Uczelnie z Ludzką Twarzą - Społeczna Akademia Nauk

Wywiad z Tomaszem Jermalonkiem Zastępcą Dyrektora ds. Promocji Społecznej Akademia Nauk

Lokalizacja: Henryka Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Społeczna Akademia Nauk - postaw na praktykę!


Misją Społecznej Akademii Nauk jest kształcenie konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy odpowiedzialnych profesjonalistów, zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku, przygotowanych do aktywnego i twórczego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz realizacja badań i projektów naukowych na najwyższym poziomie. Chcemy, aby SAN wpływała na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki, aby była atrakcyjnym miejscem studiowania, pobudzania kreatywności i przedsiębiorczości studentów oraz pozwalała im realizować ich aspiracje.

Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?
Społeczna Akademia Nauk jest Uczelnią działającą na rynku edukacyjnym od 1994 roku. Zaczynając, nosiła nazwę Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, co zmieniło się, gdy uzyskała prawo do doktoryzowania na kolejnym kierunku. Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała status i miano Akademii. Obecnie Uczelnia edukuje ponad 18 tys. studentów, a studia w SAN ukończyło ponad 60 tys. osób.

Ile jest wydziałów/ kierunków i które są najbardziej popularne?
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, proponuje studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia przez Internet oraz studia po angielsku. Uczelnia działa w 17-stu miastach Polski oraz w Londynie. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, a także w formie blended – learning, online w ramach Polskiej Akademii Otwartej. Ta forma pozwala na studiowanie wszystkim chętnym, dzięki zastosowanym nowoczesnym metodom i technikom kształcenia na odległość z wykorzystaniem Internetu. Obecnie, w ofercie znajduję się 25 kierunków studiów z zakresu nauk technicznych, artystycznych, prawnych, medycznych oraz społecznych i humanistycznych. Najbardziej wyróżniającym się kierunkiem w SAN jest Zarządzanie, które najdłużej działa w Uczelni i rokrocznie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W tym roku, poza stałą szeroką ofertą, uczelnia proponuje nowe kierunki i profile studiów. To m.in. Pielęgniarstwo (studia I stopnia), Japonistyka (studia I i II stopnia) oraz Koordynator pojazdów autonomicznych (profil na kierunku Logistyka, studia I stopnia).

Czy uczelnia w ostatnim czasie wprowadzała nowe kierunki/wydziały?
W ciągu paru ostatnich lat Uczelnia postawiła na rozwój kierunków medycznych, takich jak Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Fizjoterapia i Zdrowie publiczne. Dzięki kompleksowi budynków na ul. Gdańskiej 121, gdzie znajdują się nowe sale wyposażone w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę, sale seminaryjne oraz laboratorium informatyczne, studenci mają możliwość nauki w praktyce. Jednocześnie we współpracy z łódzkimi szpitalami i klinikami odbywają się zajęcia kliniczne, a studenci mają możliwość wzięcia udziału w praktykach zawodowych. W tym roku, poza stałą szeroką ofertą, uczelnia proponuje nowe kierunki i profile studiów:

Dziennikarstwo i Nowe Media (studia I stopnia)
To studia przygotowane z myślą o tych, którzy chcą poznać, a z czasem tworzyć nowoczesne dziennikarstwo lub odnaleźć się w obszarach związanych z public relations. To najlepszy kierunek dla tych, którzy interesują się nowymi technologiami i chcą zdobyć profesjonalne przygotowanie do pracy w redakcjach dziennikarskich, agencjach PR lub domach mediowych. Unikatowy program studiów obejmuje przedmioty z zakresu nowych mediów, komunikacji społecznej, marketingu medialnego i PR. Cechą wyróżniającą te studia jest położenie nacisku na zajęcia warsztatowe, prowadzone przez aktywnych zawodowo dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu PR.  To przede wszystkim ćwiczenia z nowomedialnego dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego oraz warsztaty z PR, kreowania wizerunku, negocjacji i mediacji, a także rzecznictwa prasowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w SAN oraz w redakcjach mediów i instytucjach współpracujących z Akademią. Studenci mają także możliwość wzbogacenia swej wiedzy w trakcie wyjazdów zagranicznych m.in. do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu oraz podczas współtworzenia uczelnianej redakcji.

