Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Gdańsk

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Gdańsk

ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Ekonomia on-line!
Cena za semestr od 2200zł od od od
Finanse i Rachunkowość on-line!
Cena za semestr od 2200zł od od od
Architektura
Cena za semestr od od 3200zł od od 3200zł
Architektura Krajobrazu
Cena za semestr od od 2950zł od od
Architektura Wnętrz
Cena za semestr od 3800zł od od od
Business and Languages
Cena za semestr od 2700zł od od od
Ekonomia
Cena za semestr od 2200zł od od od
Europeistyka
Cena za semestr od 1800zł od od od
Finance and Accounting ACCA Accreditation
Cena za semestr od od od od 3750zł
Finanse i Rachunkowość
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Cena za semestr od od 2200zł od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Uczelnie.pl

Przygotowując naszą ofertę z informacjami o studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, braliśmy pod uwagę, analizy zawarte w Raporcie Komisji Europejskiej „Europa 2020”.

Plany i programy studiów są konsultowane z przedstawicielami biznesu i instytucji branżowych oraz z absolwentami naszej uczelni tak, aby spełniały wymagania i oczekiwania studentów i pracodawców. Naszym celem jest, aby absolwenci naszej uczelni odnosili satysfakcję z pracy zawodowej oraz mogli kontynuować dalsze kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery.

Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch obszarach: biznesu i architektury. W ramach biznesu można uzyskać tytuł licencjata lub magistra studiując finanse i rachunkowość, ekonomię i europeistykę a także inżyniera studiując zarządzanie i inżynierię produkcji. W obszarze architektury polecamy architekturę krajobrazu (jako jedyni na Pomorzu), architekturę wnętrz oraz architekturę.

Zapraszając do studiowania w naszej uczelni, życzę aby dokonany wybór spełnił Państwa oczekiwania, przyczynił się do osiągnięcia sukcesów zawodowych i osobistych.

prof. dr hab. Teresa Martyniuk
rektor

 

Misja i strategia Sopockiej Szkoły Wyższej


Misją Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym posiadających zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną. Dokładamy wszelkich starań, by nasi studenci zdobywali również umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę w różnych sferach życia gospodarczego w kraju oraz za granicą.

W realizacji misji uczelnia kieruje się niezmiennie następującymi zasadami:

 • profesjonalizmem w nauczaniu i organizacji toku studiów,
 • kształtowaniem wysokiej kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta, zdolnego uzyskać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku pracy,
 • tworzeniem solidnych podstaw materialnych uczelni oraz dostosowaniem warunków kształcenia do potrzeb realizowanych zadań,
 • partnerstwem w stosunkach ze studentami, które wyrażają się w szanowaniu ich opinii, uwag i życzeń,
 • promowaniem i nagradzaniem najlepszych studentów, wspieraniem materialnym studentów.

 • Strategia uczelni przewiduje sprawną i efektywną jej organizację, która powinna doprowadzić do uzyskania zakładanych przez uczelnię mierzalnych efektów jej działania:

 • wzrostu liczby dobrze wykształconych absolwentów, gotowych do podjęcia pracy lub rozwinięcia własnej działalności gospodarczej w każdym miejscu na świecie,
 • wzrostu liczby prowadzonych badań naukowych na bazie różnorodnych modeli finansowania np. granty badawcze, partnerstwo publiczno-prywatne, środki Unii Europejskiej,
 • rozszerzenia współpracy międzynarodowej,
 • rozszerzenia współpracy z praktyką gospodarczą,
 • zapewnienie możliwości kontynuacji nauki absolwentom uczelni na drugim stopniu kształcenia,
 • zapewnienie absolwentom uczelni możliwości permanentnego kształcenia poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych,
 • poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim,
 • poprawa infrastruktury dydaktycznej poprzez utworzenie pracowni specjalistycznych oraz dodatkowych powierzchni dydaktycznych,
 • rozbudowanie platformy e-learningowej dla potrzeb studiów, kursów i szkoleń.
 •  

  BUSINESS AND LANGUAGES (B&L)


  Pierwsze tego typu studia w Polsce!

 • studia I STOPNIA wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych,
 • kierunek na międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej,
 • połączenie studiów biznesowo-ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków obcych,
 • 50% programu studiów stanowią języki obce
 • GWARANTOWANA praktyka na szóstym semestrze studiów w największych korporacjach polskich i zagranicznych,
 • program studiów przygotowany z praktykami biznesu,
 • absolwent Business and Languages będzie doskonale przygotowany  do pracy w środowisku wielokulturowym m.in. w korporacjach międzynarodowych
 • absolwent B&L otrzyma dyplom licencjata dwóch uczelni
 •  

  Stypendia w SSW

  Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:
 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe,artystyczne
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe

 • Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium dostępne są na stronie: www.ssw-sopot.pl

   

  Zasady rekrutacji


  Zasady rekrutacji dla studiów I stopnia (studia inżynierskie i studia licencjackie) oraz II stopnia (studia magisterskie)

  Terminy rekrutacji:

 • na semestr zimowy: 06.05. – 30.10.
 • na semestr letni: 02.01. – 15.02.

 • Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) przeprowadza rekrutację dwa razy w każdym roku akademickim. Rok akademicki zaczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i kończy 30 września następnego roku (kalendarzowego). Składa się z dwóch semestrów: pierwszego, zimowego (październik-pierwsza połowa lutego) i drugiego, letniego (druga połowa lutego-czerwiec, wakacje, wrzesień).

  Rekrutacja na semestr zimowy przeprowadzana jest w Sopocie (na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym i na Wydziale Architektury) oraz na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach. W Sopocie rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na wszystkie kierunki: Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Europeistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) . W Chojnicach dokonujemy rekrutacji tylko na studia niestacjonarne, na kierunki: Ekonomia i Europeistyka.

  Dokumenty rekrutacyjne Kandydat składa następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne (oryginał, odpis lub kserokopia poświadczona notarialnie)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (dotyczy kandydatów na studia II stopnia – magisterskie)
 • dowód osobisty do wglądu w biurze rekrutacji
 • 3 fotografie zgodne z wymogami do dowodu osobistego
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej i rekrutacyjnej (w przypadku dokonania
 • opłaty wpisowej na konto uczelni)
 • opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi
 • umowa o studiowanie (2 egzemplarze)
 • załącznik nr 1 – opłaty za studia w Sopockiej Szkole Wyższej (2 egzemplarze)
 • załącznik nr 2 – deklaracja wyboru kierunku i sposobu płatności (2 egzemplarze)
 • ankieta osobowa

 • Przyjęcia na studia odbywają się bez egzaminów wstępnych. Decyduje kolejność podpisanej umowy za wyjątkiem studiów I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz oraz kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) oraz studiów II stopnia na kierunku Architektura.