Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Rolnictwo


Rolnicze studia podyplomowe to nie tylko okazja ku zdobyciu nowych kompetencji, ale także szansa na uzyskanie kwalifikacji wymaganych przy przyznawaniu środków unijnych – aby móc wnioskować o pomoc finansową z Unii Europejskiej, rolnicy nieposiadający wykształcenia rolniczego zapisują się na studia podyplomowe.

Cel podyplomowych studiów rolniczych to, po pierwsze, uzyskanie wykształcenia rolniczego przez osoby, które posiadają dyplom studiów wyższych, jednak z dziedziny innej niż rolnictwo lub, po drugie – w przypadku absolwentów studiów rolniczych, którzy nie posiadają aktualnej wiedzy z zakresu nowoczesnego rolnictwa i prowadzenia gospodarstwa rolnego w zgodzie ze standardami unijnymi – uzupełnienie kompetencji.

Adresaci podyplomowych studiów rolniczychCo za tym idzie, adresatami podyplomowych studiów rolniczych są absolwenci studiów wyższych (legitymujący się dyplomem licencjackim, inżynierskim lub magisterskim), którzy są zawodowo związani z rolnictwem. Nie ma jednak potrzeby, aby posiadali jakiekolwiek wykształcenie rolnicze – można zaryzykować stwierdzenie, że podyplomowe studia rolnicze zorientowane są bardziej na kandydatów nieposiadających rolniczego wykształcenia, niż na tych, którzy ukończyli już studia związane z rolnictwem.

Rolnicze wykształcenie – szansa na pieniądze z UniiWykształcenie rolnicze zyskuje nowe znaczenie w kontekście działań, których zadaniem jest wprowadzenie zmian strukturalnych w sektorze rolnym. Zmiany te wprowadza się – między innymi – ułatwiając osobom młodym zakładanie lub przejmowanie gospodarstw rolnych. Działaniami tymi są programy unijne, takie jak „Ułatwianie startu młodym rolnikom” (przed czterdziestym rokiem życia) lub „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

O pomoc finansową oferowaną w ramach tych programów ubiegać się mogą jedynie beneficjenci spełniający określone wymogi formalne – jednym z nich jest posiadanie oczekiwanych kwalifikacji zawodowych. Jakich? Beneficjent musi posiadać wykształcenie rolnicze – potwierdzone między innymi świadectwem ukończenia rolniczych studiów podyplomowych. Dyplom ten daje odpowiednie kwalifikacje również tym osobom, które zamierzają przejąć gospodarstwo rolne od rolnika przechodzącego na rentę strukturalną.

Program studiówPrzykładowy pogram rolniczych studiów podyplomowych uwzględnia następujące przedmioty:
- technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- podstawy gleboznawstwa rolniczego;
- rachunkowość gospodarstw rolnych;
- podstawy prawa i prawa rolnego;
- rynki rolne w Polsce i UE;
- ochrona roślin;
- organizacja gospodarstw rolnych;
- podstawy kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej;
- agroturystyka i alternatywne źródła dochodu na obszarach wiejskich;
- rozwój obszarów wiejskich
i inne.

Organizacja studiów, opłatyStudia trwają dwa semestry i są prowadzone w trybie niestacjonarnym – oznacza to, że zjazdy odbywają się w weekendy, raz lub dwa razy w miesiącu. Opłata za studia wynosi od 1,4 tysiąca do 2,5 tysiąca złotych – wysokość czesnego różni się w zależności od wybranej uczelni lub lokalizacji. Czesne można spłacać także w ratach – informacji na temat systemu spłat udzieli wybrana uczelnia. Przed rozpoczęciem nauki warto sprawdzić, czy istnieje możliwość dofinansowania studiów ze środków unijnych.

RekrutacjaAplikację należy złożyć w sekretariacie ds. studiów podyplomowych lub przesłać pocztą na wskazany adres w wyznaczonym terminie – nie należy zwlekać, gdyż o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje najczęściej kolejność zgłoszeń. Wśród składanych dokumentów powinien znaleźć się oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich); podanie/wniosek o przyjęcie na studia; kserokopia dowodu osobistego; fotografie legitymacyjne oraz dowód wpłaty czesnego (lub pierwszej raty), opłaty rekrutacyjnej i wpisowego (o ile wymaga go uczelnia).

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 10.02.2021