Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Edukacja dla bezpieczeństwa


Nauczyciele, którzy chcieliby rozpocząć nauczanie drugiego przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”, mogą uzyskać wymagane kwalifikacje, uczestnicząc w studiach podyplomowych. Oferta studiów zainteresuje także te osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.

W 2009 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nowy przedmiot – „edukacja dla bezpieczeństwa” – zastępujący „przysposobienie obronne”, którego dotychczas nauczano w szkołach średnich. Nauczyciele, którzy chcieliby prowadzić zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa (jako drugiego przedmiotu), a nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli przysposobienia obronnego, mogą zdobyć niezbędne uprawnienia, podejmując kwalifikacyjne studia podyplomowe.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawnia bowiem do podjęcia pracy nauczyciela przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” jako drugiego przedmiotu w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych różnego typu. Celem studiów jest w związku z tym przygotowanie kadry nauczycielskiej – zarówno merytoryczne, jak i dydaktyczno-pdeagogiczne – do prowadzenia zajęć.

Dla kogo te studia?Z uwagi na charakter studiów, adresowane są one przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą rozpocząć nauczanie drugiego przedmiotu i w ten sposób zwiększyć zakres swoich zawodowych kompetencji. Co za tym idzie, kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Oferta studiów odpowiada także potrzebom wychowawców czy opiekunów, których praca wymaga znajomości zasad pierwszej pomocy czy zachowania się w sytuacji zagrożenia i którzy chcą posiadać kwalifikacje do prowadzenia szkoleń w tym zakresie. Program studiów zainteresuje także z pewnością pracowników instytucji kulturalnych i edukacyjnych, a także organizacji trzeciego sektora.

Program studiówW toku studiów słuchacze uczestniczyć będą w wykładach, laboratoriach i warsztatach z następujących przedmiotów:
- problemy współczesnego państwa;
- zagrożenia czasu wojny;
- system obronności RP;
- zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego;
- instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego;
- prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa;
- instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego;
- bezpieczeństwo sfery publicznej;
- służby specjalne we współczesnym państwie;
- zagrożenie i ochrona dziedzictwa kulturowego;
- współczesne problemy i rodzaje terroryzmu;
- skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego;
- system ochrony praw człowieka;
- zarządzanie kryzysowe;
- kryzysy gospodarcze;
- kryzysy polityczne;
- psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych;
- bezpieczeństwo teleinformatyczne;
- zagrożenia ekologiczne;
- bezpieczeństwo przemysłowe;
- dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa;
- ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów;
- profilaktyka przeciwterrorystyczna;
- pierwsza pomoc;
- zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych;
- subkultury młodzieżowe;
- emisja głosu;
- ochrona cywilna;
- obrona cywilna;
- bezpieczeństwo energetyczne;
- psychologiczne aspekty edukacji.

Program skonstruowany jest tak, aby przenieść akcent z kształcenia proobronnego, realizowanego dotychczas w ramach przedmiotu „przysposobienie obronne”, na szeroko rozumiane bezpieczeństwo i przygotowanie uczniów do odpowiedniego reagowania na sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia.

Organizacja i opłaty za studiaStudia kwalifikacyjne z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się według ustalonego przez poszczególne uczelnie harmonogramu, w trybie niestacjonarnym. Zjazdy organizowane są z reguły w weekendy, tak więc nie kolidują w żaden sposób z obowiązkami zawodowymi słuchaczy. Czesne za jeden semestr nauki wynosi ok. 1,1 tysiąca złotych. Koszty studiowania obejmują także, poza czesnym, opłatę rekrutacyjną lub wpisowe. W wielu szkołach możliwa jest spłata czesnego w systemie ratalnym.

RekrutacjaAby rozpocząć studia podyplomowe na kierunku „edukacja dla bezpieczeństwa”, należy w wyznaczonym terminie złożyć aplikację zawierającą wszystkie wymagane przez daną uczelnię dokumenty. W skład takiej aplikacji wchodzi przede wszystkim dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, kwestionariusz osobowy, fotografie legitymacyjne oraz potwierdzenie wpłaty czesnego lub pierwszej raty. O przyjęciu na studia decyduje z reguły kolejność zgłoszeń.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 16.03.2021