Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Fizjoterapia

Zobacz

Cena za semestr od od od 2900zł od

Optometria

Zobacz

Cena za semestr od 3400zł

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2200zł od 2400zł

Położnictwo

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł

Psychologia

Zobacz

Cena za semestr od 2900zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni...

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych jest niepubliczną uczelnią wyższą utworzoną w 2004 r., wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych, prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 304.

Już od ponad 13 lat nasza uczelnia kształci profesjonalne kadry dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i UE. Nasze doświadczenie, programy nauczania i wykorzystywane podczas zajęć przez wykładowców- praktyków nowatorskie metody prowadzenia zajęć odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i owocują sukcesami naszych absolwentów.

Studenci naszej Uczelni mogą mieć pewność, że zdobędą solidną i przydatną na co dzień wiedzę oraz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy, które uzyskają podczas zajęć praktycznych odbywających się w renomowanych placówkach medycznych.


 

Rekrutacja

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych prowadzi teraz rekrutację online.

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA – KIERUNKI PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, OPTOMETRIA

Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • skan świadectwa dojrzałości (nazwa pliku: sw_dojrz) OBOWIĄZKOWE
 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony) - w przypadku "nowej matury" nazwa pliku: sw_uksz OBOWIĄZKOWE
 • aktualne zdjęcie (format do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku to 50KB, max. wymiary zdjęcia to 236x295 px. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto OBOWIĄZKOWE
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep


REKRUTACJA NA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – KIERUNEK FIZJOTERAPIA, PSYCHOLOGIA

Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • skan świadectwa dojrzałości (nazwa pliku: sw_dojrz) OBOWIĄZKOWE
 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony) – w przypadku „nowej matury” nazwa pliku: sw_uksz OBOWIĄZKOWE
 • aktualne zdjęcie (format do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku to 50KB, max. wymiary zdjęcia to 236x295 px. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto OBOWIĄZKOWE
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – dla kierunku FIZJOTERAPIA. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep
 • kserokopii dyplomu technika fizjoterapii - dodatkowo dla osób posiadających tytuł technika fizjoterapii, Nazwa pliku: dyplom_techfiz

 • REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA – KIERUNKI PIELĘGNIARSTWO

  Wymagane dokumenty:

  • skan dyplomu (nazwa pliku: dyplom_lic) OBOWIĄZKOWE
  • skan suplementu do dyplomu (nazwa pliku: sup_lic) OBOWIĄZKOWE
  • aktualne zdjęcie (format do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku to 50KB, max. wymiary zdjęcia to 236x295 px. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto OBOWIĄZKOWE
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep
  Rekrutacja

   

  Fizjoterapia

  Podjęcie kształcenia w Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych na kierunku fizjoterapia ma na celu profesjonalne przygotowanie kadr na poziomie wyższym zawodowym do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, placówkach oświatowych prowadzących przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo rehabilitacyjne, w warsztatach terapii zajęciowej, w gabinetach odnowy biologicznej i placówkach sportowych, a także w innych instytucjach prowadzących działalność rehabilitacyjną (np. uzdrowiska).

  Zakładane cele studiów to:

  • zaznajomienie studentów z problematyką i metodami fizjoterapii w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych założeń nauczania umożliwiających dokonanie oceny procesu leczenia i osiągniętych wyników oraz stosowanie metod weryfikujących działania praktyczne
  • rozwinięcie efektywnych strategii uczenia się, co pozwoli na dalsze doskonalenie umiejętności zawodowych; 
  • wykształcenie umiejętności pracy w wielospecjalistycznych zespołach terapeutycznych, zaznajomienie z metodami zarządzania i kontroli jakości wykonywania pracy zawodowej
  • zwiększenie świadomości znaczenia ogólnej polityki socjalnej i organizacji opieki zdrowotnej długoterminowej dla skutecznego realizowania celów rehabilitacji medycznej.


