Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

50-335 Wrocław

ul. Sienkiewicza 32

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Amerykanistyka
Anglistyka
Anglistyka
Anglistyka od podstaw
Germanistyka
Germanistyka od podstaw
Hispanistyka
Hispanistyka od podstaw
Italianistyka
Italianistyka od podstaw
Norweski od podstaw

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kadra naukowo-dydaktyczna


Wyższa Szkoła Filologiczna jest znana z wyjątkowej dbałości o jakość kształcenia, którą zapewnia m. in. staranny dobór kadry akademickiej oraz utrzymywanie europejskich standardów nauczania.
Nasza kadra związana jest z uczelnią od lat, dzięki czemu nieustannie czuwa nad ciągłością i logicznym rozwojem procesu kształcenia. Wielu wykładowców pracuje w WSF na pierwszym etacie, co skutkuje ich dużym udziałem w życiu naukowym uczelni.
Jako nasz student masz pewność, że zajęcia są prowadzone rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem wykładowców. Z roku na rok zwiększa się grono naszych wybitnych fachowców. Obecnie WSF zatrudnia 26 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, 52 doktorów i 60 magistrów (w tym 11 doktorantów) oraz 20 rodzimych użytkowników języka.

 

Jednostki dydaktyczne uczelni

Wyższa Szkoła Filologiczna jako jedna z nielicznych niepublicznych uczelni kształcących filologów posiada katedry przedmiotowe. Umożliwia to uczelni pełną koordynację i dywersyfikację badań naukowych.
Wydział Neofilologii prowadzi kierunek Filologia, wydaje decyzje w sprawach studenckich oraz sprawuje nadzór nad dydaktyką.
Katedry przedmiotowe - zajmujące się danym obszarem badań - gwarantują szczególną dbałość o rozwój na poszczególnych polach. Zapewnia to uczelni nieustanny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, a także tworzy klimat zachęcający do podejmowania własnych badań.

Wydział Neofilologii

Dziekan: prof. dr hab. Norbert Morciniec

Wydział Neofilologii koncentruje się na prowadzeniu kierunku Filologia oraz pełni nadrzędną rolę w stosunku do pozostałych jednostek.
Prof. Norbert Morciniec, jako wybitny specjalista w zakresie językoznawstwa germańskiego i członek Belgijskiej Akademii Nauk, twórca niderlandystyki wrocławskiej, czuwa nad całokształtem działań naukowych.

Katedra Semiotyki Lingwistycznej i Komunikologii

Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

Głównym obszarem działań tej najprężniej działającej naukowo katedry jest badanie znaczeń słów i komunikacji poszerzone o interdyscyplinarny aspekt komunikologiczny.
Prof. Zdzisław Wąsik to wybitny specjalista w dziedzinach językoznawstwa ogólnego i porównawczego, metodologii lingwistyki i semiotyki. Dzięki jego nieustannym staraniom katedra, a co za tym idzie - uczelnia, zyskuje coraz szersze horyzonty badawcze i aktywnie uczestniczy w międzynarodowym życiu naukowym.

Katedra Leksykografii i Translatologii

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

Zadaniem tej jednostki jest prowadzenie badań z zakresu metod tworzenia słowników i encyklopedii oraz z zakresu wiedzy o przekładzie językowym. Prowadzący ją prof. Tadeusz Piotrowski jest wybitnym specjalistą w dziedzinie językoznawstwa korpusowego, translatoryki, leksykografii i zastosowania komputerów w naukach humanistycznych.

Katedra Lingwistyki Aksjologicznej

Kierownik: prof. dr hab. Michał Post

Jednostka zajmuje się badaniem i opisywaniem języka wartości, emocji, opisaniem gatunków mowy, problematyką ocen i wartościowania w języku.
Prof. Michał Post zajmuje się rozległymi badaniami dotyczącymi m.in. relacji między składnią i semantyką, semantyką leksykalną, gatunkami mowy, pragmatyką językową oraz lingwistyką kognitywną.

