Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Cena za semestr od 1700zł od od od
Administracja
Cena za semestr od od od od 1900zł
Architektura krajobrazu
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Cena za semestr od 2100zł od od od
Ekonomia
Cena za semestr od 1700zł od od od
Gospodarka przestrzenna
Cena za semestr od od 2400zł od od
Kryminologia
Cena za semestr od 1700zł od od od
Pedagogika
Cena za semestr od 1600zł od od od
Socjologia
Cena za semestr od 1700zł od od od
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Cena za semestr od 1700zł od od od
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Cena za semestr od od 2100zł od od
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Cena za semestr od od od od 2200zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Tytuły i certyfikaty

GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
eXpert w nauczaniu zaocznym

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Uczelnia funkcjonuje na rynku od 15 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Szkoła umożliwia naukę także w innych miastach w regionie - w Tczewie, Koszalinie, Słupsku i Olsztynie. GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Nauk Społecznych i Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak Administracja, Ekonomia, Stosunki międzynarodowe, Socjologia, Pedagogika, Edukacja Artystyczna, Turystyka i Rekreacja, a także, jako JEDYNA na Pomorzu uczelnia - Kryminologię. Wydział Nauk Inżynierskich również ma bogatą ofertę edukacyjną: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu… Każdy zaś z kierunków umożliwia studiowanie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania i potrzeby.


Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA, tytuł „Jakość Roku” oraz uzyskiwane już od 12 lat certyfikaty „Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca”. Potwierdzenie wysokiej jakość usług edukacyjnych GSW eXperta w nauczaniu zaocznym oznacza, iż uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci GSW rozwijają swoje zainteresowania w kołach naukowych, należą do organizacji studenckich, działają w klubach sportowych, uczestniczą w konferencjach naukowych i publikują artykuły w wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych i starannie dobranych nauczycieli. Są wśród nich zarówno wykładowcy mogący poszczycić się licznymi publikacjami oraz bogatym doświadczeniem akademickim, jak i osoby zatrudnione na eksponowanych stanowiskach, mające znaczny dorobek zawodowy.

 

Kierunki i specjalności studiów

GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
eXpert w nauczaniu zaocznym


ADMINISTRACJA | KRYMINOLOGIA | SOCJOLOGIA
EKONOMIA | PEDAGOGIKA | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
TURYSTYKA I REKREACJA | ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
GOSPODARKA PRZESTRZENNA | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


licencjat | inżynier | magister | podyplomowe
dzienne | zaoczne | e-learningowe

Gdańsk, Tczew, Kartuzy, Słupsk, Koszalin, Olsztyn


Gdańska Szkoła Wyższa oferuje studia:

- pierwszego stopnia
  • licencjackie (6-semestralne)
  • inżynierskie (7-semestralne)
  • - drugiego stopnia
  • magisterskie (3 i 4-semestralne)
  • - podyplomowe (2, 3-semestralne)

    KIERUNEK
    Specjalności
    () ilość semestrów


    LICENCJACKIE (6 sem.)
    KRYMINOLOGIA
    penitencjarna
    kuratorska
    kryminalistyka
    patologie społeczne
    ADMINISTRACJA
    administracja biznesowa
    administracja europejska
    administracja publiczna
    administracja zdrowia publicznego
    bezpieczeństwo danych osobowych - NOWOŚĆ !!
    bezpieczeństwo publiczne
    finanse i rachunkowość
    EKONOMIA
    finanse i rachunkowość
    polityka ludnościowa
    zarządzanie
    projekty unijne
    SOCJOLOGIA
    socjologia administracji
    socjologia bezpieczeństwa
    PEDAGOGIKA
    psychopedagogika z terapią pedagogiczną
    pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
    edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
    TURYSTYKA I REKREACJA
    dietetyka i usługi żywieniowe
    zarządzanie w turystyce
    EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
    STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

    administracja europejska
    biznes międzynarodowy

    INŻYNIERSKIE (7-sem.)
    ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
    inżynieria budownictwa
    inżynieria ochrony środowiska
    inżynieria produkcji
    logistyka i zarządzanie transportem
    mechatronika

    GOSPODARKA PRZESTRZENNA
    gospodarka nieruchomościami
    urbanistyka
    ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
    inżynieria krajobrazu

    MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE
    ADMINISTRACJA (4-sem.)
    administracja
    finanse i rachunkowość
    psychopedagogika pracy
    zarządzanie
    zarządzanie projektami unijnymi
    ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (3 i 4 –sem.)
    inżynieria zarządzania,
    odnawialne źródła energii,
    systemy mechatroniczne - NOWOŚĆ
    zarządzanie jakością,
    zarządzanie logistyką,
    zarządzanie projektami innowacyjnymi - NOWOŚĆ
    zarządzanie zasobami ludzkimi.

    STUDIA PODYPLOMOWE
    Nauczycielskie i pedagogiczne:
    Chemia z elementami informatyki
    Diagnoza i terapia pedagogiczna
    Doradztwo zawodowe i edukacyjne
    Fizyka z elementami informatyki
    Matematyka z elementami informatyki
    Mechatronika w kształceniu zawodowym
    Oligofrenopedagogika
    Przygotowanie pedagogiczne
    Socjoterapia
    Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
    Z zakresu zarządzania i inne:
    Bezpieczeństwo i higiena pracy
    Dietetyka
    Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych
    Grafika w reklamie
    Psychologia biznesu dla menedżerów
    Rachunkowość i doradztwo podatkowe
    Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
    Socjologia bezpieczeństwa
    Zamówienia publiczne
    Zarządzanie administracją publiczną
    Zarządzanie antykryzysowe
    Zarządzanie gamedevelopmentem
    Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
    Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
    Zarządzanie projektem
    Zarządzanie przemysłem kreatywnym
    Zarządzanie w ochronie zdrowia


    W zależności od stopnia studiów i kierunku, kończą się one uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra. Natomiast po ukończeniu studiów podyplomowych, uczelnia wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia w danym zakresie studiów. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)- w postaci zjazdów co dwa tygodnie w weekend lub e-learningowe tj. (około 40% to wykłady, konsultacje i egzaminy tradycyjne, cała reszta za pomocą platformy Moodle). Ogromne doświadczenie w nauczaniu – przekazywniu eXperckiej wiedzy oraz wykwalifikowana kadra dydaktyczne z dużą wiedzą praktyczną i dorobkiem naukowym umożliwia kształcenie Studentów na najwyższym poziomie.

    Rekrutacja na studia odbywa się dwa razy do roku – na semestr zimowy rozpoczynający się w październiku (rekrutacja trwa od maja do października) i na semestr letni rozpoczynający się w lutym/marcu, (rekrutacja trwa od grudnia do marca). Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

    KONTAKT:
    Biuro Rekrutacji
    (58) 305 08 89 | 305 08 12 | 305 08 11 wew. 46
    rekrutacja@gsw.gda.pl

     

    O Uczelni

    GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
    eXpert w nauczaniu zaocznym

    Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Uczelnia funkcjonuje na rynku od 15 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszyi na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Szkoła umożliwia naukę także w innych miastach w regionie - w Tczewie, Koszalinie, Słupsku i Olsztynie. GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Nauk Społecznych i Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak Administracja, Ekonomia, Stosunki międzynarodowe, Socjologia, Pedagogika, Edukacja Artystyczna, Turystyka i Rekreacja, a także, jako JEDYNA na Pomorzu uczelnia - Kryminologię. Wydział Nauk Inżynierskich też ma bogatą ofertę: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu… Każdy zaś z kierunków umożliwia studiowanie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania i potrzeby.

    Uczelnia zlokalizowana jest na Biskupiej Górce w Centrum Gdańska. W tej wyjątkowej dzielnicy zachowały się wspaniałe fortyfikacje, kręte uliczki, stare kamienice. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trójskrzydłowym budynku z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, zapewniającym właściwe warunki kształcenia. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244.


    Naszym studentom oferujemy:

  • Wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków
  • Rozbudowany system stypendialny
  • Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  • Możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW
  • Liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów
  • Własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne
  • Dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii
  • Naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie - budynek wybudowany w latach 1828 - 1833 jako Reduta Koszarowa

  • GDAŃSK - Biskupia 24 B | 58 305 08 89 | 58 305 08 11| wew. 46| rekrutacja@gsw.gda.pl
    KARTUZY- Mściwoja II 24 |586812180 | 6000 11 673 | kartuzy@gsw.gda.pl
    TCZEW - Parkowa 1 | 58 530 01 29 | 696 023 554 | tczew@gsw.gda.pl
    OLSZTYN - Jagiellońska 47 | 89 533 04 29 | olsztyn@gsw.gda.pl
    KOSZALIN - Chałubińskiego 15 | 94 345 43 95 | 600 011 672| koszalin@gsw.gda.pl

     

    Kontakt

    GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
    eXpert w nauczaniu zaocznym

    Siedziba Uczelni:
    Biskupia 24 B, 80-875 GDAŃSK
    woj. pomorskie
    tel. (58) 305 08 12, (58) 305 08 89
    www.gsw.gda.pl

    Sekretariat
    tel. (58) 305 08 89 wew. 31
    gsw@gsw.gda.pl

    Rekrutacja GSW
    tel. (58) 305 08 89, (58) 305 08 12 wew. 46
    rekrutacja@gsw.gda.pl uczelnie.pl uczelnie.pl uczelnie.pl uczelnie.pl uczelnie.pl uczelnie.pl uczelnie.pl

     

    Wydziały zamiejscowe GSW

    Poza siedzibą Gdańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku, naukę można podjąć w naszych Wydziałach Zamiejscowych w Kartuzach, Tczewie, Słupsku, Koszalinie i Olsztynie, gdzie proponujemy studia zaoczne (niestacjonarne) w postaci zjazdów sobotnio-niedzielnych odbywających się co dwa tygodnie lub e- learning.

    KARTUZY ul. Mściwoja II 24 (budynek Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach)
    tel. 586812180, 6000 11 673
    mail: kartuzy@gsw.gda.pl

    TCZEW ul. Parkowa 1
    (budynek Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie)
    tel. 58 53 00 129, 696 023 554
    mail: tczew@gsw.gda.pl

    SŁUPSK ul. Koszalińska 9
    (budynek Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku)
    tel. 59 841 47 45
    mail: slupsk@gsw.gda.pl

    KOSZALIN ul. Chałubińskiego 15
    (budynek Europejskiego Centrum Edukacji)
    tel. 94 345-43-95 | 6000 11 672
    mail: koszalin@gsw.gda.pl

    OLSZTYN ul. Piłsudskiego 61
    (budynek Zespół u Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie)
    tel. 89 533 04 29
    mail: olsztyn@gsw.gda.pl

    e-STUDIA - kształcenie przez Internet
    w Gdańskiej Szkole Wyższej

    W dzisiejszych czasach, kiedy kariera zawodowa wymaga od nas ciągłego rozwijania umiejętności, a czas spędzany w pracy nie pozwala na uczestniczenie w tradycyjnych zajęciach, poszukujemy nowych sposobów podnoszenia swoich kwalifikacji.

    E-STUDIA to wygodna i dostępna dla wszystkich forma podnoszenia swoich kwalifikacji, a zatem i szans na rynku pracy. W formule takiego kształcenia zdobywamy wiedzę za pośrednictwem specjalnie przygotowanych multimedialnych materiałów oraz sieci internetowej. Gdańska Szkoła Wyższa podążając za potrzebami i nowymi trendami w kształceniu wprowadziła e-STUDIA jako nowy system zdalnego nauczania. Uczelnia chce w ten sposób wesprzeć tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji, korzystając z platformy Moodle organizujemy zajęcia e-learningowe dla studentów tj. około 60%, reszta to ćwiczenia, konsultacje i egzaminy w murach uczelni. Poprzez platformę udostępniane są materiały dydaktyczne do przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych. Istotnym elementem działalności e-learningowej w GSW jest zapewnianie studentom wirtualnej obudowy wspomagającej realizację przedmiotów ujętych w programie studiów. System Moodle pozwala m.in. na utworzenie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia – miejsca w którym publikowane będą elektroniczne materiały edukacyjne dla grupy studentów z danego kierunku oraz wykorzystania wielu innych usług internetowych na potrzeby dydaktyki takich jak: publikowanie wykładów, słowników pojęć, analizowanie przykładów i studium przypadków, następnie przydzielanie zadań, prowadzenie testów sprawdzających, itd. Materiały te są podstawą realizacji (m.in. poprzez forum dyskusyjne) wirtualnych zajęć, a aktywność online studentów stanowi, obok tradycyjnego egzaminu, ważny element oceny końcowej z przedmiotu.

    Zalety e-STUDIÓW:

  • nauka w dowolnym miejscu (jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu),
  • nauka o dowolnej porze dnia lub nocy (student w znacznym stopniu sam decyduje kiedy się uczy), zajęcia dostępne 24 godziny na dobę
  • oszczędność czasu i pieniędzy (mniejsza częstotliwość dojazdów do uczelni i/lub kosztów zakwaterowania)
  • elastyczne tempo nauki (wielokrotny dostęp do materiałów, zadań, testów),
  • większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału,
  • e-learning jest rodzajem kursu indywidualnego, w związku z czym wykładowca nadzoruje naukę każdego studenta z osobna,
  • relacje międzyludzkie są rozwijane zdalnie przy zastosowaniu komunikatorów audio-wideo typu Skype, forów dyskusyjnych, czatów, blogów, poczty elektronicznej, lub innych synchronicznych czy asynchronicznych środków komunikacyjnych,
  • fora dyskusyjne i inne formy elektronicznej komunikacji zdalnej mogą inicjować i zachęcać do kontaktów osobistych i tworzenia grup wzajemnej pomocy.