  Poprzez realizowanie zakładanych celów nauczania, student zdobędzie wiadomości z zakresu przedmiotów biomedycznych i psychospołecznych pozwalających na skuteczne uzyskiwanie i analizę informacji dotyczących pacjenta, znajomość zagadnień etycznych i medyczno–prawnych odnoszących się do praktyki zawodowej oraz takie umiejętności jak:

  • rozpoznawanie problemów pacjenta z uwzględnieniem czynników biologicznych, psychospołecznych, kulturowych i środowiskowych
  • zrozumienie ważności zagadnień prewencji
  • holistyczne planowanie i stosowanie terapii
  • podejmowanie skutecznych decyzji
  • werbalne i pisemne komunikowanie się z otoczeniem
  • współpraca w zespołach terapeutycznych
  • oddziaływanie interpersonalne potrzebne do efektywnego wykonywania zawodu
  • komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną
  • negocjacje i oddziaływanie na otoczenie
  • stosowanie różnych metod uczenia się i nauczania
  • stosowanie technologii informatycznych
  • pracy grupowej, tworzenia zespołu i kierowania pracą zespołu
  • kierowania własnym rozwojem zawodowym, prezentowania swoich umiejętności, współpracę z otoczeniem.

   

  Pielęgniarstwo

  Pielęgniarstwo staje się jednym z bardziej popularnych kierunków studiów. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki oraz pielęgniarza.

  Nasza uczelnia przygotuje Cię do pracy w zawodzie przyszłości o stale rosnącym zapotrzebowaniu i prestiżu społecznym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności pod opieką doświadczonej kadry najlepszych specjalistów a także zdobędziesz praktyczne doświadczenie w renomowanych jednostkach ochrony zdrowia. Uzyskasz kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami Unii Europejskiej
  z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej.

  Studia pielęgniarskie to połączenie praktyki i teorii. Nasza uczelnia oferuje studentom zróżnicowane formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, praktyki i seminaria.

  W toku nauki student zdobywa ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent posiada umiejętności niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych – w szczególności do podejmowania czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Obejmuje samodzielną i zespołową opieką jednostkę/grupę i społeczność w różnym wieku – zdrowych, chorych, niepełnosprawnych i umierających w różnych środowiskach kulturowych. Pozyskuje dane z różnych źródeł w celu rozpoznania warunków oraz potrzeb zdrowotnych, postawienia diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania i sprawowania całościowej oraz zindywidualizowanej opieki.

   

  Położnictwo

  Położnictwo to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodem i połogiem.

  Studia na kierunku Położnictwo umożliwiają zdobycie wiedzy zakresu nauk medycznych, a w szczególności medycyny prenatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Pozwalają zapoznać się z rodzajami świadczeń zdrowotnych stosowanych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka.

  Podczas studiów szczegółowo przedstawiane są zagadnienia dotyczące promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej i w okresie przekwitania.

  Studenci kierunku Położnictwo w trakcie zajęć kształtują umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Studia pozwalają również zapoznać się z działaniami ratowniczymi, podejmowanymi w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

  Program nauczania opracowany dla kierunku przewiduje dużą liczbę zajęć praktycznych, odbywających się na salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych, ginekologicznych a także pediatrycznych w szpitalach klinicznych, ośrodkach położniczej i pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkołach rodzenia.

  Absolwent położnictwa jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

   

  Optometria

  Studia na kierunku Optometria umożliwiają zdobycie wiedzy zakresu badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także diagnozowania i właściwego postępowania w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego. Absolwent studiów na kierunku optometria posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną pozwalającą na dobór właściwej korekcji okularowej, diagnozę narządu wzroku w zakresie patologii oraz przygotowania do zabiegów.

  Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu. Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia.

  Optometryści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń wzroku, w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza specjalisty. Udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.

  Główne zadania optometrysty to:

  • badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
  • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
  • konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
  • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
  • udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
  • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
  • udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
  • wykonywanie innych zadań pokrewnych.

  Ukończenie kierunku Optometria daje ogromny potencjał w kontekście perspektywy pracy zawodowej. Z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów pomocnych w profesjonalnym diagnozowaniu wady wzroku, doborze odpowiednich soczewek kontaktowych, oprawek i szkieł korygujących zaburzenia widzenia, liczba ofert pracy dla Optometrystów, wykształconych na poziomie akademickim będzie stale wzrastać.

