Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Finanse i rachunkowość Zobacz wiecej

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz wiecej

Prawo Zobacz wiecej

Psychologia Zobacz wiecej

Zarządzanie Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Collegium Humanum jest uczelnią o międzynarodowym wymiarze kształcenia. Prowadzimy studia w siedzibie w Warszawie, w Filiach w Poznaniu i Rzeszowie, jesteśmy obecni także w Czechach (Filie w Pradze oraz Frydku-Mistku), na Słowacji (Filia w Bratysławie) i w Uzbekistanie (Filia w Andiżanie). Collegium Humanum to pierwsza i dotychczas jedyna polska uczelnia, która uruchomiła filię w Azji. Ponadnarodowość wspólnoty nauczających i studiujących na Collegium Humanum stanowi o jej sile, afirmuje różnorodność oraz wspiera wszechstronną współpracę w ramach dobrego sąsiedztwa i ponadregionalną.

 

Strategia Rozwoju i Misja

Strategia i Misja Collegium Humanum uwzględnia założenia i cele rozwoju systemu szkolnictwa wyższego w Polsce wyznaczone Ustawą 2.0 Konstytucja dla nauki (Ustawa Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.), w której szczególnie ważny jest proces umiędzynarodowienia, doskonałość nauki i kształcenia, orientacja na innowacyjną gospodarkę̨ poprzez budowanie pomostu między światem gospodarki, a rozwojem polskiej nauki oraz społeczną odpowiedzialność nauki. Wszystkie cele systemu szkolnictwa wyższego uwzględniają przygotowanie absolwentów i ich kompetencji do wyzwań́ współczesnej gospodarki. Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Sp. z o. o. opracował jako Założyciel Uczelni Misję i założenia Strategii na lata 2018-2025.

 

Oferta edukacyjna

Tworząc ofertę edukacyjną wykraczamy poza tradycyjne schematy. Programy studiów w Collegium Humanum powstają w interdyscyplinarnych zespołach ludzi nauki i uznanych specjalistów-praktyków, stale analizujących wymagania zmieniającego się świata oraz związane z nimi potrzeby edukacyjne. Efektem tej pracy jest nowatorska, kreatywna i innowacyjna oferta edukacyjna stanowiąca odpowiedź na oczekiwania osób ukierunkowanych nie tylko na rozwój intelektualny, ale i na sukces zawodowy; ambitnych i pragnących czerpać pełną satysfakcję z przyszłej pracy. Tę aktualną, praktyczną wiedzę przekazują wielowymiarowi wykładowcy akademiccy, eksperci z uniwersalnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i menedżerskim. Standardem naszej pracy jest indywidualne podejście do każdego Studenta – tak, by wydobyć drzemiący w nim potencjał.

Szczególną wagę przywiązujemy do krajowej i międzynarodowej weryfikacji jakości oferowanych przez nas produktów edukacyjnych. Programy naszych studiów podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu nie tylko przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), ale także w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie. Uczelnia należy także do CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies oraz Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP). To jedynie wybrane przykłady walidacji, świadczących o uznanej marce naszych studiów. Pamiętamy też o przekazywaniu wartości humanistycznych. Jesteśmy sygnatariuszem Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającej pod auspicjami ONZ inicjatywy kształtującej postawy odpowiedzialności społecznej wśród przyszłych liderów w biznesie, polityce i innych wymiarach życia publicznego.

 

Programy międzynarodowe

Erasmus +

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Jego budżet w wysokości 14,7 mld euro stworzy dla ponad 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą – odbycia studiów lub szkoleń, zdobycia doświadczenia zawodowego lub uczestnictwa w projekcie wolontariatu.

Celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020.

Erasmus+ ma również wspierać zrównoważony rozwój swoich partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży.


Program Edukacja

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

 

Kontakt

00-014 Warszawa

ul. Moniuszki 1a

tel.:

+48 608 800 591, 736 229 166, 698 576 688