  • Prodziekan ds. kształcenia na odległość zwraca uwagę, że: „E-learning wymaga zarówno od osoby uczącej się, jak i prowadzącej zajęcia, dużo wysiłku i samodyscypliny. Trzeba pamiętać, że w tej formie kształcenia mamy także zajęcia dydaktyczne z nauczycielami akademickimi. Zajęcia odbywają się na platformie edukacyjnej, a nie co dwa tygodnie od rana do wieczora w murach Uczelni. Student musi wykonać określone prace i projekty, aby uzyskać zaliczenie oraz zdać egzaminy, do których przystępuje podczas tradycyjnej sesji. Nie wystarczy więc tylko zapisać się na e-studia i raz na miesiąc zajrzeć do internetu. E-studia, podobnie jak te tradycyjne, wymagają pracy i zaangażowania. E-learning to zamiana miejsca nauki - z murów uczelni np. na wygodny taras. Studenci mają również możliwość udziału w wykładach zgodnie z programem na tradycyjnych studiach niestacjonarnych, gdyż zakres materiału jest dokładnie ten sam. Studia w trybie e-learning to studia niestacjonarne wspierane metodami kształcenia na odległość. Istotą jest zmiana narzędzi, z których studenci korzystają. Nasze zajęcia dostępne są dla studenta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku - dla obywateli całego świata, w miejscach gdzie jest Internet”.

     

    Stypendia

    Studenci GSW mogą korzystać ze stypendiów ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.
    Pomoc materialna może być udzielona w formie:
    a) stypendium socjalnego;
    b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
    c) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
    d) zapomogi.

     

    Studenckie praktyki zawodowe

    Studenckie praktyki zawodowe są obligatoryjnym elementem kształcenia na wszystkich kierunkach studiów. Uczelnia zwraca szczególną uwagę, aby kształcenie nie odbywało się w oderwaniu od praktyki. Student musi mieć możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, weryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom. Praktyki zawodowe organizujemy w takich firmach i instytucjach jak:

    Dla kierunku Administracja, Ekonomia, Socjologia
    1. urzędy miasta,
    2. urzędy gminy,
    3. urzędy skarbowe,
    4. urzędy celne,
    5. starostwa powiatowe
    6. sądy,
    7. biura rachunkowe,
    8. kancelarie prawne,
    9. kancelarie podatkowe,
    10. centra administracyjne,
    11. NZOZ

    Dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
    1. PHU
    2. logistyczno-transportowe,
    3. budowlane, paliwowe,
    4. energetyczne,
    5. pomiarowe,
    6. stocznie

    Dla kierunku Kryminologia
    1. MOPS,
    2. zakłady karne,
    3. komendy Policji,
    4. Straż Miejska

    Dla kierunku Architektura Krajobrazu i Gospodarka przestrzenna
    1. urzędy gminy
    2. urzędy miasta
    3. przedsiębiorstwa zieleni miejskiej
    4. firmy zajmujące się dbaniem o zieleń
    5. biura architektoniczne

    Dla kierunku Turystyka i Rekreacja
    1. biura podróży
    2. hotele
    3. ośrodki wypoczynkowe
    4. ośrodki sportowo - rekreacyjne
    5. gospodarstwa agroturystyczne
    6. administracja rządowa i pozarządowa
    7. fundacjach historycznych, stowarzyszeniach

    Dla kierunku Edukacja Artystyczna
    1. ośrodkach edukacji pozaszkolnej
    2. domach kultury
    3. instytucjach kulturalnych
    4. mass-mediach
    5. strukturach promocyjnych i reklamowych
    6. szkolnictwie podstawowym

    Student odbywa praktyki, zgodnie z opracowanym (niejednokrotnie wspólnie z pracodawcą) programem, uwzględniającym możliwość poznania różnych stanowisk i środowisk pracy. Wybór i miejsce odbywania praktyk jest ściśle związane ze studiowanym kierunkiem i specjalnością oraz zainteresowaniami studenta.

