Akademia Leona Koźmińskiego Zarządzanie

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Zarządzanie
Cena za semestr od 5000zł od od od 5000zł

    - zakres Marketing

    - zakres Przedsiębiorczość

    - zakres Zarządzanie jakością

    - zakres Zarządzanie marketingowe

    - zakres Zarządzanie przedsiębiorstwem

    - zakres Zarządzanie strategiczne

    - zakres Zarządzanie zasobami ludzkimi

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Zarządzanie
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 5000 semestr

Zarządzanie

W TRAKCIE STUDIÓW UZYSKUJESZ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE M.IN. Z ZAKRESU:

• prawideł i zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami
• tworzenia projektów i biznesplanów
• pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem
• przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
• rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu,pozyskiwaniem środków finansowych ,tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej
• mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi
• transakcji eksportowych, a także zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych
• marketingu produktów konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz usług
• opracowywania, jak również wdrażania planów i strategii marketingowych

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę:

• w każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, jako lider projektów
• w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego
• w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
• w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
• w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
• w firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów
zarządzania ludźmi
• w polskich i zagranicznych podmiotach gospodarczych na stanowisku asystenta, menedżera jakości, audytora systemów jakości, pełnomocnika kierownictwa ds. wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością (wymagane zdanie egzaminu przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji)
• menedżerem wysokiego szczebla rozumiejącym złożoności strategicznych wyborów firmy
• w firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm
• we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie