczniów i wychowanków aktywnej postawy sportowej, prozdrowotnej i ekologicznej).

Nauczycielom, którzy ze względu na zbyt specjalistyczne lub wąskie wykształcenie nie mogą znaleźć zatrudnienia, zdobyte kwalifikacje pomogą zwiększyć możliwości zaistnienia na rynku pracy i podnieść atrakcyjność w oczach pracodawcy (zgodnie z wymogami stawianymi nauczycielom prowadzącym drugi przedmiot).

 

Adresaci studiów

 

Studia podyplomowe na kierunku „wychowanie fizyczne” przygotowano przede wszystkim dla nauczycieli innych przedmiotów, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne umożliwiające pracę w zawodzie nauczyciela.

 

Organizacja studiów, opłaty

 

Studia podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego trwają trzy lub cztery semestry. Znajdują się w ofercie edukacyjnej większości wyższych szkół sportowych (Akademii Wychowania Fizycznego), a także w ofercie niektórych wyższych szkół prywatnych. W tym czasie słuchacze spotykają się podczas weekendowych zjazdów, organizowanych zazwyczaj co dwa tygodnie (w trybie niestacjonarnym).

Zajęcia rozpoczynają się zarówno w semestrze zimowym (od października), jak i letnim (od lutego). Opłaty za studia różnią się w zależności od wybranej uczelni. Koszt studiów waha się od 2,5 tysięcy do 5 tysięcy złotych za wszystkie (trzy lub cztery) semestry. Uczelnie oferują kandydatom możliwość spłaty czesnego w systemie ratalnym. Przed rozpoczęciem nauki należy liczyć się także z opłatą rekrutacyjną, tak zwanym „wpisowym”, którego wysokość, w porównaniu z czesnym, jest jednak symboliczna.

 

Program studiów

 

Program studiów podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego wyróżniać powinien, z uwagi na specyfikę studiów, praktyczny charakter większości zajęć dydaktycznych. Słuchacze uczestniczyć będą w zajęciach z następujących przedmiotów:

 • anatomia człowieka; 
 • biomechanika;
 • dydaktyka wychowania fizycznego;
 • fizjologia wysiłku fizycznego;
 • edukacja zdrowotna;
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna;
 • metodyka gimnastyki;
 • metodyka pływania;
 • metodyka koszykówki;
 • metodyka piłki nożnej
 • metodyka piłki siatkowej;
 • metodyka piłki ręcznej;
 • metodyka lekkoatletyki;
 • muzyka, rytm, taniec;
 • teoria i metodyka sportów indywidualnych i zespołowych;
 • turystyka i rekreacja szkolna;
 • zabawy i gry zespołowe;
 • wychowanie fizyczne specjalne;
 • praktyka zawodowa i inne.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, słuchacze powinni uczestniczyć w zajęciach (wiele uczelni uznaje frekwencję za jedno z ważniejszych kryteriów), zaliczyć wszystkie przedmioty (co wiąże się także z przystąpieniem do egzaminów) oraz przygotować i obronić pracę dyplomową z zakresu szeroko rozumianej kultury fizycznej.

 

Rekrutacja

 

Kandydaci na studia podyplomowe z wychowania fizycznego muszą liczyć się z tym, że wymagać będzie się od nich sprawności fizycznej (w tym umiejętności pływania), nawet jeśli proces naboru nie obejmuje testu kondycyjnego. Kandydaci są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie kompletnej aplikacji, w skład której wchodzą:

 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • potwierdzenie posiadania kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodzie nauczyciela;
 • podanie o przyjęcia na studia;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • fotografie legitymacyjne;
 • potwierdzenie wpłaty czesnego lub I raty czesnego - zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów i pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego. 

Data publikacji: 05.05.2021