Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Jak zalegalizować pobyt i pracę studenta cudzoziemca w Polsce?


W roku akademickim 2019-2020 w Polsce studiowało ponad 77 studentów cudzoziemców[1]. W latach 2017-2020 Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła liczne kontrole, które wykazały, że państwo polskie zapewnia właściwe warunki prawne i organizacyjne do rekrutacji i kształcenia cudzoziemców na uczelniach wyższych[2]. Mimo rosnącej atrakcyjności Polski, studenci cudzoziemcy często spotykają się z trudnościami związanymi z praktycznymi aspektami legalizacją pobytu w kraju. Postaramy się przybliżyć Państwu najważniejsze zagadnienia, które mogą mieć wpływ na możliwość legalizacji pobytu w Polsce.

Zagraniczni studenci planujący pobyt w Polsce w związku z programem studiów muszą uwzględnić wszelkie plusy i minusy związane ze swoją aktualną sytuacją by wybrać optymalne rozwiązanie dotyczące legalizacji pobytu w Polsce.

Uwarunkowania dotyczące możliwości legalizacji czasowego pobytu w Polsce są opisane w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach a decyzje w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wydają Urzędy Wojewódzkie.

Zagraniczni studenci części polskich uczelni mogą zalegalizować swój pobyt na podstawie studiów, jeżeli ich uczelnia jest wpisana na listę zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jednostek prowadzących studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców lub też jeżeli w stosunku do jednostki prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców.

Poza tym, dla legalizacji pobytu na podstawie studiów cudzoziemiec powinien spełnić następujące warunki:


  1. przedstawić zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów[3],

  2. przedstawić dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;

  3. posiadać i przedstawić ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  4. udokumentować wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.


Lista wymaganych dokumentów nie jest z pozoru długa, tym nie mniej warto zwrócić uwagę na oczekiwania ustawodawcy względem cudzoziemców legalizujących swój pobyt na podstawie studiów.

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów cudzoziemców


Studenci cudzoziemcy mogą korzystać z rozmaitych form ubezpieczenia. Przedstawimy Państwu najpopularniejsze rozwiązania.

Przede wszystkim, studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Polsce mają prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie wysokość składki wynosi 55,80 zł miesięcznie, a osoba ubezpieczona w ramach NFZ uzyskuje prawo do finansowanych przez fundusz świadczeń zdrowotnych i refundacji leków.

Cudzoziemiec może także zakupić polisę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego na okres swego pobytu w Polsce, wówczas jednak warto pamiętać, że do celów legalizacji pobytu wymagana jest wysokość ubezpieczenia kosztów leczenia na poziomie przynajmniej 30 000 euro. Ubezpieczenie w ramach polisy może pokryć koszty leczenia lub operacji w wyniku wypadku lub nagłego zachorowania, wymaganych badań oraz zabiegów ambulatoryjnych, zakup leków i opatrunku, transportu z miejsca wypadku do placówki medycznej lub między placówkami medycznymi.

Środki finansowe – wysokość

Wysokość miesięcznych środków finansowych powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu (od 1 stycznia 2022 r. kwota ta będzie stanowiła 776 złotych dla osoby samotnej lub 600 złotych na osobę zamieszkującą w rodzinie). Ponadto, cudzoziemiec powinien posiadać wystarczające środki na pokrycie kosztów zamieszkania, do których zalicza się co najmniej:

- wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu,

- opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.
Faktyczne koszty zużycia mediów powinny być udokumentowane.

Ponadto, cudzoziemiec powinien posiadać wystarczające środki na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Kwota niezbędnych środków wynosi odpowiednio 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego UE, EFTA, EOG lub z Konfederacji Szwajcarskiej lub też 2500 złotych, jeżeli przybył z dowolnego innego państwa.

Finanse studenta cudzoziemca

Sposób dokumentacji środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów podróży, zamieszkania oraz utrzymania cudzoziemca zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę. Zgodnie z rozporządzeniem, możliwość uzyskania środków można udokumentować przedstawiając następujące dokumenty:
- czek podróżny;

- zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;

- zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje, środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego EU, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej;

- dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków cudzoziemca lub osoby, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje;
Trzeba pamiętać, że dokumenty należy dostarczyć do Wojewódzkiego Urzędu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

legalizacja pracy studenta


Alternatywy


Część zagranicznych studentów pracuje, i w związku z tym ma podstawy do legalizacji pobytu także na podstawie pracy (art. 114 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach). Inni cudzoziemcy - pobierają naukę lub uczestniczą w szkoleniu zawodowym i nie mają statusu studenta, jednak mają możliwość legalizacji pobytu na podstawie art. 187 ust. 1 lit a lub b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Alternatyw jest całkiem sporo, ale w praktyce wiemy że cudzoziemcom może brakować wiedzy na ten temat.

Chcesz uzyskać więcej informacji o warunkach legalizacji pobytu i pracy studentów cudzoziemców w Polsce i przyjrzeć się dostępnym alternatywom? Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzą doświadczeni doradcy Fundacji Rozwoju „Oprócz Granic”.
Szkolenie może odbyć się w siedzibie Fundacji, online lub też na terenie uczelni. Język roboczy (do wyboru): angielski / rosyjski / polski.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego
Osoby zainteresowane organizacją szkolenia na terenie uczelni prosimy o kontakt mailowyhello@frogpoint.pl

Uczestnictwo w wydarzeniu jest absolutnie bezpłatne! Zapraszamy!
Jak zalegalizować pobytProjekt „Praktyczna Integracja” jest realizowany ze środków krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa przez Fundację Rozwoju "Oprócz Granic" oraz Fundację MOBI

Data publikacji: 17.11.2021