Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Arteterapia


Terapia poprzez sztukę – tak w skrócie oddać można sens arteterapii. Twórcza metoda pomocy terapeutycznej zyskuje coraz większą popularność. Dlaczego? Przeczytaj!

Arteterapia to przede wszystkim wspomagająca proces leczenia poprzez sztukę terapia, ale nie tylko – to także metoda rozwoju osobistego, zyskująca coraz większą popularność, oraz metoda profilaktyki społecznej, wykorzystywana między innymi w pracy z osobami, którym zagraża wykluczenie społeczne. Uczestnikami arteterapii mogą być osoby w każdym wieku – taka forma pomocy okazuje się skuteczna w leczeniu, między innymi, stanów lękowych, depresji, nerwic czy uzależnień oraz szczególnie cenna w przypadku ofiar przemocy domowej, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych czy też cierpiących ze względu na problemy poznawcze i neurologiczne, a także dla wszystkich tych, którzy doświadczają trudności emocjonalnych czy społecznych.

Arteterapia – w drodze ku autoekspresjiSztukę traktuje się w autoterapii jako elementarny sposób komunikacji i środek wyrazu. Uczestnik arteterapii może, dzięki sztuce, lepiej poznać i zrozumieć samego siebie; zgłębić naturę swoich trudności i problemów. Taka forma terapii – z uwagi na relację, która łączy pacjenta i tworzone przez niego dzieło – sprawdza się głównie w przypadku osób, które nie radzą sobie z wyrażaniem swoich myśli i uczuć za pomocą słów. Proces twórczy sprzyja zatem nie tylko wglądowi w głąb siebi, ale i autoekspersji.

Dla kogo te studia?Studia podyplomowe z zakresu arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (legitymujących się dyplomem licencjata lub magistra). Kierunek przygotowano przede wszystkim z myślą o absolwentach kierunków pedagogicznych, psychologicznych, społecznych, artystycznych oraz medycznych i paramedycznych. Studia gwarantują merytoryczne przygotowanie do prowadzania zajęć arteterapeutycznych – wiedza dotycząca szeroko rozumianej twórczości i sztuki, a także możliwości terapeutycznego wykorzystania procesu twórczego przydaje się zarówno w pracy pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym czy też specjalnym, jak i pracowników:
- szpitali psychiatrycznych;
- instytucji zajmujących się osobami fizycznie i umysłowo niepełnosprawnymi;
- ośrodków dla osób z problemami w uczeniu się;
- oddziałów rehabilitacyjnych dla osób z urazami fizycznymi;
- instytucji opieki nad dziećmi;
- domów opieki nad osobami starszymi;
- zakładów karnych; hospicjów;
- ośrodków leczenia uzależnień;
- placówek opiekuńczo–wychowawczych i terapeutycznych.

Uwaga! Zawód autoterapeutów nie podlega w Polsce regulacjom prawnym – profesji tej nie przypisano jako dotąd kodu zawodu.

Program studiówStudia podyplomowe na kierunku arteterapia mają charakter kwalifikacyjny, a więc nadają kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju zajęć. Ważne jest to, że proces kształcenia bazuje na powiązaniu teorii z praktyką. Dobrze skonstruowany program studiów powinien obejmować nie tylko wykłady, ale – przede wszystkim – ćwiczenia i warsztaty twórcze.

W toku studiów słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach:
- z psychologii, psychiatrii oraz – w zależności od profilu wybranych studiów – pedagogiki, resocjalizacji, socjologii czy zarządzania kulturą;
- z umiejętności interpersonalnych, psychologii twórczości, diagnostyki i terapii pedagogicznej, elementów psychologii i psychopatologii, metod i szkół psychoterapii, wstępu do arteterapii, elementów historii sztuki najnowszej, kreatywności w myśleniu i działaniu;
- z rysunku, malarstwa, rzeźby, muzyki, tańca, choreoterapii i logorytmiki, dramy, biblioterapii oraz poezjoterapii, intermediów i multimediów oraz – w zależności od profilu wybranych studiów – pedagogiki zabawy, plastyki w nauczaniu i terapii.
Studia wieńczy obrona pracy dyplomowej, która najczęściej przybiera postać projektu autoterapeutycznego.

Organizacja studiów, opłatyStudia na kierunku arteterapia, jako że są studiami kwalifikacyjnymi, trwają zazwyczaj trzy semestry. Słuchacze uczestniczą w weekendowych zjazdach, które odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu. Koszt takich studiów wynosi od 1 tysiąca złotych do 2 tysięcy złotych za jeden semestr nauki. O możliwość rozłożenia czesnego na raty warto zapytać w odpowiednim sekretariacie wybranej uczelni – najczęściej w grę wchodzi spłata w kilku ratach.

RekrutacjaNabór na studia prowadzony jest z reguły raz do roku. O zakwalifikowaniu kandydata decyduje zazwyczaj terminowe złożenie kompletnej aplikacji (kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń). W skład aplikacji wchodzi:
- odpis/oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- podanie/wniosek o przyjęcie na studia;
- kwestionariusz osobowy/CV;
- fotografie w formacie legitymacyjnym (najczęściej dwie);
- dowód/deklaracja wpłaty;
- kserokopia dokumentu tożsamości;
- niektóre uczelnie wymagają także potwierdzenia kwalifikacji pedagogicznych.

Wszystkie osoby zainteresowane terapią poprzez sztukę zdobędą z pewnością – dzięki studiom podyplomowym z zakresu arteterapii – kompleksowe przygotowanie praktyczne i merytoryczną wiedzę. Niezależnie od tego, czy bodźcem do podjęcia studiów są oczekiwania zawodowe (większe perspektywy, przekwalifikowanie, uzupełnienie/podniesienie kompetencji) czy też inne czynniki (arteterapią interesują się nierzadko także rodzice dzieci niepełnosprawnych, autystycznych, mających problemy z uczeniem się itp.), studia mogą okazać się początkiem fascynującej przygody z twórczą metodą terapeutyczną.


Red. B. Stachnik


Data publikacji: 24.08.2020