Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ( zobacz więcej )

35-959 Rzeszów

al. Powstańców Warszawy 12

tel.:

17 865 11 00

ikonka email do uczelni

rekrutacja@prz.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski (UR) ( zobacz więcej )

35-959 Rzeszów

Al. Rejtana 16c

tel.:

17 872 10 00 (centrala telefoniczna)

ikonka email do uczelni

info@ur.edu.pl


Uczelnie publiczne (państwowe) Rzeszów

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska początkami jej działalności sięga 30 września 1951 roku, wtedy z inicjatywy pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich otwarto w Rzeszowie Wieczorową Szkołę Inżynierską, która kształciła specjalistów od mechaniki. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 18 czerwca 1963 roku utworzono w Rzeszowie Wyższą Szkołę Inżynierską z Wydziałem Mechanicznym i Wydziałem Ogólnotechnicznym. Dziś Politechnika kształci przyszłych absolwentów na 7 wydziałach każdego roku ponad 14 tys. studentów, a w tym – jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce – pilotów lotnictwa cywilnego. Politechnika Rzeszowska posiada świetną kadrę naukowo - badawczą, dydaktyczną oraz bazę laboratoryjną, infrastrukturę. Uczelnia zmierza do wychowania studentów w duchu poszanowania patriotyzmu, praw człowieka, szacunku dla państwa i jego obywateli, wrażliwości na losy społeczeństwa, odpowiedzialności, tolerancji oraz rzetelności wykonywania swoich obowiązków.

Systematycznie rozwija się zarówno baza naukowo – badawcza, jak i lokalowa, a dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej stała się możliwa m.in. doposażenie i rozbudowa Ośrodka Kształcenia Lotniczego PRz, a w tym zakup nowych samolotów, rozbudowa nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego, budowa Regionalnego Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnego i Biblioteczno – Administracyjnego PRz oraz realizacja projektów dotyczących doposażenia w najnowocześniejszą aparaturę naukowo – badawczą laboratoriów wydziałowych w Politechnice Rzeszowskiej.

Uniwersytet RzeszowskiHistoria Uniwersytetu Rzeszowskiego sięga roku 1965, kiedy to została powołana Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Rzeszowie. W latach dziewięćdziesiąte XX wieku intensywnie starano się, aby powołać samodzielny Uniwersytet z siedzibą w Rzeszowie. 1 września 2001 roku jest oficjalna datą powołania Uniwersytetu Rzeszowskiego, który powstał z połączenia trzech istniejących w Rzeszowie szkół wyższych, tj. filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej. Liczba kierunków studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim w pierwszym roku działania uczelni sięgała 20. W kolejnych latach liczba ta znacznie wzrosła. Każdego roku Uczelnia kształciła prawie 17 000 studentów.

Uczelnia posiada bogaty zakres współpracy międzynarodowej, w który stale rośnie liczba umów o współpracy – obecnie ze 140 uczelniami partnerskimi. Możliwość odbywania praktyk zagranicznych oraz studiów cząstkowych daje m.in. program Erasmus, który z biegiem lat dynamicznie się rozwinął; obecnie liczba partnerów wzrosła z 26 w 2003 roku do 204 w 2018 roku. W ramach takiego programu Uniwersytet Rzeszowski wiąże swoją współpracuje także z 9 partnerami z Chin oraz 16 parterami z Ukrainy.