Katedra Literaturoznawstwa Germańskiego

Kierownik: prof. dr hab. Anna Stroka

Głównym obszarem badawczym katedry są dzieła literackie niemieckojęzycznego obszaru kulturowego, teorią i krytyką literacką w zakresie literaturoznawstwa germańskiego.
Prof. Anna Stroka jest wybitną znawczynią literatury niemieckojęzycznej, w szczególności piśmiennictwa niemieckiego na Śląsku i literatury austriackiej przełomu XIX i XX wieku.

Katedra Kultur i Literatur Iberoromańskich

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Sawicki

Katedra zajmuje się badaniami nad kulturą i literaturą krajów hiszpańskojęzycznych.
Prof. Piotr Sawicki jest twórcą hispanistyki wrocławskiej, a w kręgu jego zainteresowań znajduje się historia i cywilizacja Hiszpanii oraz literaturoznawstwo hiszpańskie. Czuwa też nad prężną działalnością Wszechnicy Iberystycznej i Koła Naukowego Hispanistów WSF.

 

Nowoczesna uczelnia


Chcemy, żeby studenci WSF swobodnie poruszali się we współczesnym świecie. Dlatego kładziemy duży nacisk na wprowadzanie i wykorzystanie nowych technologii. Sale dydaktyczne są wyposażone w najnowszy sprzęt audiowizualny, a zajęcia z Technologii Informacyjnej stanowią rozbudowany moduł kształcenia, zróżnicowany w zależności od danej specjalizacji.
Szczególnie ważna jest dla nas sprawna i szybka komunikacja ze studentami. Nasi studenci korzystają z e-dziekanatu, czyli wewnętrznej sieci uczelnianej, gdzie znajdują wszystkie przydatne dla nich informacje (plany zajęć, terminy egzaminów, wydarzenia studenckie, itd.). W e-dziekanacie dokonuje się także zapisów do grup, na seminaria i na wykłady e-learningowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu większość spraw studenckich będzie można załatwić przez Internet.
W WSF został wdrożony projekt Studia w Sieci, dofinansowany przez Unię Europejską. Dzięki nowoczesnej platformie e-learningowej nasi studenci mają możliwość zdobywania wiedzy w ten innowacyjny sposób. Korzystają oni z wykładów, dodatkowych ćwiczeń i testów on-line. Na platformie są także umieszczane szkolenia, np. biblioteczne i BHP oraz informacje dla nowo przyjętych studentów. Celem e-learningu jest obniżenie kosztów studiowania (mniej dojazdów na zajęcia), skrócenie czasu zjazdów na studiach niestacjonarnych (zjazdy na studiach licencjackich trwają już tylko dwa dni, a na magisterskich mogą być nawet jednodniowe) oraz szersze wykorzystanie zasobów multimedialnych uczelni.

 

E-learning i e-dziekanat

E-learning to nowa propozycja dla naszych studentów, mająca na celu propagowanie nowoczesnego i wygodnego studiowania. Nasi studenci mogą (po zalogowaniu) korzystać z zajęć on-line. Są to wykłady, dodatkowe ćwiczenia, testy oraz szkolenia. Każde z zajęć można obejrzeć dowolną ilość razy, w dowolnym miejscu i czasie. Zajęcia w systemie e-learningowym kierujemy przede wszystkim do studentów studiów niestacjonarnych, dla których czas zjazdów zaostał skrócony z trzech do dwóch dni (studia licencjackie) i z dwóch dni do jednego (studia magisterskie). Korzystanie z e-learningu sprawia, że masz możliwość elastycznego zarządzania czasem swojej nauki. Warto!

Przeczytaj nasz poradnik, jak maksymalnie wykorzystać e-learning.

E-dziekanat umożliwia studentom WSF załatwianie większości spraw z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. System e-dziekanatowy to szybka i sprawna forma komunikacji on-line pomiędzy uczelnią i studentami. Zamieszczane w nim są m.in. oceny, plany zajęć, wyniki egzaminów, materiały dydaktyczne, ważne bieżące informacje, itp. Korzystanie z e-dziekanatu jest z założenia intuicyjne - dostęp do niezbędnych informacji jest prosty i szybki!

Odwiedź naszą platformę e-learningową!

 

Wyróżnieni przez PKA!


Z dumą informujemy, że w roku 2011 nasza uczelnia po raz kolejny została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną, jedyną instytucję oceniającą jakość kształcenia w polskich uczelniach. PKA wnikliwie sprawdza każdy aspekt działalności uczelni, a po wizytacji sporządzany jest szczegółowy raport. Kierując się sprawozdaniem ekspertów oceniających jakość kształcenia w WSF oraz porównaniem kształcenia na kierunku filologia w większości polskich uczelni, PKA przyznała WSF najwyższą notę – ocenę wyróżniającą!

Oto za co, między innymi, wyróżniła nas Polska Komisja Akredytacyjna:

* "Programy nauczania wybiegają poza obowiązujące standardy i są modyfikowane w zależności od pojawiających się nowych rozwiązań dydaktycznych i uwzględniają rezultaty najnowszych badań filologicznych. W metodach kształcenia wykorzystywane są najnowsze technologie informacyjne, które aktywizują i stymulują studentów do samodzielnego działania." Oznacza to, że dokładamy wszelkich starań, żebyś Ty, jako nasz student, miał zapewnione najlepsze studia językowe, abyś zdobył praktyczne umiejętności i aby czas studiów w WSF był okresem Twojego intensywnego rozwoju. Żebyś studiował nowocześnie u najlepszych!
* "Studenci mają możliwość dokonywania bardzo zróżnicowanego doboru treści zawodowych – student może wybrać kształcenie w jednej, dwóch a nawet trzech specjalnościach." To właśnie Ty, wybierając spośród wielu możliwości, sam decydujesz jak wygląda Twój plan zajęć. To ty konstruujesz swój własny program nauczania, wychodząc naprzeciw własnym pasjom, ambicjom i planom zawodowym.
* Uczelnia posiada w swym gronie "wybitną kadrę naukową o renomie krajowej i międzynarodowej, posługującą się najnowocześniejszymi, stale udoskonalanymi metodami dydaktycznymi." To prawda, bo zatrudniamy wyłącznie najlepszych specjalistów. Dzięki temu otrzymujesz u nas wyróżniające wykształcenie filologiczne. Nasi studenci uzyskują najwyższe oceny od wykładowców uczelni zagranicznych.
* Wybitna kadra zapewnia "doskonałą opiekę i indywidualny nadzór nad powstającymi w ramach seminariów pracami magisterskimi – pisane rozprawy nie tylko należą do wyróżniających się w skali krajowej, ale śmiało mogą konkurować z pracami powstającymi na uczelniach zagranicznych." Jeśli Twoim marzeniem jest kariera naukowa – otoczymy Cię najlepszą opieką i wsparciem. Dynamicznie działający naukowcy profesjonalnie przygotują Cię do prowadzenia własnych badań i otworzą przed Tobą świat nauki.
* "W WSF stworzono studentom warunki do rozwoju ich zainteresowań naukowych i zawodowych. W uczelni działają koła naukowe, studenci uczestniczą w pracach Samorządu Studenckiego, zainicjowali i prowadzą z sukcesem grupę wsparcia dla przyjeżdżających do WSF studentów zagranicznych." Masz dużo energii, głowę pełną pomysłów i duszę aktywisty? U nas na pewno rozwiniesz skrzydła i... talent!
* "Współpraca międzynarodowa, intensywna i wielokierunkowa, jest jedną z dźwigni rozwoju uczelni. Internacjonalizacja w WSF osiągnęła bardzo wysoki stopień." Wyróżnia nas ścisła współpraca z uczelniami partnerskimi i ich liczba. Studenci często biorą udział w międzynarodowych formach edukacji. Dla Ciebie oznacza to częsty kontakt z żywym językiem i możliwości wyjazdów zagranicznych (np. na Erasmusa).
* "Baza dydaktyczna jest na bardzo wysokim poziomie i gwarantuje dobrą organizację procesu dydaktycznego." U nas studiuje się naprawdę wygodnie, bo dbamy i o nowości w bibliotece, i dobrze ułożone plany, i estetyczne sale wykładowe. Wyróżnia nas także funkcjonalny e-dziekanat i rozbudowany e-learning.
* "Organizacja administracyjna uderza wyjątkową efektywnością, a funkcjonowanie administracji jest fenomenalne." Przyjazna, kompetentna i szybka obsługa – brzmi dobrze, prawda? Przekonaj się sam, jak przyjemnie się u nas studiuje!
* "Ankiety wypełniane przez studentów mają wpływ na zmiany zachodzące na uczelni." To oczywiste: w WSF chcemy, żeby nasi studenci dzielili się z nami swoim zdaniem. Ale dla naszych studentów bardziej istotne jest to, że ich głos jest dla nas ważny. W ten sposób – jako student – kształtujesz swoją uczelnię!