Koordynator pojazdów autonomicznych – specjalność na kierunku Logistyka (studia I stopnia)
Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniających się warunków prawnych oraz braku zasobów ludzkich, stworzyła innowacyjny program edukacyjny „Koordynator pojazdów autonomicznych”. Specjalność pod tą samą nazwą jest realizowana od roku akademickiego 2018/2019 na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN. Partnerem strategicznym projektu jest LINK – największa firma transportowa w Polsce specjalizująca się w transporcie drogowym w Unii Europejskiej i posiadająca flotę ponad 1200 jednostek. Wsparcie merytoryczne specjalizacji udzieliło również Volvo Group Trucks. Grupa Volvo jest liderem wśród producentów pojazdów ciężarowych w technologii pojazdów autonomicznych. Projekt stwarza wiele możliwości dla Studentów SAN, którzy będą mogli odbywać praktyki zawodowe w obu firmach, gdzie poznają najnowsze systemy zarządzania pojazdami i transportem. Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.

Japonistyka (studia I i II stopnia)

Japonistyka to kierunek, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Studia są przeznaczone zarówno dla pasjonatów Japonii, jak i dla osób, które chciałyby poznać język, historię, religię, literaturę oraz cywilizację tego kraju i kładą szczególny nacisk na praktyczną naukę języka japońskiego. Program studiów wzbogacony jest o elementy ekonomii, polityki, geografii, sztuki oraz poszerza zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych z tłumaczeniem tekstów specjalistycznych. Kierunek umożliwia spojrzenie na Japonię z różnych perspektyw.

Pielęgniarstwo (studia I stopnia)

Ze względu na duże zapotrzebowanie na dobrze wykształcony średni personel medyczny, w porozumieniu z instytucjami medycznymi z Łodzi i Województwa Łódzkiego SAN zdecydowała się na uruchomienie studiów na kierunku „Pielęgniarstwo”. Proponowany kierunek o praktycznym profilu kształcenia daje możliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych lub udoskonalenia posiadanych już umiejętności oraz pozwala absolwentom na podejmowanie indywidualnych zadań zawodowych czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich. Absolwent kierunku „Pielęgniarstwo”, w odpowiedzi na społeczne potrzeby i oczekiwania rynku pracy, zostanie w procesie kształcenia wyposażony w odpowiednie kompetencje zawodowe zgodne z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz koncepcją podejścia do pacjenta, uwzględniającą poszanowanie i respektowanie jego praw, empatycznego, skutecznego postępowania i porozumiewania się z pacjentem.

Koordynator informacji logistycznej – specjalność na kierunku Logistyka (studia I stopnia)
Specjalność pod taką samą nazwą realizowana będzie na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN od roku akademickiego 2019/2020. Społeczna Akademia Nauk, tworząc wysoce upraktycznione specjalności kierunkowe prowadzone w formie studiów dualnych, łączących klasyczne studia z praktyką w przedsiębiorstwach, odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowanie rynku pracy. A to właśnie branża logistyczna wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą odpowiadać za tworzenie i implementację rozwiązań z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych ICT. Partnerem strategicznym projektu jest firma MS POS POLAND Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo o prawie 30 letniej historii i ugruntowanej pozycji na europejskim rynku teleinformatycznym zajmujące się wdrożeniami i serwisowaniem systemów usprawniających szeroko rozumiane procesy zarządzania przedsiębiorstwem. MS POS to także złoty partner wdrożeniowy Microsoft. W ramach nowej specjalności główny nacisk położony będzie na kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych i zaspokajanie tych potrzeb rozwiązaniami bazującymi na najnowszych technologiach ICT. W ramach zajęć praktycznych studenci poznają także innowacyjne podejście do samego procesu wdrożenia bazujące na metodykach zwinnych. Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.

Czy na uczelni studiują obcokrajowcy? Jeśli tak, to ilu i z jakich państw w większości?
Oferta studiów w języku angielskim przyciąga chętnych z całego świata. Wśród studentów Uczelni znajdują się m.in. Hindusi, Białorusini i Ukraińcy, którzy najliczniej, bo w oddziale łódzkim w liczbie stu, a warszawskim około tysiąca. Studenci zza granicy cenią Uczelnię za bogaty program edukacyjny stawiający na umiejętności praktyczne oraz integracje i możliwość poznania kultury polskiej za sprawą ciekawych eventów i wydarzeń studenckich.

Czy uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami, czy prowadzi wymiany studenckie?
Społeczna Akademia Nauk stawia ma umiędzynarodowienie oferty edukacyjnej i promowanie współpracy z uczelniami z Europy i całego świata. Obecnie ma podpisane ponad 100 umów bilateralnych oraz corocznie uczestniczy w co najmniej kilkunastu unijnych projektach edukacyjno-badawczych. Jednym z najpopularniejszych programów jest Erasmus+, dzięki któremu studenci mogą wyjechać na studia, praktyki lub staże do kilkudziesięciu uczelni europejskich, takich jak Barcelona, czy Walencja w Hiszpanii. Od kilku lat studenci mogą też wziąć udział w wyjazdach studyjnych i odbywania praktyk i staży w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu.
Dużą popularnością cieszą się studia po angielsku, działające we współpracy z Clark University, najstarszym uniwersytetem w USA, oferującym możliwość uzyskania dyplomu Master. W ramach kształcenia studenci mają możliwość wyjazdu na jeden lub dwa semestry do amerykańskiego kampusu w Worcester w stanie Massachusetts albo realizacji rocznego stażu w Stanach Zjednoczonych.

Jak działa biuro karier, z jakimi firmami uczelnia współpracuje?
Akademickie Biuro Karier zajmuje się współpracą z otoczeniem i realizacją praktyk i staży. Skupia się na zawodowej promocji studentów i absolwentów Uczelni, pomaga wejść na rynek i efektywnie funkcjonować na nim, a także dostarcza aktualne informacje o nim i firmach, wraz z ich produktami oraz procedurami kwalifikacyjnymi. Wykorzystując bazę osób poszukujących pracy, ABK dba o ich kontakt z potencjalnymi pracodawcami i przedsiębiorstwami, podczas rekrutacji odbywającej się w budynkach Uczelni, wizyt informacyjnych w firmach, konferencji, seminariów i organizowanych przez SAN Targach Pracy. Jednocześnie, ważną częścią działań ABK jest badanie losów absolwentów Uczelni i monitorowanie ich ścieżki kariery zawodowej.
Społeczna Akademia Nauk za sprawą współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami dba o uzyskanie przez studentów wiedzy praktycznej, zgodnej z aktualnymi trendami i zmianami. Dzięki organizowanym warsztatom, zajęciom i laboratoriom, studenci lepiej poznają otoczenie społeczno-gospodarcze i uczą się w nim funkcjonować. Wśród najważniejszych partnerów Uczelni są, m.in.:
•    Bank Pekao S.A.
•    Bank Zachodni WBK
•    Firma Petecki
•    Fujitsu Technology Solutions
•    IBM
•    Policja
•    Link Sp. Z o.o.
•    Panasonic
•    Volvo Trucks Polska

Czy często organizowane są konferencje, eventy, dni otwarte?
Społeczna Akademia Nauk organizuję różnorodne wydarzenia, jak konferencje o wielostronnej tematyce, w tym biznesowe i o współczesnych problemach, np. przemocy w sieci, konkursy wiedzy i zawody sportowe dla studentów i licealistów, akcje charytatywne, bezpłatne kursy i warsztaty dla studentów i licealistów, kursy języka polskiego lub angielskiego dla obcokrajowców, wykłady, seminaria, a nawet koncerty, m.in. Chóru Społecznej Akademii Nauk.

Czy w ostatnim czasie uczelnia otrzymała nagrody i wyróżnienia?
Społeczna Akademia Nauk od lat figuruje w rankingach najlepszych uczelni wojewódzkich i ogólnopolskich. Od kilku lat Rektor prof. dr hab. Roman Patora otrzymuje co roku nagrodę Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC. W roku 2019 w rankingu Perspektyw Uczelnia zajęła 1. Miejsce w województwie łódzkim w kategorii uczelni niepublicznych. Dodatkowo SAN jest od lat najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią spośród uczelni niepublicznych.

