Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Medyczna Policealna Szkoła i Międzynarodowe Policealne Studium Kosmetyczne „Dalkrak” Centrum Kształcenia

Szkoła policealna

Medyczna Policealna Szkoła i Międzynarodowe Policealne Studium Kosmetyczne „Dalkrak” Centrum Kształcenia

31-158 Kraków

ul. Krowoderska 73

tel.:

12/ 292-50-04

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Technik usług kosmetycznych
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekun osoby starszej
Technik masażysta
Asystent osoby niepełnosprawnej

O szkole

"Dalkrak" Centrum Kształcenia Sp. z o. o. prowadzi działalność od 2000 roku. Medyczna Policealna Szkoła i Międzynarodowe Policealne Studium Kosmetyczne "Dalkrak" Centrum Kształcenia Sp. z o. o. są szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkoły publicznej, nadanymi przez Prezydenta Miasta Krakowa. Nauka w Szkołach kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Takie dokumenty otwierają drogę zawodową. Absolwenci mogą podjąć dalszy tok nauki na studiach licencjackich w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (osoby te zwolnione są z wnoszenia opłaty wpisowego). „Dalkrak” Centrum Kształcenia Sp. z o.o. organizuje również kursy dokształcające.

Szkoła kształci

- w kierunkach: 1) opiekun w domu pomocy społecznej, nr programu 346[04], cykl kształcenia 2 letni, w systemie dziennym i zaocznym; 2) opiekun osoby starszej, nr programu 346[05], cykl kształcenia 2 letni, w systemie dziennym i zaocznym; 3) asystent osoby niepełnosprawnej, nr programu 346[02], cykl kształcenia roczny, w systemie dziennym i zaocznym; 4) technik masażysta, nr programu 322[12], cykl kształcenia 2 letni, w systemie dziennym. 5) technik usług kosmetycznych, nr programu 514[03], cykl kształcenia 2 letni, w systemie dziennym i zaocznym;

Szkoła zapewnia

NASZA SZKOŁA OFERUJE - wysoko wykwalifikowaną kadrę - znakomicie wyposażone sale do zajęć praktycznych, laboratoryjnych oraz multimedialne sale wykładowe - praktyki zawodowe w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacji, domach opieki społecznej - szkolenia i warsztaty - naukę języka obcego - dysponujemy ofertami pracy dla najlepszych absolwentów.

Wymagane dokumenty

- oryginał lub urzędowy odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub potwierdzona notarialnie kopia oryginału świadectwa lub urzędowego odpisu; - podania do Dyrekcji z prośbą o przyjęcie do szkoły z danymi osobowymi (druk szkolny); - pięć fotografii legitymacyjnych opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem; - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia; - kserokopia dowodu osobistego; - podpisany przez kandydata Regulaminu Szkoły (druk szkolny); - potwierdzenia wpłaty I raty czesnego.

Opłaty

Szczegółowe informacje na temat opłat znajdują się na stronie www.dalkrak.pl