Jeśli dodamy do tego stwierdzenie, że uczelnia "jest bardzo widoczna na polskiej mapie akademickiej i cieszy się bardzo dobrą opinią", to nie masz już żadnych wątpliwości, że będziesz studiować u najlepszych! Bo u nas "poziom kształcenia i zadowolenia studentów ze studiów jest najwyższy"!

Wyróżnij się – studiuj u najlepszych!

 

Uczelnia przyjazna studentom


Dbamy o to, abyś czuł się dobrze jako student WSF. Oto, czego możesz się u nas spodziewać:
Każdy rocznik ma swojego opiekuna w Dziale Spraw Studenckich. Od razu wiesz, do kogo masz się zwrócić i nie tracisz czasu chodząc od okienka do okienka.
Uczelnia jest kameralna, a atmosfera rodzinna. Jesteś traktowany jak jednostka, a nie anonimowy tłum.
Sam wybierasz sposób opłat czesnego (semestralnie, płatność jednorazowa za cały rok nauki lub w rozbiciu na raty miesięczne). W ten sposób łatwiej będzie Ci planować inne wydatki.
Możesz otrzymać stypendium rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych ściśle według wytycznych zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Masz więc możliwość obniżenia kosztów studiowania.
W umowie na czas studiów masz gwarancję niezmienności czesnego, co jest kolejnym czynnikiem pozwalającym Ci na kontrolę wydatków.
Chcesz studiować na swoich warunkach? Masz możliwość wystąpienia o Indywidualną Organizację Studiów, a po pierwszym roku (jeśli uzyskałeś wysoką średnią) nawet o Indywidualny Program Studiów!
Jesteś w ciąży lub masz małe dziecko i obawiasz się, że studia będą kolidowały z opieką nad maluchem. Niepotrzebnie - możesz wystąpić o Indywidualną Organizację Studiów, dzięki czemu Twój plan zajęć zostanie ułożony w najwygodniejszy dla Ciebie sposób. Możesz też korzystać z e-learningu, a tym samym uczyć się w dowolnym czasie w domu.
Działamy w transparentny sposób. To oznacza, że masz pełny dostęp do wszystkich istotnych dla Ciebie informacji i że nigdy nie zmieniamy zasad w trakcie trwania Twoich studiów.
Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku uczelni przy ul. Sienkiewicza 32 we Wrocławiu: nie tracisz czasu na dojazdy do innych miejsc.
Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na szereg ułatwień. Dogodnym rozwiązaniem jest także korzystanie z e-learningu i Indywidualnej Organizacji Studiów.
Wszystkie istotnie wiadomości, zarządzenia, informacje, dokumenty, plany zajęć i wiele innych zostały zebrane w jednym miejscu, czyli w e-dziekanacie. Dzięki temu z łatwością je znajdziesz i nie będziesz tracić czasu (który możesz przecież przeznaczyć na naukę i inne przyjemności).
I na koniec: ankiety, które co rok przeprowadzamy anonimowo wśród naszych studentów, są dla nas cennym źródłem wiedzy o tym co działa właściwie, a co należy zmienić. I właśnie fakt dokonywania zmian pod wpływem głosu studentów jest najlepszym dowodem, że Wasze zadowolenie jest dla nas najwyższą wartością :)