Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Fundusze Unijne

Fot. http://www.freedigitalphotos.net


Studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych podnoszą kwalifikacje osób aplikujących o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dowiedz się więcej o programie tych studiów, rekrutacji i opłatach.

Fundusze unijne wciąż, niestety, stanowią w Polsce niedocenione źródło dofinansowania. Przywoływane są w serwisach informacyjnych między innymi wtedy, kiedy mówi się o remontach dróg i trakcji kolejowych, budowie autostrad czy obiektów sportowych.

Przywoływane są jednak również w kontekście niewykorzystanych szans i statystyk wskazujących na fakt, że polski Kowalski niewiele wie o tym, czym właściwie są fundusze unijne, jak je pozyskiwać i jak z nich korzystać.

A szkoda! Wiele polskich inwestycji i przedsięwzięć mogłoby uzyskać unijne wsparcie, gdyby tylko zarządzał nimi ktoś, kto potrafi wykorzystać możliwości, jakie oferuje nam Unia Europejska – dotacje mogą wynosić nawet 85% wartości wydatków kwalifikowanych!

Studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych podnoszą kwalifikacje osób, które chciałyby skutecznie wnioskować o dofinansowania, a także je rozliczać. Tym samym nie tylko sprzyjają rozwojowi zawodowemu słuchacza, ale także przyczyniają się pośrednio do realizacji wielu projektów, które bez dotacji nie byłyby wykonalne.

Dla kogo przeznaczone są studia?Studia podyplomowe dotyczące – najogólniej mówiąc – funduszy unijnych kierowane są zazwyczaj do kilku grup. Są wśród nich przede wszystkim pracownicy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki strukturalne. Takimi podmiotami są między innymi samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, uczelnie i ośrodki badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu.

Kolejną grupą osób, z myślą o których prowadzone są studia podyplomowe z zakresu funduszy europejskich, są osoby rozważające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Znajomość mechanizmu pozyskiwania środków unijnych i zarządzania nimi przyda się także pracownikom firm doradczych oraz organizacji wspierających rozwój społeczno-gospodarczy w określonym regionie.

Studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych stworzono także z myślą o absolwentach studiów wyższych związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, a także do osób, których praca wymaga praktycznej umiejętności pozyskiwania środków unijnych. Krótko mówiąc – takie studia zainteresują wszystkich tych, którzy są potencjalnymi odbiorcami środków unijnych przyznawanych w ramach Inicjatyw Wspólnotowych czy Programów Operacyjnych.

Cel studiów. Kompetencje absolwentaZadaniem studiów podyplomowych skoncentrowanych wokół tematu funduszy unijnych jest między innymi podniesienie kwalifikacji osób mających na co dzień do czynienia z pozyskiwaniem środków europejskich i z zarządzaniem nimi. Głównym celem tych studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat funduszy oraz wypracowanie praktycznych umiejętności.

Absolwent studiów podyplomowych potrafi efektywnie wnioskować o środki, profesjonalnie wykorzystywać je do realizacji planowanych przedsięwzięć, a także rozliczyć dofinansowanie.

Program studiówKażda z uczelni indywidualnie konstruuje program studiów, jednak z reguły obejmuje on wykłady, konserwatoria i warsztaty dotyczące między innymi takich zagadnień:

- polityka spójności UE;
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego;
- rozliczanie dofinansowania;
- fundusze unijne w Polsce w latach 2007-2013 oraz propozycje na kolejne lata;
- ewaluacja/audyt/controlling finansowy projektów unijnych;
- zamówienia publiczne/prawo zamówień publicznych;
- Europejski Fundusz Społeczny;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- instrumenty finansowe Unii Europejskiej;
- pomoc publiczna;
- przygotowanie biznesplanu

Studia uwzględniają również seminarium dyplomowe. Szczegółowy program studiów dostępny jest w jednostkach organizacyjnych szkół wyższych odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie zajęć. Program może się różnić w zależności od profilu studiów, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty w nim uwzględniono (i w jakim wymiarze godzinowym).

Gdzie można podjąć studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych?Wiele polskich uczelni prowadzi studia podyplomowe związane z funduszami unijnymi – zarówno uczelnie państwowe, jak i prywatne. Znajdują się wśród nich między innymi:

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
- Uniwersytet Opolski;
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
- Uniwersytet Gdański;
- Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu;
- Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi

Organizacja studiów. KosztyStudia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych trwają najczęściej dwa semestry i – jak już wspomniano – obejmują wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty. Praktyczny aspekt zdobywania wiedzy (głównie w odniesieniu do pisania wniosków aplikacyjnych i rozliczania dotacji) jest w przypadku tych studiów niezwykle istotny. Punkt wyjścia stanowią zagadnienia teoretyczne, z którymi zaznajamia się słuchaczy, zanim przejdą do praktyki.

Studia uruchamiane są z reguły dwa razy do roku – w semestrze zimowym i semestrze letnim. Terminy składania aplikacji należy sprawdzić w wybranej jednostce dydaktycznej. Zajęcia odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu, w systemie zaocznym.

Poszczególne kursy kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Aby uzyskać dyplom, należy złożyć pracę dyplomową i/lub samodzielnie przygotować wniosek o przyznanie środków unijnych.

Koszt studiów oscyluje około 4 tysięcy złotych za rok nauki. Niektóre uczelnie pobierają jednak czesne znacznie niższe (około 3 tysiące zł) lub wyższe – ok. 6,7 tysiąca zł.

RekrutacjaAby zapisać się na studia podyplomowe, należy:
- wypełnić podanie o przyjęcie na studia;
- doręczyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich);
- doręczyć kwestionariusz osobowy/życiorys;
- załączyć dwie fotografie;
- potwierdzić opłacenie czesnego

Uwaga! Wymagania odnośnie do składanych dokumentów mogą się różnić na poszczególnych uczelniach. Zanim złożysz aplikację, sprawdź, jakich jeszcze dokumentów potrzebujesz.

Red. Barbara Stachnik


Data publikacji: 20.05.2019