Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

30 powodów aby wybrać Wydział Nauk o Zdrowiu WUM!

fot. Dział Fotomedyczny WUM


Zastanawiasz się nad podjęciem studiów z dziedziny nauk o zdrowiu: dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego czy zdrowia publicznego? Dowiedz się, dlaczego warto studiować te kierunki na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego! Poznaj atuty WNoZ-u!


Zapoznaj się z danymi dotyczącymi studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

MOCNE STRONY WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WUM

1. Największy Wydział na Uczelni (rocznie przyjmowanych jest około 1300 studentów)

2. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i doktora nauk o zdrowiu oraz doktora habilitowanego nauk o zdrowiu (jako pierwszy Wydział w Polsce)

3. Dynamiczny rozwój kadry – wzrost liczby stopni naukowych uzyskiwanych rocznie przez pracowników Wydziału

4. Sukcesy naukowe pracowników WNoZ-u potwierdzane przez wysokie pozycje w uczelnianych rankingach naukowców o największym dorobku publikacyjnym w określonych latach (w samym tylko 2018 r. – 150 publikacji pracowników WNoZ w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej)

5. Bogata oferta edukacyjna (studia I i II stopnia na kierunkach: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne, studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, szkolenia podyplomowe)

6. Akredytacja kierunku pielęgniarstwo przez KRASZPiP w 2018 roku – uzyskanie oceny pozytywnej; akredytacja instytucjonalna Wydziału przez PKA w 2014 roku – również ocena pozytywna

7. Dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ WUM na przeprowadzenie międzynarodowej akredytacji APHEA - Agency for Public Health Education AccreditationAPHEA z siedzibą w Brukseli powstała z inicjatywy pięciu europejskich agend związanych wyznaczaniem kierunków rozwoju kształcenia kadr, a także prowadzenia badań naukowych w obszarze europejskiego zdrowia publicznego: The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), European Public Health Association (EUPHA), EuroHealthNet, European Public Health Alliance (EPHA) i European Health Management Association (EHMA). To jedyna europejska instytucja udzielająca międzynarodowej akredytacji ośrodkom akademickim, prowadzącym nauczanie na studiach I i II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne. Proces akredytacji rozpoczął się na początku 2018 roku. Dotychczas żadna z polskich uczelni nie posiada tego typu akredytacji

8. W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2017” WNoZ WUM - liderem w kategorii kierunków w zakresie położnictwa. W kategorii pielęgniarstwa i zdrowia publicznego nasz Wydział uplasował się na 2 miejscu. Wśród uczelni medycznych WUM znalazł się na 3 miejscu. W ogólnej klasyfikacji Warszawski Uniwersytet Medyczny uplasował się na 10 miejscu wśród ponad 100 zgłoszonych do rankingu uczelni akademickich w Polsce

9. W ramach kierunku pielęgniarstwo - szeroki moduł kształcenia geriatrycznego, skupiający się na przygotowaniu studentów do opieki nad osobami starszymi oraz moduł pedagogiczny, pozwalający absolwentom prowadzić zawodowe kształcenie pielęgniarek

10. Szeroki dostęp studentów kierunku dietetyka do zróżnicowanej bazy klinicznej - czynnik wyróżniający dietetykę WNoZ-u na tle kierunków związanych z dietetyką, prowadzonych przez inne uczelnie w Polsce (zajęcia dydaktyczne na kierunku dietetyka Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM organizowane są we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WNoZ WUM oraz szeregiem innych ważnych klinik, m.in. Kliniką Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Kliniką Diabetologii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego WUM, Kliniką Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Kliniką i Zespołem Żywieniowym Instytutu Hematologii i Transfuzji w Warszawie, czy Kliniką Psychiatryczną WNoZ WUM)

11. Wykorzystywanie nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych (m.in. niektóre zajęcia w formie e-learningu)

12. Wprowadzenie na kierunku zdrowie publiczne nowego, autorskiego programu studiów, dostosowanego do standardów europejskich - zajęcia umożliwiające studentom m.in. rozwój kompetencji miękkich i sprofilowanych pod kątem pracy w biznesie. W roku akademickim 2017/2018 na studiach I i II stopnia wprowadzony został moduł przedmiotów z cyklu KOP! - Kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców oraz przedmioty w języku angielskim ( szczegółowe informacje)

13. Wykorzystanie w programie kształcenia na kierunku zdrowie publiczne idei talentów i mocnych stron Instytutu Gallupa. Na początku roku akademickiego 2017/2018 wdrożony został "Pilotażowy program rozwoju liderów zdrowia publicznego - Strenghts-based leadership", dzięki któremu studenci mają możliwość odkryć swoje dominujące cechy, rozwinąć swoje umiejętności przywódcze poprzez kontakt z doświadczonymi coachami i odnaleźć właściwą dla siebie ścieżkę kształcenia oraz swoją drogę zawodową (szczegółowe informacje)

14. Nowy program na kierunku zdrowie publiczne WNoZ-u jest zgodny z modelem kształcenia wypracowanym przez organizację ASPHER - The Association of Schools of Public Health in the European Region - Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Europie, do którego należy Oddział Zdrowia Publicznego WNoZ WUM

15. Dostosowanie oferty kształcenia do rynku pracy, umożliwienie absolwentom nabycia wiedzy cenionej
przez pracodawców, rozwijanie umiejętności zawodowych studentów, kontakt studentów z potencjalnymi, przyszłymi pracodawcami

16. Współpraca ze znanymi organizacjami oraz firmami związanymi z dziedzinami nauk o zdrowiu (Nutricia, PERMAF, POLSPEN)

17. Najbogatsza oferta kształcenia podyplomowego (szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne) dla pielęgniarek i położnych w uczelniach medycznych w kraju (szczegółowe informacje)

18. Struktura złożona z 25 jednostek - dobrze wyposażonych zakładów i klinik, prowadzących szeroką działalność naukowo-dydaktyczną

19. Utworzenie 3 nowych jednostek naukowo-dydaktycznych na bazie Szpitala Pediatrycznego WUM: Kliniki Położnictwa i Perinatologii, Kliniki Neonatologii, Zakładu Medycyny Ratunkowej Dzieci

20. Wyodrębnienie z Zakładu Żywienia Człowieka – Zakładu Dietetyki Klinicznej (w związku z rozwojem dietetyki klinicznej jako działu nauki o żywieniu człowieka, współpracą z klinikami, prowadzonymi badaniami naukowymi i zainteresowaniami grupy pracowników w Zakładzie Żywienia Człowieka)

21. Utworzenie w strukturze Wydziału nowej jednostki – Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego

22. Dostęp studentów do nowoczesnej aparatury medycznej

23. Rozbudowana oferta praktyk wpisanych w program studiów

24. Udział w innowacyjnych projektach badawczych: krajowych i międzynarodowych

25. Organizacja Konferencji i seminariów o szerokim zakresie tematycznym

26. Udział w ważnych projektach europejskich

27. Rozwinięta współpraca międzynarodowa (m.in. szeroka współpraca WNoZ-u w zakresie ratownictwa medycznego z ukraińskimi uniwersytetami medycznymi: Iwano-Frankiwskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym oraz Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym; w maju 2018 r. podpisane zostały formalne umowy o współpracy)

28. Możliwość udziału w Programie ERASMUS + oraz ERASMUS STUDENT NETWORK (szczegółowe informacje)

29. Szeroka działalność studencka - duża liczba i znacząca aktywność Studenckich Kół Naukowych (ponad 20 SKN-ów!)

30. Możliwość korzystania z medycznych baz danychUczelnia WUM
Data publikacji: 28.01.2019
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły