Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika (Rzeszów)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz więcej

Zobacz

         

Prawo

Zobacz więcej

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni

Collegium Humanum jest uczelnią o międzynarodowym wymiarze kształcenia. Prowadzimy studia w siedzibie w Warszawie, w Filiach w Poznaniu i Rzeszowie, jesteśmy obecni także w Czechach (Filie w Pradze oraz Frydku-Mistku), na Słowacji (Filia w Bratysławie) i w Uzbekistanie (Filia w Andiżanie). Collegium Humanum to pierwsza i dotychczas jedyna polska uczelnia, która uruchomiła filię w Azji. Ponadnarodowość wspólnoty nauczających i studiujących na Collegium Humanum stanowi o jej sile, afirmuje różnorodność oraz wspiera wszechstronną współpracę w ramach dobrego sąsiedztwa i ponadregionalną.

 

Strategia Rozwoju i Misja

Stołeczna uczelnia Collegium Humanum od początku swojej działalności realizuje założenia Ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018r., przyjmując za główną Misję i Strategię rozwój krajowego szkolnictwa wyższego, doskonalenie procesu dydaktycznego, przykładając dużą rolę do umiędzynarodowienia uczelni, dostosowanie oferty edukacyjnej do dynamicznych zmian gospodarczych i przygotowuje absolwentów do wyzwań stawianych przez współczesne rynki pracy. Główne cele Misji i Strategii uczelni na lata 2018-2025, zostały w całości opracowane przez organ założycielski Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Sp. z o. o., tworząc innowacyjny program łączący zagadnienia związane z innowacyjnością gospodarki z funkcją społeczną edukacji i rozwojem krajowej nauki.

 

Oferta edukacyjna

Tworząc ofertę edukacyjną wykraczamy poza tradycyjne schematy. Programy edukacyjne studiów Collegium Humanum, powstają w oparciu o doświadczenie kadry akademickiej, wybitnych naukowców i grono specjalistów-praktyków uznanych w swoich dziedzinach, dzięki czemu oferta edukacyjna pozwala dostosować się do współczesnych wymagań zmieniającej się gospodarki i sprostać międzynarodowym wymaganiom edukacyjnym. Dzięki wspólnej pracy wykładowców, naukowców i praktyków, powstała nowatorska, kreatywna i innowacyjna oferta, zapewniająca studentom zarówno zgłębienie niezbędnej wiedzy, jak i łatwiejszy dostęp do atrakcyjnego zatrudnienia. Zdobyta wiedza i nacisk kładziony przez uczelnię na umiejętności praktyczne, dają absolwentom możliwość podjęcia pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów, również na międzynarodowym rynku pracy. Standardem naszej pracy jest indywidualne podejście do każdego Studenta – tak, by wydobyć drzemiący w nim potencjał..

Szczególną wagę przywiązujemy do krajowej i międzynarodowej weryfikacji jakości oferowanych przez nas produktów edukacyjnych. Ciągłe doskonalenie programu studiów, pozwala uzyskać pozytywne opinie i akredytacje udzielane zarówno przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), jak i londyńskie stowarzyszenie Business Graduates Association (BGA), którego członkiem jest warszawska uczelnia. Uznanie wysokiego poziomu edukacyjnego, zaowocowało również przyjęciem Collegium Humanum do stowarzyszenia CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies oraz prestiżowej w naszym kraju Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP). Wśród wielu sukcesów międzynarodowych jakimi szczyci się uczelnia, można wyróżnić uczestnictwo w działającej pod nadzorem ONZ Principles for Responsible Management Education (PRME) – inicjatywie kształtującej odpowiednie postawy przyszłych liderów i przywódców świata polityki, gospodarki i życia publicznego.

 

Programy międzynarodowe

Erasmus +

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Jego budżet w wysokości 14,7 mld euro stworzy dla ponad 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą – odbycia studiów lub szkoleń, zdobycia doświadczenia zawodowego lub uczestnictwa w projekcie wolontariatu.

Celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020.

Erasmus+ ma również wspierać zrównoważony rozwój swoich partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży.

Program Edukacja

Dzięki międzynarodowej umowie zawartej pomiędzy rządami Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Polski, powołano do życia Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), mającej na celu wprowadzanie Mechanizmu Finansowego EOG w latach 2014-2021. Fundacja odpowiedzialna jest za powołanie Programu Edukacja, którego działalność zakłada walkę z różnicami społecznymi i ekonomicznymi dotykającymi Europejski Obszar Gospodarczy oraz dbałość o zacieśnianie stosunków pomiędzy państwami będącymi sygnatariuszami umowy, głównie poprzez działania wzmacniające potencjał ludzki i działalność edukacyjną w kraju.

 

Kontakt

00-014 Warszawa

ul. Moniuszki 1a

tel.:

+48 608 800 591, 736 229 166, 698 576 688