Jakie jest zaplecze naukowe i sportowe uczelni?
Społeczna Akademia Nauk posiada w Łodzi 5 budynków dydaktycznych, które znajdują się w centrum miasta i łatwo do nich dotrzeć. Wśród nich są placówki przy ul. Sienkiewicza, Kilińskiego, Gdańskiej i Tokarzewskiego. Budynki przy ul. Kilińskiego 98 i 109 są głównym kompleksem laboratoryjno-dydaktycznym. Posiadają one 9 przestronnych auli wykładowych, 14 laboratoriów komputerowych, laboratorium fizyki i geofizyki, laboratorium elektrotechniki i miernictwa, 3 multimedialne pracownie językowe oraz 34 sale dydaktyczne. Dodatkowo studenci mogą tam znaleźć bibliotekę z czytelnią i stanowiskami, uczelniane wydawnictwo oraz pokoje wykładowców.
Uzupełnieniem kompleksu laboratoryjnego są budynki przy ul. Gdańskiej 121, gdzie znajduje się centrum medyczno-dydaktyczne, w którym odbywają się zajęcia z kierunków takich jak Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo i Zdrowie publiczne, Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Centrum medycyny, kosmetologii i fitness Medkos, a także zaplecze sportowe dla studentów.
Przy ul. Tokarzewskiego 2 znajdują się aule wykładowe i sale ćwiczeniowe, w tym dwie pracownie komputerowe oraz wyspecjalizowane pracownie plastyczne, w których studenci kierunku Grafika mogą doskonalić swoje artystyczne umiejętności.

Czy na uczelni działa system stypendiów naukowych lub socjalnych?
Każdy, podejmując naukę w Społecznej Akademii Nauk może skorzystać z szerokiego wsparcia finansowania. Można spośród nich wyróżnić stypendia za osiągnięcia, socjalne, dla studentów z niepełnosprawnością, zagraniczne do programu Erasmus+ oraz preferencyjne kredyty. Wśród stypendiów za osiągnięcia można wyróżnić Stypendium Rektora dla najlepszych studentów i Stypendium Ministra, za wyniki sportowe, artystyczne lub w nauce oraz Stypendia z Jednostek Samorządu Terytorialnego dla osób z wysokimi osiągnięciami naukowymi i ciężką sytuacją materialną.

SAN jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Potwierdzeniem marki Społecznej Akademii Nauk są przyznane akredytacje, wysokie miejsca w rankingach oraz liczne prestiżowe wyróżnienia, co odzwierciedla wysoką rangę uczelni, potencjał naukowy, bardzo dobry poziom edukacji oraz najlepszą jakość kształcenia.

6 maja br. Społeczna Akademia Nauk rozpoczęła rekrutację i będzie prowadziła nabór do końca września. Już teraz zaprasza do udziału w Dniach Otwartych i zachęca do korzystania z promocji. Szczegóły na www.san.edu.pl.

Inne wywiady

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...

Wywiad z JM Rektorem dr hab. inż. Mariuszem Cygnarem, prof. PWSZ

- JAK WYBRAĆ NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW DLA SIEBIE ? Rektor: Każdy wybór wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Wybór kierunku studiów spośród bogatej oferty wielu uczelni nie będzie łatwy. Już na tym etapie, Drogi Kandydacie, decydujesz o swojej prz...

Wywiad z Aleksandrą

Mała uczelnia wielka wiedza, czyli o tym dlaczego warto studiować w Akademii Ignatianum w Krakowie?   Pani Aleksandro, jest Pani studentką I roku studiów II stopnia na kierunku ‚Pedagogika’ w Akademii Ignatianum w Krakowie. Pierwszy stopień studiów...

Wywiad z Kamilem Ulanieckim

Rozmowa Wiktorii Owsińskiej z Kamilem Ulaneckim, studentem drugiego roku zarządzania informacją i publikowania cyfrowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rozmowa na temat wyboru uczelni, kierunku studiów, ale też planów zawodowych. Studi...

Wywiad z Katarzyną Baraniak Studentką I roku informatyki

UCZĘ SIĘ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE RZECZYWIŚCIE SĄ POTRZEBNE W INFORMATYCE Programowanie systemowe i sieciowe, inteligentne systemy przetwarzania danych, multimedia, robotyka, programowanie gier komputerowych – to część specjalizacji, jakie mogą wybrać...