Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Biotechnologia


Zainteresowani podjęciem studiów podyplomowych z zakresu biotechnologii mogą wybrać kierunek najbliższy ich zainteresowaniom lub zawodowej branży. Dla wielu słuchaczy studia te to istotny krok naprzód w rozwoju zawodowym.

Studia podyplomowe z zakresu biotechnologii służą przekazaniu słuchaczom specjalistycznej wiedzy, która dotyczy stosowania metod biotechnologicznych w rozmaitych obszarach działalności człowieka, takich jak liczne gałęzie przemysłu, rolnictwo, ochrona środowiska czy medycyna. Poszczególne uczelnie oferują kandydatom studia podyplomowe zorientowane na któryś z tych obszarów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje studia na kierunku biotechnologia medyczna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – biotechnologia w ochronie środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – biotechnologia przemysłowa.

Krakowski Uniwersytet Jagielloński, przy współpracy z Jagiellońskim Centrum Innowacji, uruchomił z kolei w zeszłym roku innowacyjny i pionierski kierunek – biznes w biotechnologii – który już w pierwszej edycji cieszył się wielką popularnością i pozytywnymi opiniami słuchaczy. Kandydaci mają zatem możliwość wyboru podyplomowych studiów biotechnologicznych sprofilowanych pod kątem ich zainteresowań czy przedmiotu aktywności zawodowej i mogą dzięki temu skutecznie podnieść swoje kompetencje.

Biotechnologia – dla kogo?Faktem jest, że przemysł biotechnologiczny prężnie się rozwija, co sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. Biotechnologia – z uwagi na fakt, że studia na tym kierunku mają najczęściej charakter dokształcający – cieszy się zainteresowaniem absolwentów studiów przyrodniczych, takich jak ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biologia czy chemia.

Nie znaczy to jednak, że tylko osoby legitymujące się dyplomem ukończenia jednego z tych kierunków mogą rozpocząć edukację podyplomową na biotechnologii – rekrutacja ma charakter otwarty, oznacza to, że warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego (licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego), bez względy na to, z jakiej dziedziny.

Wśród słuchaczy studiów podyplomowych są zarówno biolodzy (także nauczyciele) i inżynierowie środowiska, jak i właściciele, członkowie zarządu czy pracownicy działów badawczo-rozwojowych w firmach działających w branży tak zwanego biobiznesu i life science, ale też w firmach związanych z ochroną zdrowia, które realizują (lub zamierzają realizować) projekty biotechnologiczne. Wszyscy oni chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę z zakresu biotechnologii i wykorzystywać ją następnie w pracy zawodowej.

Program studiów – czego się nauczę?Ponieważ, jak już wspomniano, studia biotechnologiczne prowadzone przez poszczególne uczelnie kładą z reguły nacisk na różne aspekty biotechnologii (w medycynie, w przemyśle itp.), program studiów także się różni. Jedną z uczelni, która prowadzi „ogólne” studia z biotechnologii, jest Uniwersytet Opolski – przekonajmy się, jak wygląda program takich studiów.

W toku studiów słuchacze uczestniczą w wykładach, konwersatoriach, seminariach i laboratoriach z następujących przedmiotów:
- enzymologia;
- biochemia;
- biologia komórki;
- mikrobiologia ogólna;
- przechowywanie bioproduktów;
- genetyka ogólna;
- biologia molekularna;
- mikrobiologia przemysłowa;
- inżynieria bioprocesowa;
- wybrane zagadnienia z biotechnologii;
- biotechnologia ogólna;
- metody biotechnologiczne w ochronie środowiska;
- technologia wybranych bioprocesów;
- prawo w biotechnologii.

Dla porównania sprawdźmy teraz, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów podyplomowych na kierunku biotechnologia w ochronie środowiska. Oto przykładowy program:
- podstawy mikrobiologii;
- inżynieria genetyczna;
- biologiczne metody oceny stanu środowiska;
- fermentacyjne technologie pozyskiwania źródeł energii odnawialnej;
- biotechnologiczne metody zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych;
- procesy biotechnologiczne w uzdatnianiu wody;
- biologiczne metody remediacji gleb;
- biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków;
- metody biotechnologiczne w ochronie powietrza.

Organizacja studiów, opłatyStudia podyplomowe na kierunku biotechnologia trwają dwa albo trzy semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć w weekendowych zjazdach (obecność na zajęciach jest jednym z warunków ukończenia studiów), które odbywają się z reguły co dwa tygodnie. Czesne wynosi od 3 tysięcy złotych do 6 tysięcy złotych (opłata za całe studia), ale uczelnie umożliwiają słuchaczom spłatę w ratach. Oprócz opłaty za studia słuchacze muszą nierzadko uiścić opłatę za tak zwane wpisowe, a także opłatę rekrutacyjną, która nie przekracza jednak z reguły kwoty stu złotych.

RekrutacjaRekrutacja na studia ma charakter otwarty i przebiega według kolejności zgłoszeń. Kandydaci powinni zatem złożyć kompletną aplikację odpowiednio wcześnie. W skład aplikacji wchodzi dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis), podanie o przyjęcie na studia lub formularz zgłoszeniowy, zdjęcia legitymacyjne (min. 2 sztuki), kwestionariusz osobowy lub CV, a także – jeżeli koszty studiów pokryje pracodawca – odpowiednie skierowanie z zakładu pracy. Kandydat powinien dostarczyć także deklarację pokrycia kosztów studiów lub dowód wpłaty.

Red. B. Stachnik


Data publikacji: 23.02.2021