Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Geologia


Dla osób, które zamierzają ubiegać się o uprawnienia geologiczne, a które nie posiadają dyplomu ukończenia studiów z geologii lub górnictwa i geologii, szansą na spełnienie formalnych wymagań okazuje się ukończenie studiów podyplomowych.

Popularność niektórych kierunków studiów podyplomowych powodowana jest między innymi zmianami legislacyjnymi – przekładają się one bowiem na wymagania, które należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia do wykonywania danej profesji. Tak jest właśnie w przypadku studiów podyplomowych z geologii. Po zmianach w prawie górniczym i geologicznym oraz po wejściu w życie „Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji z zakresu geologii” studia podyplomowe stały się furtką dla absolwentów niektórych kierunków.

Studia podyplomowe – sposób na zdobycie uprawnieńDyplom ukończenia studiów na kierunkach: górnictwo (o specjalności czy też specjalizacji geologicznej), budownictwo i ochrona środowiska (których program uwzględnia nauki geologiczne), uzyskany przez osoby, które dysponują także świadectwem ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych z geologii, jest równoważny z dyplomem geologii lub górnictwa i geologii. Dotychczas nie wymagano od absolwentów kierunków innych niż geologia, aby uzupełniali swoją wiedzę geologiczną, podejmując studia podyplomowe, wprowadzony przepis uznać można zatem za próbę podniesienia wymagań względem osób ubiegających się o uprawnienia geologiczne.

Adresaci studiówW związku z powyższym adresatami studiów podyplomowych na kierunku geologia są przede wszystkim te osoby, które nie posiadają dyplomu ukończenia studiów na kierunku geologia lub górnictwo i geologia, a które ubiegać się będą o nadanie uprawnień geologicznych. Wśród słuchaczy znajdują się jednak także nieposiadający odpowiednich kwalifikacji lub chcący podnieść swoje kompetencje pracownicy przedsiębiorstw, których działania obejmują prace o charakterze geologicznym, a także pracownicy administracji, których obowiązki zawodowe wymagają wiedzy na temat środowiska geologicznego i jego ochrony.

Organizacja studiów, opłatyStudia podyplomowe z geologii trwają dwa lub trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, a więc podczas weekendowych zjazdów, najczęściej dwa razy w miesiącu lub raz na trzy tygodnie. Koszt studiów różni się na poszczególnych uczelniach – opłata za jeden semestr nauki waha się od 1,7 tysiąca złotych do 2,5 tysiąca złotych.

Co ważne, decydując się na ofertę którejś z uczelni prowadzącej studia podyplomowe z geologii, mamy do wyboru kierunki sprofilowane pod kątem naszych zainteresowań: geologię (ogólną) – studia na takim kierunku oferuje Uniwersytet Adama Mickiewicza w Toruniu; geologię górniczą – na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej lub geologię stosowaną dla administracji – na Uniwersytecie Gdańskim.

Program studiówW toku nauki słuchacze zapoznają się – tak w teorii, jak i w praktyce – z aktualną wiedzą geologiczną. Program studiów skonstruowany jest w taki sposób, aby ułatwić słuchaczom zdobycie umiejętności niezbędnych do starania się o uprawnienia geologiczne z zakresu wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. W przypadku studiów na kierunku geologia górnicza – także o uprawnienia geologa górniczego.

*Przykładowy program studiów (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Toruniu) obejmuje następujące przedmioty:
- geologia fizyczna;
- rozpoznawanie skał;
- podstawy stratygrafii i paleontologii;
- geologia czwartorzędu;
- podstawy modelowania struktur geologicznych w GIS;
- hydrogeologia stosowana;
- geologia inżynierska;
- mapy geologiczne i hydrogeologiczne;
- prawo geologiczne i górnicze;
- projektowanie i dokumentowanie prac geologiczno-inżynierskich;
- poszukiwanie i dokumentowanie złóż;
- ochrona środowiska geologicznego i wód podziemnych;
- geologia regionalna Polski;
- metody badawcze w geologii;
- techniki komputerowe w geologii.

Zajęcia organizowane są w formie wykładów i ćwiczeń, także terenowych.

RekrutacjaTak jak w przypadku większości studiów podyplomowych, rekrutacja na geologię odbywa się według kolejności zgłoszeń. Przed upływem wyznaczonego terminu kandydat powinien zatem złożyć osobiście (lub doręczyć pocztą) komplet wymaganych przez uczelnię dokumentów. Informacji na temat rekrutacji udziela dana uczelnia, jednak w skład aplikacji wchodzić będzie z pewnością odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcie na studia; kserokopia dowodu osobistego oraz fotografie w formacie legitymacyjnym.


Red. B. Stachnik


Data publikacji: 16.03.2021