Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Fizjoterapia - studia II stopnia

Cena za semestr od od od od 3300zł

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Cena za semestr od od od 2900zł od

Pielęgniarstwo - studia II stopnia

Cena za semestr od od od od 2400zł

Pielęgniarstwo - studia licencjackie

Cena za semestr od 2000zł od od od

Położnictwo - studia licencjackie

Cena za semestr od 2250zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni...

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą utworzoną w 2004 r., wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych, prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 304.

Już od ponad 13 lat nasza uczelnia kształci profesjonalne kadry dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i UE. Nasze doświadczenie, programy nauczania i wykorzystywane podczas zajęć przez wykładowców- praktyków nowatorskie metody prowadzenia zajęć odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i owocują sukcesami naszych absolwentów.

Studenci naszej Uczelni mogą mieć pewność, że zdobędą solidną i przydatną na co dzień wiedzę oraz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy, które uzyskają podczas zajęć praktycznych odbywających się w renomowanych placówkach medycznych.

Władze uczelni:

 • Rektor Mazowieckiej Uczelni Medycznej prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz
 • Dziekan Wydziału Nauk Medycznych dr n. med. prof. MUM Zbigniew Jan Pierożek
 • Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych dr Justyna Kościelnik
 • Kanclerz Mazowieckiej Uczelni Medycznej mgr inż. Piotr Kusznieruk

 •  

  Rekrutacja

  REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA – KIERUNKI PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO

  Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

 • podanie zgłoszeniowe
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku „nowej matury”
 • 2 fotografie -35x45mm (format do dowodu osobistego) + zdjęcie na płycie CD-235x295mm
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – dla kierunku PIELĘGNIARSTWO lub POŁOŻNICTWO
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych)
 • umowa o warunkach studiowania w 2 egzemplarzach
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowego


 • REKRUTACJA NA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – KIERUNEK FIZJOTERAPIA

  Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

 • podanie zgłoszeniowe
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku „nowej matury”
 • 2 fotografie -35x45mm (format do dowodu osobistego) + zdjęcie na płycie CD-235x295mm
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – dla kierunku FIZJOTERAPIA
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych)
 • umowa o warunkach studiowania w 2 egzemplarzach
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowego
 • kserokopii dyplomu technika fizjoterapii - dodatkowo dla osób posiadających tytuł technika fizjoterapii


 • REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA – KIERUNEK FIZJOTERAPIA

  Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

 • podanie zgłoszeniowe
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia
 • 2 fotografie -35x45mm (format do dowodu osobistego) + zdjęcie na płycie CD-235x295mm
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – dla kierunku FIZJOTERAPIA
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych)
 • umowa o warunkach studiowania w 2 egzemplarzach
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej


 •  

  Studia podyplomowe

  Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie oferuje następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • Medycyna osteopatyczna
 • Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowym
 • Wymagane dokumenty >>>>

   

  Fizjoterapia

  Podjęcie kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej na kierunku fizjoterapia ma na celu profesjonalne przygotowanie kadr na poziomie wyższym zawodowym do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, placówkach oświatowych prowadzących przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo rehabilitacyjne, w warsztatach terapii zajęciowej, w gabinetach odnowy biologicznej i placówkach sportowych, a także w innych instytucjach prowadzących działalność rehabilitacyjną (np. uzdrowiska).

  Zakładane cele studiów to: zaznajomienie studentów z problematyką i metodami fizjoterapii w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych założeń nauczania umożliwiających dokonanie oceny procesu leczenia i osiągniętych wyników oraz stosowanie metod weryfikujących działania praktyczne; rozwinięcie efektywnych strategii uczenia się, co pozwoli na dalsze doskonalenie umiejętności zawodowych; wykształcenie umiejętności pracy w wielospecjalistycznych zespołach terapeutycznych, zaznajomienie z metodami zarządzania i kontroli jakości wykonywania pracy zawodowej; zwiększenie świadomości znaczenia ogólnej polityki socjalnej i organizacji opieki zdrowotnej długoterminowej dla skutecznego realizowania celów rehabilitacji medycznej.

  Poprzez realizowanie zakładanych celów nauczania, student zdobędzie wiadomości z zakresu przedmiotów biomedycznych i psychospołecznych pozwalających na skuteczne uzyskiwanie i analizę informacji dotyczących pacjenta, znajomość zagadnień etycznych i medyczno – prawnych odnoszących się do praktyki zawodowej oraz takie umiejętności jak: rozpoznawanie problemów pacjenta z uwzględnieniem czynników biologicznych, psychospołecznych, kulturowych i środowiskowych; zrozumienie ważności zagadnień prewencji; holistyczne planowanie i stosowanie terapii; podejmowanie skutecznych decyzji; werbalne i pisemne komunikowanie się z otoczeniem; współpraca w zespołach terapeutycznych; oddziaływanie interpersonalne potrzebne do efektywnego wykonywania zawodu; komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną; negocjacje i oddziaływanie na otoczenie; stosowanie różnych metod uczenia się i nauczania; stosowanie technologii informatycznych; pracy grupowej, tworzenia zespołu i kierowania pracą zespołu; kierowania własnym rozwojem zawodowym, prezentowania swoich umiejętności, współpracę z otoczeniem.

   

  Pielęgniarstwo

  Pielęgniarstwo staje się jednym z bardziej popularnych kierunków studiów. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki oraz pielęgniarza.

  Nasza uczelnia przygotuje Cię do pracy w zawodzie przyszłości o stale rosnącym zapotrzebowaniu i prestiżu społecznym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności pod opieką doświadczonej kadry najlepszych specjalistów a także zdobędziesz praktyczne doświadczenie w renomowanych jednostkach ochrony zdrowia. Uzyskasz kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami Unii Europejskiej
  z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej.

  Studia pielęgniarskie to połączenie praktyki i teorii. Nasza uczelnia oferuje studentom zróżnicowane formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, praktyki i seminaria.

  W toku nauki student zdobywa ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent posiada umiejętności niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych – w szczególności do podejmowania czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Obejmuje samodzielną i zespołową opieką jednostkę/grupę i społeczność w różnym wieku – zdrowych, chorych, niepełnosprawnych i umierających w różnych środowiskach kulturowych. Pozyskuje dane z różnych źródeł w celu rozpoznania warunków oraz potrzeb zdrowotnych, postawienia diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania i sprawowania całościowej oraz zindywidualizowanej opieki.

   

  Kontakt

  01-793 Warszawa

  ul. Rydygiera 8

  tel.:

  dziekanat 662 215 628
  tel.: rekrutacja 668 326 740