   

  Psychologia

  Umiejętność rozumienia innych, sprawne komunikowanie się, łagodzenie konfliktów, znajomość metod mediacji — studia psychologiczne pogłębiają u słuchaczy uczelni wiedzę dotyczącą ludzkich zachowań i potrzeb. Absolwenci studiów psychologicznych są cenionymi pracownikami w wielu branżach, mogą też z powodzeniem wybrać drogę samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne z zakresu psychologii to propozycja dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu funkcjonowania psychiki i zachowań człowieka. Wykłady oraz ćwiczenia nie tylko opierają się na badaniach i opisie praktyk największych twórców współczesnej psychologii, ale także uczą krytycznego i twórczego myślenia, nazywania zjawisk psychologicznych, planowania i niesienia pomocy osobom w kryzysie. Po skończeniu studiów psychologicznych można poszerzać swoją wiedzę i wybrać specjalizację, która daje satysfakcję z pracy, ale także zapewnia godne wynagrodzenie.

  Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie z psychologii na Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra psychologii. Absolwenci mają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. Nowoczesny i atrakcyjny program edukacyjny MUM w Warszawie dopasowany jest do potrzeb współczesnego społeczeństwa i zgodny ze światową wiedzą na temat ludzkiej psychiki. Uwzględnia także potrzeby rynku pracy.

  Studia psychologiczne pozwalają zrozumieć zachowania człowieka, ale także umożliwiają nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się. Uczą łatwiejszego rozwiązywania konfliktów, nawiązywania kontaktów, posługiwania się technikami z zakresu psychologicznej diagnozy, prowadzenia badań naukowych.

  Przygotowując program magisterskich studiów psychologicznych, wzięliśmy pod uwagę zapotrzebowanie rynku pracy. Naukowcy i psychologowie praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym przekazują wiedzę aktualną i niezbędną do podjęcia pracy psychologa w wielu branżach. Studenci zdobywają także zawodowe informacje praktyczne, nawiązują wartościowe kontakty i uczą się funkcjonowania w różnorodnych środowiskach, firmach, organizacjach czy instytucjach.

  Umiejętności zdobyte podczas nauki na kierunku Psychologia to:

  • nawiązywanie kontaktu i prowadzenie oddziaływań psychologicznych z osobami i grupami ludzkimi
  • posługiwanie się psychologicznymi technikami diagnostycznymi dotyczącymi funkcjonowania poznawczego, emocji, osobowości, zachowań społecznych
  • prowadzenie poprawnych metodologicznie badań naukowych w zakresie psychologii

  Atuty kierunku:

  • Program studiów odpowiadający zapotrzebowaniu rynku pracy
  • Kontakt dydaktyczny z naukowcami oraz psychologami-praktykami o wysokich kwalifikacjach i długoletnim doświadczeniu zawodowym
  • Starannie zaplanowany system praktyk zawodowych stwarzający okazję do nabycia nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz otwierający perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

  Absolwent psychologii po Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych może pracować w ośrodkach uzależnień, interwencji kryzysowej, w hospicjach, centrach pomocy rodzinie. Może nieść pomoc dzieciom i dorosłym w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Znajdzie zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki, a także instytucjach profilaktyki społecznej i placówkach oświatowo-wychowawczych.

  Na osoby po studiach psychologicznych czeka także branża biznesowa, między innymi placówki doradcze, agencje reklamowe i marketingowe, zajmujące się kampaniami wizerunkowymi oraz działy PR i HR. Dyplomowany psycholog może otrzymać etat w firmach konsultingowych, organizacjach rządowych i pozarządowych lub założyć własną działalność i udzielać wsparcia psychologicznego.

   

  Kontakt do uczelni

  01-793 Warszawa

  ul. Rydygiera 8,
  01-043 Warszawa
  ul. Okopowa 59
  Vizja Park

  tel.:

  22 243 73 37
  Rekrutacja
  22 243 73 37 wew. 1
  Dziekanat
  22 243 73 37 wew. 2
  Kwestura
  22 243 73 37 wew. 3