Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Bezpieczeństwo narodowe


Bezpieczeństwo narodowe jest nie tylko ważnym elementem polityki państwa, ale i istotnym aspektem codziennej pracy urzędników państwowych czy służb mundurowych. Z myślą o nich przygotowano kierunek studiów podyplomowych, dzięki któremu mają okazję pogłębić swoją wiedzę i podnieść zawodowe kompetencje.

Kierunek studiów podyplomowych „bezpieczeństwo narodowe” powstał z uwagi na znaczenie zawartej w nazwie tematyki, która znajduje się w polu zainteresowań wielu potencjalnych słuchaczy – między innymi ze względu na zajmowane stanowisko. Studia odpowiadają tym samym potrzebom administracji publicznej (przede wszystkim samorządowej), organów przestrzegania prawa, służb mundurowych oraz podmiotów gospodarczych, których pracownicy powinni zyskać merytoryczne przygotowanie związane z bezpieczeństwem. Ukończenie studiów podyplomowych nie tylko podnosi atrakcyjność zawodową, ale i tworzy nowe możliwości rozwoju, a w skali makro – sprzyja podnoszeniu kompetencji związanych z zapewnianiem i umacnianiem bezpieczeństwa wśród przedstawicieli poszczególnych grup i społeczności lokalnych.

Zakres studiówWiedza przekazana słuchaczom dotyczyć będzie przede wszystkim bezpieczeństwa narodowego – tak jego wewnętrznego, jak i międzynarodowego aspektu – ale również planowania, organizowania i realizowania przedsięwzięć obronnych; ratownictwa; kierowania zespołem ludzi w sytuacji zagrożenia; zarządzania informacją (tu: kontakt z mediami w obliczu kryzysu), a także problemów związanych z obronnością państwa w sytuacjach kryzysowych. Słuchacze zapoznają się w toku nauki z kontekstem prawnym oraz zagadnieniami odnoszącymi się do struktur organizacyjnych państwa.

AdresaciJako że – zgodnie z projektem ustawy o bezpieczeństwie narodowym – zapewnienie bezpieczeństwa narodowego należy w głównej mierze do organów władzy publicznej, a także do innych instytucji państwowych, jednak działania związane z umacnianiem tegoż bezpieczeństwa prowadzone są wielowymiarowo, kierunek ten przeznaczony jest dla absolwentów studiów z wielu dziedzin, zatrudnionych przez różne podmioty i w ramach wielu struktur.

Adresatami studiów są przede wszystkim osoby zatrudnione w administracji publicznej – zarówno na szczeblu państwowym, jak i samorządowym (zajmujące się ochroną bezpieczeństwa państwowego, obroną cywilną, ochroną dóbr kultury, reagowaniem kryzysowym) – a także pracownicy jednostek zorientowanych na zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Kolejną grupą adresatów są służby mundurowe – na czele z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją i Strażą Pożarną. Studia skierowane są również do osób, które zajmują się edukowaniem z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa – nauczycieli, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Program studiówPrzykładowy program studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego obejmuje wykłady, ćwiczenia i warsztaty z następujących przedmiotów:
- teoria bezpieczeństwa;
- bezpieczeństwo narodowe;
- konflikty i wojny w Europie i na świecie;
- polityka bezpieczeństwa;
- siły zbrojne RP;
- współczesne systemy polityczne;
- zarządzanie kryzysowe;
- logistyka w sytuacjach kryzysowych;
- międzynarodowe stosunki polityczne;
- międzynarodowe stosunki wojskowe;
- współczesne zagrożenia;
- bezpieczeństwo międzynarodowe;
- międzynarodowe prawo humanitarne;
- służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa;
- prawo konstytucyjne i prawo karne;
- bezpieczeństwo i porządek publiczny;
- polityka zagraniczna RP;
- członkostwo Polski w NATO, OBWE i UE;
- bezpieczeństwo i pierwsza pomoc;
- działania ratownicze w przypadku zagrożeń życia i zdrowia.

Organizacja studiów, opłatyStudia trwają dwa semestry, a słuchacze uczestniczą w zjazdach, które odbywają się w weekendy, najczęściej dwa razy w miesiącu. Jeżeli chodzi o wysokość czesnego, to wynosi ona od 1,3 tysiąca złotych za semestr nauki. W zależności od wybranej uczelni i miasta, w którym znajduje się uczelnia, opłata ta może znacznie się różnić. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę konieczność dokonania opłaty rekrutacyjnej i opłaty za tak zwane wpisowe. Poszczególne uczelnie umożliwiają słuchaczom spłatę czesnego w systemie ratalnym – szczegóły dotyczące takiej formy spłaty można uzyskać w odpowiednim sekretariacie ds. studiów podyplomowych. Trzeba przy tym pamiętać, że im więcej rat, tym drożej kosztują nas studia!

RekrutacjaNabór na studia podyplomowe przeprowadzany jest zazwyczaj według kolejności zgłoszeń – tak jest także w przypadku studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Nie warto zwlekać ze złożeniem aplikacji – koniecznie kompletnej! Jakie dokumenty zawiera z reguły wymagany komplet? Oprócz dyplomu (odpisu lub oryginału) ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), uczelnie wymagają złożenia podania lub wniosku o przyjęcie na studia, kwestionariusza osobowego lub CV, fotografii legitymacyjnych (co najmniej dwóch sztuk), kserokopii dokumentu tożsamości oraz dowodu dokonania opłat – opłaty rekrutacyjnej, wpisowego oraz czesnego (w całości lub określonej części).

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 23.02.2021