Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszów

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

35-959 Rzeszów

Al. Rejtana 16c

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Wydział Ekonomii
Wydział Filologiczny
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Wydział Medyczny
Wydział Muzyki
Wydział Pedagogiczny
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Socjologiczno-Historyczny
Wydział Sztuki
Wydział Wychowania Fizycznego
Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność w roku 2001 i jest obecnie największą uczelnią na Podkarpaciu. Dysponuje nie tylko ogromnym potencjałem badawczym i naukowym, proponując kształcenie na 49 kierunkach studiów, ale także bogatą i nowoczesną infrastrukturą. Swoje miejsce mogą znaleźć tu osoby zainteresowane zarówno naukami humanistycznymi, społecznymi i artystycznymi, jak też ci, którzy chcieliby zetknąć się z najnowszej generacji aparaturą laboratoryjną z takich dziedzin jak: nauki medyczne, techniczne, przyrodnicze, ścisłe i rolnicze (w tym: kierunek lekarski, biotechnologia, mechatronika, informatyka i ekonometria, inżynieria materiałowa).obrazek

Uniwersytet Rzeszowski posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: agronomia, biologia, nauki rolnicze, językoznawstwo, literaturo¬znawstwo, fizyka, archeologia, historia, filozofia, socjologia, nauki o zdrowiu, a także doktora habilitowanego w dyscyplinach: agronomia, językoznawstwo, archeologia i historia.Uniwersytet Rzeszowski kształci prawie 18 tys. studentów, zaś potencjał naukowo-dydaktyczny to 1310 nauczycieli akademickich, w tym 333 profesorów.
Priorytetem dla dalszego rozwoju Uczelni są działania mające na celu stałe podnoszenie jakości procesu dydaktycznego, dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, umiędzynarodowienie studiów (bogaty zakres współpracy międzynarodowej, studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych; studia w języku angielskim; wielokulturowość środowiska), ale przede wszystkim otwartość na STUDENTÓW, z uwzględnieniem kreowanych przez nich działań i rozwoju kultury studenckiej.

Wartością dodaną jest dla UR innowacyjność oraz wymiana doświadczeń i ścisła współpraca z gospodarką i biznesem. Dlatego w nowoczesnych laboratoriach uniwersyteckich i centrach badawczych (Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych, Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię, Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Centrum Modelowania Komputerowego) m.in. bada i monitoruje się środowisko, poszukując, np., alternatywnych źródeł energii czy nowych materiałów – nanokompozytów. W planach jest również wytwarzanie elementów obwodów do komputerów kwantowych. Dbałość o sferę badawczo-rozwojową daje naukowcom Uniwersytetu niezwykłe możliwości, studentom zaś pozwala realizować pomysły i pasje, umożliwia ich naukowy „start” i pozwala odnosić pierwsze doświadczalno-poznawcze sukcesy.
Uczelnia jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Zaliczyć do nich można: Polską nagrodę innowacyjności 2014, przyznaną podczas II Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości za stworzenie kompleksu naukowo-dydaktycznego Zalesie. Jest również laureatem konkursu Złote Godło - Najwyższa Jakość Quality International 2015 w kategorii QI SERVICES -usługi najwyższej jakości w ramach realizacji projektów unijnych i Najwyższa Jakość Quality International organizowanego pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Nagroda podkreśla dokonania Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii w obszarze jakości kształcenia i realizowanych prac badawczych.
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
e-mail:info@ur.edu.pl

 

Baza sportowo-rekreacyjna

Baza sportowo-rekreacyjna Uniwersytetu obejmuje m.in.:

- Hale sportowe
- Pływalnia ROSIR
- Sala taneczna
- Sala rehabilitacji
- Sauna fińska
- Ścianka wspinaczkowa
- Siłownia

Szczegółowych informacji na temat bazy sportowo-rekreacyjnej CSiR UR oraz oferty zamieszczonej tutaj udziela:

- Sekretariat CSiR UR, ul. Ćwiklińskiej 2, bud. D1
mgr Magdalena Mazur, pok. 119b, tel. 17 872 17 51

- Pracownik administracyjno-finansowy, ul. Ćwiklińskiej 2, bud. D1
mgr M. Tabaczyńska, pok. 119a, tel. 17 872 16 53

Dodatkowo osoby te prowadzą sprzedaż karnetów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych CSiR UR

 

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły