Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Fizjoterapia


Podyplomowe studia z zakresu fizjoterapii mają wiele „twarzy” – dzięki temu kandydaci mogą wybrać kierunek najbliższy ich zainteresowaniom i najbardziej przystający do wybranej przez nich ścieżki zawodowej. Co Ty wybierzesz?

Absolwenci wyższych studiów wychowania fizycznego (kierunków lub specjalności takich jak fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa itp.) oraz wyższych studiów medycznych, którzy pragną zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu fizjoterapii, mają ogromne pole do popisu – uczelnie oferują takim kandydatom cały wachlarz kierunków studiów podyplomowych. Studia te pozwalają na zdobycie specjalistycznych kwalifikacji dotyczących obszarów, które szczególnie interesują słuchaczy – czy to ze względu na obraną ścieżkę rozwoju zawodowego, czy to ze względu na pasję lub hobby (jak – na przykład – w przypadku kierunku fizjoterapia w sporcie).

Kandydaci na podyplomowe studia z zakresu fizjoterapii mogą wybrać między innymi takie kierunki:
- fizjoterapia kliniczna;
- fizjoterapia środowiskowa i opieka paliatywna;
- fizjoterapia w pediatrii;
- fizjoterapia w neurologii;
- fizjoterapia geriatryczna;
- fizjoterapia w sporcie
i inne.

Adresaci studiów podyplomowych z zakresu fizjoterapiiAdresatami studiów, jak wspomniano, są przede wszystkim fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ale także – jak w przypadku kierunku fizjoterapia w sporcie – nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i instruktorzy sportowi; osoby pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi i wykazującymi dysfunkcje psychoruchowe – jak w przypadku kierunku fizjoterapia w pediatrii; pracownicy dziennych domów opieki społecznej, domów społecznych, opieki ambulatoryjnej oraz trenerzy warsztatów terapii zajęciowej – jak w przypadku kierunku fizjoterapia środowiskowa i opieka paliatywna.

Program studiówW zależności od wybranego kierunku studiów podyplomowych z zakresu fizjoterapii, absolwenci posiądą specjalistyczną wiedzę i zaawansowane umiejętności zawodowe – przydatne, a często niezbędne, w pracy z pacjentem wymagającym pomocy fizjoterapeutycznej. Program podjętych studiów będzie obejmował zarówno ogólne zagadnienia z zakresu fizjoterapii, jak i zagadnienia związane z wybranym obszarem kształcenia podyplomowego.

Przykładowy program studiów dla kierunku fizjoterapia środowiskowa i opieka paliatywna

I tak – w ramach kierunku fizjoterapia środowiskowa i opieka paliatywna – słuchacze uczestniczyć będą między innymi w zajęciach z przedmiotów:
- nowoczesne metody fizjoterapeutyczne;
- podstawy chorób wewnętrznych i kardiologii;
- podstawy onkologii i onkologia kliniczna;
- podstawy neurologii i neurochirurgi;
- fizjoterapia w chorobach układu narządu ruchu;
- fizjoterapia w onkologii ;
- fizjoterapia neurologiczna ;
- fizjoterapia w geriatrii;
- podstawy onkologii i onkologia kliniczna;
- podstawy genetyki i genetyka w fizjoterapii;
- mikrobiologia z elementami profilaktyki zakażeń;
- postępowanie lecznicze i opiekuńcze u pacjenta w stanie terminalnym;
- medycyna paliatywna
i inne.

Ponadto słuchacze uzyskają wiedzę na temat etiologii, patofizjologii, a także elementów i objawów i rokowniczych w wybranych zespołach chorobowych. Program studiów umożliwi także zaznajomienie się z zasadami opieki i terapii wśród osób uzależnionych oraz osób z przewlekłymi objawami HIV/AIDS.

Przykładowy program studiów dla kierunku fizjoterapia w pediatrii

Z kolei w ramach kierunku fizjoterapia w pediatrii słuchacze wezmą udział w zajęciach z przedmiotów dotyczących:
- semiologii lekarskiej;
- współczesnych metod neurorozwojowych;
- elementów metod Vojty i Domana;
- metody integracji sensorycznej;
- metody ruchu rozwijającego (W. Sherborne);
- oceny rozwoju dziecka;
- rehabilitacji oddechowej u dzieci;
- masażu niemowląt i małych dzieci;
- pływania niemowląt;
- psychologii rozwoju dziecka;
- jogi dla dzieci;
- hipoterapii;
- znaczenia opieki i pielęgnacji dla rozwoju dziecka
i inne.

Co mi dadzą studia podyplomowe?Jeśli chodzi o perspektywy zawodowe związane z ukończeniem studiów podyplomowych z zakresu fizjoterapii, to przyznać trzeba, że jest ich wiele – studia nie tylko podnoszą kwalifikacje i dostarczają nowych metod, ale i poszerzają wiedzę z wybranej specjalności. To z kolei sprzyja ukierunkowaniu ścieżki zawodowej i zaprojektowaniu kolejnych etapów rozwoju (na przykład uczestnictwa w kursach lub szkoleniach). Zdobyta wiedza i umiejętności mogą okazać się także niezbędne do awansu lub rozpoczęcia samodzielnej działalności zawodowej skierowanej do określonej grupy pacjentów.

Organizacja studiów, opłatyStudia podyplomowe z zakresu fizjoterapii trwają dwa, trzy lub cztery semestry (kandydaci na kierunek fizjoterapia w pediatrii lub fizjoterapia w neurologii prowadzony na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego muszą liczyć się z faktem, iż studia będą trwały dwa lata). Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym – najczęściej weekendowo, dwa razy w miesiącu.

Jeśli chodzi o opłaty, to różnią się one w zależności od wybranej uczelni – ceny rozpoczynają się zwykle od 1,5 tysiąca złotych za jeden semestr nauki. Trzeba liczyć się także z opłatą rekrutacyjną (od 50 złotych) i opłatą za tak zwane wpisowe (od 100 złotych). Warto dodać, że uczelnie oferują kandydatom możliwość rozłożenia czesnego na raty – korzysta z niej wielu słuchaczy.

RekrutacjaKandydaci kwalifikowani są na studia według kolejności zgłoszeń. Ważne jest zatem, aby kompletną aplikację złożyć w odpowiednim sekretariacie w wyznaczonym przez uczelnię terminie. W skład aplikacji wchodzi oczywiście dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), a także:
- podanie/wniosek o przyjęcie na studia lub formularz zgłoszeniowy;
- kserokopia dowodu osobistego;
- zaświadczenie lekarskie (stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania);
- fotografie (format legitymacyjny);
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, opłaty za wpisowe oraz wpłaty czesnego (lub pierwszej raty czesnego).
 

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 10.02.2021