Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracyjno-Ekonomiczne (we współpracy z Kolegium Jagiellońskim i Toruńską Szkołą Wyższą)

Dietetyka

Ekonomia Zobacz wiecej

Kosmetologia

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych

Położnictwo* wniosek złożony w MEiN

Ratownictwo medyczne

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Ewidencji Uczelni Niepublicznych (dawniej: Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych) prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit. Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia.

Władze Uczelni

Rektor: prof. dr hab. Krystyna Strzała
Adres: Powiślańska Szkoła Wyższa
Ul. 11 Listopada 29
82-500 Kwidzyn
Tel. 55 615 13 73
Strona WWW: https://psw.kwidzyn.edu.pl/

 

Rekrutacja

Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie na studia (należy wydrukować formularz rejestracyjny po zapisie w REJESTRACJI INTERNETOWEJ PSW,
2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk do pobrania w formacie PDF lub w panelu internetowej rejestracji w zakładce pliki do pobrania),
3. Świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis (wystawiony przez instytucję wydającą oryginał),
4. Zaświadczenie lekarskie - wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo/ratownictwo medyczne/kosmetologia w Powiślańskiej Szkole Wyższej - skierowanie na badanie należy pobrać w panelu rejestracji internetowej w zakładce pliki do pobrania (zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej do 15 września). Prosimy o zapoznanie się z zasadami przeprowadzania badań lekarskich (Zasady przeprowadzania badań lekarskich) i pobranie stosownych załączników.
5. Zdjęcia legitymacyjne 4 szt.,
6. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej.
7. Dla kierunków Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Ekonomia - umowa o świadczenie usług edukacyjnych wraz załącznikiem, którą należy podpisać i dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Umowę można pobrać tutaj.
Dla kierunku KOSMETOLOGIA umowę można pobrać tutaj.

Dodatkowe dokumenty dotyczące kierunku Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych:
1. Dyplom ukończenia liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej (oryginał),
2. Kwestionariusz dotyczący doświadczenia zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe zatrudnienie – zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy (z wyszczególnieniem oddziału, profilu oraz czasu zatrudnienia) i ukończone doskonalenie zawodowe – zaświadczenia o odbytym kształceniu (specjalizacja, kurs kwalifikacyjny),
3. Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (status osoby zatrudnionej lub wolontariusza).

Na studia I stopnia istnieje możliwość złożenia kompletnych dokumentów w punktach rekrutacyjnych w:
Grudziądzu - Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31,
Tczewie - Dom Przedsiębiorcy, ul. Obrońców Westerplatte 3.

 

Studia podyplomowe

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie każdego roku proponuje różnorodne kierunki studiów podyplomowych dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studenci kierunków podyplomowych pogłębiają swoją wiedzę w danej dziedzinie oraz zdobywają praktyczne umiejętności, które zwiększają konkurencyjność na rynku pracy.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych :

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • Doradca zawodowy,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Zarządzanie w oświacie,
 • Gerontologia i geriatria z podstawami zarządzania i organizowania opieki długoterminowej.
 •  

  ERASMUS +


  Współpraca międzynarodowa jest jednym z priorytetów działalności PSW. Kontakty z zagranicznymi uczelniami i instytucjami partnerskimi w ramach programu Erasmus + stwarzają naszym studentom możliwość rozwoju pod okiem międzynarodowych autorytetów, zarówno podczas wyjazdów na studia, jak i praktyki studenckie.

  Współpracujemy m.in. z Uniwersytetami : Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias – Portugalia, Panevėžio Kolegija – Litwa, University of Central Europe in Skalica – Słowacja, Pamukkale University-Turcja. Od roku akademickiego 2016/2017 wspólpracujemy również z Uniwersytetami z krajów partnerskich, m.in. z Serbii, Libii, Gruzji czy Albanii.

   

  Stypendia

  Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie podejmuje szereg działań, by umożliwić studiowanie jak największej liczbie osób. Służy temu między innymi system stypendialny, dzięki któremu studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc finansową – stypendia socjalne oraz zapomogi.

  Na pomoc finansową mogą liczyć również studenci zdolni, pracowici i ambitni – stypendium Rektora oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

  Szczególne przywileje skierowane są w stronę osób niepełnosprawnych.

  Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych, student może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku, natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sportowe – począwszy od drugiego roku studiów.

  W ostatnim roku akademickim Uczelniana Komisja stypendialna miała do dyspozycji ok 450.000 zł. Należy podkreślić, że każdy student, który spełni wymogi formalne skorzystał z pomocy stypendialnej. Średnie kwoty wypłacane w ramach stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych to 400 zł / miesiąc. Uczelnia przyznaje także zapomogi w wypadku zdarzeń losowych w kwocie do 1450 zł.

   

  Praktyki

  Podczas organizowania zajęć praktycznych oraz praktyk studenckich kierujemy się zasadą, że praktyka musi pomóc studentowi w przygotowaniu się do poruszania na rynku pracy, aby posiadał odpowiednie doświadczenie, potrafił określić swoje miejsce na konkurencyjnym rynku pracy oraz pomóc w wyborze własnej drogi rozwoju.

  Obecnie z Uczelnią współpracuje ponad - 100 głównych pracodawców z Pomorza, m.in. International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. , Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nadleśnictwo Kwidzyn, Szpital „Zdrowie’ Sp. z o.o. , Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp.z o.o. w Gdańsku, 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim i wiele innych.


  <<<< Szczegóły w ofercie edukacyjnej>>>>


   

  Kontakt

  82-500 Kwidzyn

  ul. 11 Listopada 29

  tel.:

  55 279 58 73, 55 261 31 39