Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Gospodarka przestrzenna


W swojej pracy zajmujesz się zagadnieniami z zakresu gospodarki przestrzennej i pragniesz podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje? A może chcesz ubiegać się o wpis na listę członków Izby Urbanistów? Oferta studiów podyplomowych z pewnością Cię zainteresuje. Już dziś dowiedz się więcej!

Chęć podniesienia kwalifikacji, zdobycia nowych umiejętności, stworzenia interesujących możliwości zawodowych, awansu – jest wiele powodów, dla których decydujemy się na podjęcie studiów podyplomowych. W przypadku studiów z zakresu gospodarki przestrzennej wszystkie one wydają się prawdopodobne – gospodarka przestrzenna to dziedzina interdyscyplinarna, wykorzystywana w wielu profesjach, tak więc pobudką do rozpoczęcia podyplomowej edukacji może być nie tylko potrzeba uzupełnienia wykształcenia, ale i zwiększenia swojej zawodowej atrakcyjności.

Cel i zakres studiówCelem studiów podyplomowych na kierunku „gospodarka przestrzenna” jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy i – niezbędnych do efektywnego planowania rozwoju i do zarządzania przestrzenią – umiejętności. Studia udoskonalą warsztat projektanta, urzędnika lub menedżera, dotyczący planowania strategicznego, planowania miejscowego oraz zintegrowanego planu zarządzania przestrzenią. Słuchacze zapoznają się w toku nauki z prawnym, ekonomicznym, administracyjnym, kulturowym i przyrodniczym aspektem kształtowania przestrzeni i zarządzania nią.

Adresaci studiówStudia podyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy związani są zawodowo z gospodarką przestrzenną – między innymi do urzędników zatrudnionych w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, architektów, projektantów, deweloperów, inżynierów budownictwa, geografów, geodetów, a także do ekonomistów i prawników. Tym, co łączy tę grupę docelową, jest zainteresowanie tematyką studiów i chęć wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Dla niektórych adresatów świadectwo ukończenia studiów podyplomowych okaże się kolejnym etapem zawodowego rozwoju, dla innych – szansą na podniesienie kwalifikacji i awans.

Studia podyplomowe a wpis na listę urbanistówNiektóre uczelnie, na przykład Politechnika Warszawska i Politechnika Gdańska, oferują kandydatom studia z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki, inne – tak jak Politechnika Krakowska – z zakresu planowania krajobrazu i gospodarki przestrzennej. Co ważne – zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (z dnia 15 grudnia 2000 r.) – bez względu na to, czy studia dotyczą jedynie gospodarki przestrzennej czy przekazują wiedzę również z pokrewnego obszaru, świadectwo ukończenia takich studiów podyplomowych jest jednym z wymogów formalnych, który należy spełnić, aby starać się o wpis na listę członków właściwej okręgowej izby urbanistów. Studia przygotowują także do egzaminu, który trzeba złożyć, ubiegając się o taki wpis.

Program studiówPrzykładowy program studiów obejmuje następujące przedmioty:
- ewolucja i regres systemu planowania przestrzennego w Polsce;
- historia urbanistyki;
- kontekst europejski polityki przestrzennej w Polsce;
- skuteczność prawnej ochrony przyrody w Polsce;
- rozwój i rewitalizacja miast;
- rozwój gospodarczy gmin;
- zasady wyceny walorów krajobrazowych;
- gospodarka przestrzenna a urbanistyka;
- plan ochrony w planowaniu przestrzennym;
- uwarunkowania prawne realizacji planów przestrzennych;
- wycena nieruchomości dla potrzeb planowania przestrzennego;
- planowanie strategiczne;
- wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym;
- cyfrowe techniki gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych;
- komunikacja;
- rola dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym;
- psychologia środowiska;
- socjologia miasta;
- ekologia
i inne.

Decydując się na udział w studiach podyplomowych, warto dokładnie prześledzić oferty uczelni, aby wybrać tę, która najlepiej odpowiada naszym celom zawodowym i zainteresowaniom. Osoby, które podejmują studia, ponieważ chcą ubiegać się o wpis na listę urbanistów, powinny także zestawić program studiów z listą zagadnień do egzaminu na uprawnienia urbanistyczne.

Organizacja studiów, opłatyStudia podyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym – zjazdy odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu, w weekendy. Studia uruchamiane są z reguły w semestrze zimowym. Opłata za jeden semestr studiów wynosi od 1,9 tysiąca do 3,3 tysiąca złotych. Powszechną praktyką jest obecnie rozkładanie czesnego na raty – o możliwość spłaty w systemie ratalnym należy więc zapytać w odpowiednim sekretariacie ds. studiów podyplomowych na wybranej uczelni. Osobną kwestią są opłaty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym (opłata rekrutacyjna, wpisowe).

RekrutacjaKandydaci na studia kwalifikowani będą do przyjęcia według kolejności zgłoszeń – istotne jest zatem, aby przed upływem wyznaczonego terminu złożyć odpis lub oryginał dyplomu wraz z kompletem wymaganych dokumentów (CV/kwestionariusz osobowy, podanie/wniosek o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, fotografie legitymacyjne). Kolejnym krokiem będzie uiszczenie opłaty za studia.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 10.02.2021