Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Budownictwo energooszczędne


Studia podyplomowe z zakresu budownictwa energooszczędnego to sposób na doskonalenie specjalistycznych kwalifikacji oraz na zdobycie umiejętności (i uprawnień!) z zakresu audytu i certyfikacji energetycznej.

Osobom zainteresowanym budownictwem i architekturą (lub posiadającym kierunkowe wykształcenie z tych dziedzin), które chciałyby podnieść swoje zawodowe kompetencje i zastanawiają się właśnie nad wyborem studiów podyplomowych, proponujemy uczestnictwo w studiach z zakresu budownictwa energooszczędnego.

Państwowe uczelnie techniczne oferują zainteresowanym kierunki, których głównym celem jest kształcenie specjalistów w kompleksowej ocenie oraz energetycznej modernizacji obiektów budowlanych – audytorów, certyfikatorów i ekspertów energetycznych, na przykład:
- budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków (Politechnika Poznańska);
- budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków (Politechnika Krakowska);
- architektura i budownictwo zrównoważone (Politechnika Krakowska);
- audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

Adresaci studiówStudia podyplomowe na tych kierunkach adresowane są przede wszystkim do absolwentów budownictwa, architektury, inżynierii sanitarnej, a także technicznych kierunków pokrewnych, którzy zajmują się zawodowo projektowaniem, wykonawstwem oraz eksploatacją budynków i ich zespołów. Grupą docelową są także osoby, które z tematyką budownictwa energooszczędnego i ekologicznego oraz z tematyką oceny energetycznej i ekologicznej budynków mają na co dzień do czynienia w pracy (na przykład pracownicy administracji rządowej lub samorządowej zajmujący się planowaniem i zarządzaniem w budownictwie i pracownicy administracji mieszkaniowej).

Słuchaczami studiów zostają także osoby, które zamierzają ubiegać się o uzyskanie uprawnień zezwalających na sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (patrz: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC i Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane, Dz. U. nr 191, poz. 1373 z dnia 19 września 2007).

UprawnieniaZ uwagi na fakt, że ukończenie studiów podyplomowych z zakresu budownictwa energooszczędnego, które spełniają wymagane warunki odnośnie do programu, umożliwia słuchaczom nie tylko uzyskanie wspomnianych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, ale i uprawnień do przeprowadzanie audytów energetycznych (patrz: Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz. U. nr 152, poz. 1121 z dnia 18.12.1998 wraz z późniejszymi zmianami), wybór odpowiedniej uczelni (oferującej program realizujący wymagania stawiane w ustawach krajowych i Dyrektywie UE) jest kluczowy w przypadku osób, których głównym celem jest zdobycie dodatkowych kompetencji w postaci uprawnień.

Program studiów*Przykładowy program studiów podyplomowych dla kierunku: budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków (na Politechnice Poznańskiej) obejmuje następujące przedmioty:

- podstawy energetyczne budynków;
- ochrona cieplna budynków i zapotrzebowanie ciepła;
- techniki pomiarowe – wybrane zagadnienia;
- konstrukcje, materiały i technologie w BP;
- układy grzewcze i ciepłej wody i ich ocena;
- układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena;
- projektowanie zintegrowane budynków zrównoważonych;
- komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji;
- ocena jakościowa budynków;
- ocena energetyczna i świadectwa energetyczne budynków;
- techniki monitoringu powykonawczego;
- przykłady rozwiązań budynków pasywnych.

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratoriów komputerowych i seminariów.

Organizacja studiów, opłatyStudia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym, co oznacza, że zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów. Harmonogram zjazdów określa indywidualnie każda z uczelni, jednak przyjęło się, że odbywają się one raz na dwa lub trzy tygodnie. Studia z zakresu budownictwa energooszczędnego trwają dwa semestry, a ich koszt wynosi od 3,9 tysiąca złotych do 4,6 tysiąca złotych. Opłata za studia nie uwzględnia zazwyczaj ewentualnych kosztów rekrutacji czy tak zwanego wpisowego. Osoby, które chciałyby płacić za studia w ratach, powinny skontaktować się w tej sprawie z wybraną uczelnią, aby omówić szczegóły takiej możliwości.

RekrutacjaRekrutacja przebiega według kolejności zgłoszeń. Kandydaci kwalifikowani są na studia na podstawie złożonej w terminie, kompletnej aplikacji, która zawiera między innymi oryginał lub odpis ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia); podanie o przyjęcie na studia (kartę zgłoszenia); zdjęcia w formacie legitymacyjnym; kwestionariusz osobowy. Niektóre uczelnie wymagają także CV, które zawiera opis pracy zawodowej kandydata. Wszystkie wymagane przez uczelnię dokumenty należy złożyć w odpowiednim sekretariacie lub przesłać pocztą.

Red. B. StachnikData publikacji: 23.02.2021