     

    Koła naukowe

    Studenci GSW mogą poszerzać swoje zainteresowania oraz rozwijać kompetencje społeczne i umiejętności poprzez udział w kołach naukowych, samorządzie studenckim, konferencjach studenckich i międzynarodowych oraz różnego rodzaju imprezach integracyjnych. Do najczęściej wybieranych kół naukowych należą:

  • Koło kryminalistyki i medycyny sądowej
  • Koło projektów unijnych
  • Koło prawa administracyjnego “ius publicum”
  • Koło zarządzania i inżynierii produkcji
  • Koło menedżerskie
  • Koło public relations
  • Koło filozoficzno
  • Koło informatyczne

  • Studenckie koła naukowe mają za zadanie pobudzanie i rozszerzanie zainteresowań naukowych i zawodowych studentów, rozwijanie wiedzy i umiejętności analitycznych w odniesieniu do wybranych problemów, zdobywanie nowych, inspirujących doświadczeń i kontaktów przydatnych w pracy zawodowej i działalności publicznej oraz organizowanie konferencji i sympozjów na wybrany temat z interesującej dziedziny. Mobilizacja do działania i stymulacja aktywności z pewnością mogą być atutem przy późniejszym poszukiwaniu pracy.

    Koło kryminalistyki i medycyny sądowej - Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sądowej jako zrzeszenie studentów ma na celu pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie kryminalistyki, medycyny sądowej i nauk pokrewnych. Głównymi zadaniami koła są: prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, promowanie Uczelni oraz popularyzacja osiągnięć kryminalistyki i medycyny sądowej wśród studentów. Realizacja zadań odbywa się poprzez: organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji, ćwiczenia praktyczne, prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji; wydawanie prac naukowo-badawczych studentów, biuletynów, publikacji, broszur z dziedziny kryminalistyki i nauk pokrewnych; uczestnictwo w seminariach, konferencjach i zjazdach naukowych, wizyty w centrach zajmujących się szeroko pojęta kryminologią i wiktymologią.

    Koło prawa administracyjnego “ius publicum” - Studenckie koło naukowe administracyjne powstało pod koniec marca 2006 roku. Jego celem jest poszerzanie praktycznych wiadomości z zakresu administracji, a także budowanie świadomości prawnej. Koło kładzie silny nacisk na dbałość o etyczną stronę postępowania administracyjno - prawnego, gdyż przestrzeganie przyjętych norm społecznych w kontekście głębokiej znajomości prawa jest niezbędnym elementem rzetelnego urzędnika. Członkowie koła uczestniczą w warsztatach naukowych celem poszerzenia specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, tak materialnego jak i procesowego oraz egzekucji administracyjnej - co przyczyni się do rozszerzenia zainteresowań wiedzą prawną jego członków oraz do wzrostu kultury prawnej członków i sympatyków koła.

    Koło zarządzania i inżynierii produkcji - Celem Koła jest poszerzanie, promowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii, rozwijanie zainteresowań wśród studentów, pozyskiwane dla Koła sympatyków. Koło swoje cele realizuje poprzez prowadzenie badań naukowych, organizowanie seminariów i konferencji, panele dyskusyjne, spotkania.

    Koło menedżerskie - Koło menedżerskie ma na celu przybliżenie swoim członkom nie tylko zasad pracy na stanowisku menedżerskim, ale przede wszystkim wykazanie różnic, jakie na tych stanowiskach występują w zależności od branży, zasięgu przedsiębiorstwa, a nawet lokalizacji geograficznej firmy.

    Koło public relations - Studenci w dyskusjach pogłębiają wiedzę z zakresu PR, komunikacji interpersonalnej i inteligencji emocjonalnej oraz podejmują działania z zakresu planowania strategii, organizacji imprez i komunikacji wewnętrznej.

    Koło filozoficzne - Spotkania o charakterze dyskusyjnym dotyczą wybranych, ważnych aspektów współczesnej kultury. Mają na celu odnalezienie swojego miejsca w świecie i w życiu, poszukiwanie odpowiedzi na pytania o sens życia.

    Koło informatyczne - Celem Koła jest pogłębianie zainteresowań informatyką, propagowanie kultury informatycznej wśród studentów i realizowanie celów ECDL oraz jak najpełniejsze przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.


     

    Rekrutacja

    Rekrutacja na studia odbywa się dwa razy do roku – na semestr zimowy rozpoczynający się w październiku (rekrutacja trwa od maja do października) i na semestr letni rozpoczynający się w lutym/marcu, (rekrutacja trwa od grudnia do marca). Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

    KONTAKT:
    Biuro Rekrutacji
    (58) 305 08 89 wew. 46
    (58) 305 08 12 wew. 46
    (58) 305 08 11 wew. 46
    rekrutacja@gsw.gda.pl

    ZAPRASZAMY NA STUDIA!

     

    ikonka kierunki studiów
    Kierunki studiów - artykuły