Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Ochrona dziedzictwa kulturowegoStudia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego to odpowiedź na zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę umiejącą sprostać wyzwaniom związanym z ochroną dorobku materialnego i niematerialnego minionych pokoleń oraz dorobku naszych czasów. Dowiedz się więcej!

Dziedzictwo kulturowe definiuje się jako zasób zabytków ruchomych i nieruchomych (dziedzictwo materialne) oraz przekaz ustny, wiedzę, umiejętności, zwyczaje i związane z nimi przedmioty (dziedzictwo niematerialne). Pojęcie dziedzictwa kulturowego jest bardzo rozległe i wciąż się poszerza, obejmując coraz to nowe obszary i kategorie zjawisk. Trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, co wchodzi w jego skład – zwłaszcza że coś, co stanowi ważną wartość dla jednych, dla innych może być czymś obcym lub niezrozumiałym. Z uwagi na uniwersalne wartości (artystyczne, naukowe, historyczne itp.), które mają znaczenie między innymi dla tożsamości, poczucia wspólnoty cywilizacyjnej i ciągłości rozwoju społecznego i kulturalnego, dziedzictwo kulturalne uznawane jest za godne szczególnej ochrony prawnej zarówno dla dobra społeczeństwa, jak i przez wzgląd na kolejne pokolenia. Istotna jest zatem odpowiednia edukacja, na przykład w ramach studiów podyplomowych, której celem jest wykształcenie kadry gotowej sprostać wyzwaniom nowoczesnej ochrony kulturowego dziedzictwa.

Cel studiów

Ukończenie studiów pozwoli słuchaczom na efektywne dostosowanie się do wymogów rynku pracy i profesjonalne podejmowanie działań z zakresu szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego. Studia na kierunku „ochrona dziedzictwa kulturowego” zapewniają słuchaczom między innymi zdobycie kwalifikacji niezbędnych do opieki nad zabytkami, w tym między innymi umiejętności sporządzania dokumentacji muzealnej oraz konserwatorskiej, a także tworzenia programów opieki nad zabytkami. Celem studiów jest również zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi, które regulują pracę muzeów i ochronę dziedzictwa kulturowego, a także jego promocję.

Adresaci

Adresatami studiów na kierunku „ochrona dziedzictwa kulturowego” są absolwenci kierunków humanistycznych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), którzy posiadają elementarną wiedzę z zakresy historii kultury i sztuki. Ofertę studiów przygotowano z myślą o szerokim gronie odbiorców, przede wszystkim o pracownikach administracji publicznej, muzealnikach, pracownikach instytucji kultury, organizatorach turystyki kulturowej i pracownikach służby ochrony zabytków, a także o wszystkich osobach, które przygotowują się do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Organizacja studiów, koszty

Program studiów podyplomowych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego realizowany jest w trakcie dwóch semestrów akademickich. Studia organizowane są w trybie niestacjonarnym – słuchacze uczestniczą w zajęciach w trakcie weekendowych zjazdów, które odbywają się z reguły raz na dwa tygodnie. Jeśli idzie o koszty, to czesne za jeden semestr oscyluje wokół 1,5 tysiąca – 2,5 tysiąca złotych. Uczelnie oferują jednak studentom możliwość rozłożenia czesnego na raty. Podczas rekrutacji pobierane jest także tak zwane wpisowe w wysokości od 50 złotych do 150 złotych (w zależności od uczelni).

Program studiów

Słuchacze kierunku „ochrona dziedzictwa narodowego”, aby uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, muszą spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie wybranych przedmiotów. Program studiów obejmuje takie przykładowe przedmioty:- historia sztuki;- historia architektury i budownictwa;- dziedzictwo kulturowe i ochrona wartości kulturowych;- prawne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego;- finansowe aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego;- kolekcjonerstwo i muzealnictwo;- muzeum – typologia, zarządzanie, finansowanie;- naukowe opracowanie zbiorów;- wybrane zagadnienia z konserwacji dzieł sztuki;- wystawiennictwo;- rynek antykwaryczny;- przemysły kultury i formy udostępniania dziedzictwa kulturowego;- promocja dziedzictwa kulturowego;- planowanie przestrzennei inne.

Rekrutacja

Nabór na studia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego odbywa się według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać podanie o przyjęcie na studia, oryginał lub odpis dyplomu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, fotografie w formacie legitymacyjnym, kserokopię dowodu tożsamości oraz dowód lub deklarację wpłaty za czesne. Red. B. Stachnik

Data publikacji: 07.01.2019