Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Uczelnie z Ludzką Twarzą - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Wywiad z ks. prof. dr. hab. Wojciechem Zyzakiem - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Lokalizacja: ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wywodzi się z najstarszej polskiej uczelni  – Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanego od przeszło sześciuset lat z historią naszego miasta i narodu. Na prośbę królowej Jadwigi i jej małżonka Władysława Jagiełły ówczesny papież Bonifacy IX, 11 stycznia 1397 roku wydał bullę Eximiae devotionis affectus erygującą Wydział Teologii w Krakowie. Data ta rozpoczyna 600-letnią działalność fakultetu.

W akcie fundacyjnym Akademii z 26 lipca 1400 roku Wydział Teologiczny wymieniony został na pierwszym miejscu i odtąd przez wiele stuleci był najważniejszym w krakowskiej uczelni.

W 1954 r. władze komunistyczne usunęły Wydział Teologiczny z UJ, co nie przerwało jednak jego faktycznej i kanonicznej egzystencji.

Dzięki staraniom Karola Wojtyły w 1974 roku Wydział przyjął nazwę Papieskiego Wydziału Teologicznego. 8 grudnia 1981 roku Watykan ogłosił Motu propiro Beata Hedvig Jana Pawła II  ustanawiające Papieską Akademię Teologiczną. W czerwcu 2009 roku PAT został podniesiony do rangi uniwersytetu.

Uczelnia posiada 6 wydziałów, w tym jeden zamiejscowy – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

Uczelnia kształci na kierunkach: teologia, turystyka religijna, filozofia, prawo kanoniczne,

historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, muzyka kościelna, turystyka historyczna,

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nauki o

rodzinie oraz praca socjalna.

Na UPJPII studiuje ok. 3 tys osób.

W ubiegłym roku akademickim (dane z 30.11 2017 r.) studiowało na studiach wyższych na UPJPII 100 cudzoziemców, z czego 94 odbywało pełny cykl kształcenia.

Na studiach doktoranckich (dane z 31.12.2017r.) studiowało 28 cudzoziemców.

(W większości studenci ci pochodzą z Ukrainy, Białorusi i Słowacji).

W roku akademickim 2018/2019 przyjęto 31 cudzoziemców (Ukraina, Salwador, Białoruś, Azerbejdżan, Chorwacja, Kamerun).

Dużą popularnością cieszy się prowadzony przez UPJPII od siedmiu  lat Uniwersytet Trzeciego

Wieku. Studiuje na nim ponad pół tysiąca osób.

 

 

 

Prowadzimy także studia trzeciego stopnia w dziedzinach nauk humanistycznych – dyscypliny: teologia i historia oraz w dziedzinie nauk teologicznych.

Ostatnio Wydział Nauk Społecznych zdobył uprawnienia do nadawania stopnia doktora i uruchomienia studiów doktoranckich z nauk o rodzinie i z nauk o mediach.

 

Najbardziej popularnymi kierunkami  są w ostatnim czasie kierunki studiów pierwszego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna; historia sztuki; nauki o rodzinie; praca socjalna; archiwistyka i zarządzenie dokumentacją.

Wciąż największą i niesłabnącą popularnością cieszy się na UPJPII Wydział Nauk Społecznych, a zwłaszcza na tymże Wydziale - dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IDiKS) - studenci są kształceni przez świetną kadrę, której przedstawiciele zasiadają w najważniejszych gremiach medioznawczych. Młodzi ludzie mogą uczyć się dziennikarskiego fachu w bardzo dobrze wyposażonym studiu telewizyjnym, doskonalić swoje umiejętności w uniwersyteckiej telewizji JP2TV oraz Radiu Bonus. Praktykują w mediach, wspaniale układa się współpraca z TVP, Radiem Kraków itd. Studenci UPJPII są widoczni na tych publicznych antenach.

Dużą popularnością cieszy się także teologia. Wydział ten ma również bardzo dobre rokowania na przyszłość. Teologia na UPJPII i jego oddziale w Tarnowie jest jedynym takim kierunkiem w Małopolsce. Bardzo dobrze się ma i cieszy się coraz większą popularnością właśnie na Wydziale Teologii Turystyka religijna.

W r.a. 2018/2019 nie zostały otwarte nowe kierunki, uczelnia uruchomiła natomiast  nowe specjalności, inne udoskonala  ze względu na zmieniające się, rosnące potrzeby rynku.  Taką nowością jest np. technologia komunikowania i grafika medialna oraz komunikowanie promocyjno - wizerunkowe -reklama, branding, public relations – na Wydziale Nauk Społecznych (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej).

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego rozszerzył ofertę o:

 Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym ( studia licencjackie)

Turystyka (studia licencjackie),

a na studiach magisterskich:

Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym,

Kultury Azji

Turystyka historyczna ( nowy program)

Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

 

Ofertę dydaktyczną poszerzył Wydział Filozoficzny UPJPII - do istniejących specjalności na studiach uzupełniających magisterskich tj. filozofia systematyczna, etyka stosowana oraz filozofia a chrześcijaństwo dołączyły: Coaching i doradztwo filozoficzne (nowy program), Filozofia w nauce oraz Philosophy in English – pierwsze na UPJPII studia uzupełniające magisterskie w języku angielskim. Ta ostatnia propozycja jest kontynuacją linii rozwoju oferty wydziału zapoczątkowanej w ubiegłym roku studiami doktoranckim w języku angielskim (PhD in English). Równolegle uzupełniona została  oferta studiów podyplomowych: obok „Filozofii i etyki” oraz „Nauki i wiary” uruchomione zostały studia podyplomowe „Filozofia w biznesie” – unikalna w skali kraju oferta skondensowanego kursu filozofii, którego celem jest podniesienie kompetencji i umiejętności filozoficznych uczestników życia gospodarczego. Przygotowywana jest  również oferta pojedynczych szkoleń dla tej grupy docelowej.

- Wydział Nauk Społecznych uzyskał uprawnienia do uruchomienia studiów dualnych na kierunku praca socjalna (studia II stopnia. Projekt POWR „Praca socjalna – studia dualne”).

 

UPJPII ma bogatą ofertę studiów podyplomowych:

 Na Wydziale Nauk Społecznych utworzono:

-Zarządzanie w mediach i kulturze

-Edukacja medialna

-Social media

Ponadto na WNS UPJPII powołane zostały Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym  oraz Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej.

 

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej działający na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego (obchodzący 10. rocznicę powstania) rozpoczął drugą edycję wyjątkowych, jedynych w Polsce Podyplomowych Studiów z Monodii Liturgicznej. 

- Przy Instytucie Pracy Socjalnej (Wydział Nauk Społecznych) powołano       Małopolski Klub Pracownika Socjalnego, jako platformę wymiany doświadczeń. - Instytut Pracy Socjalnej rozpoczął szkolenia z organizacji pomocy społecznej dla osób, które planują piastować stanowiska kierownicze w ośrodkach pomocowych.

- Przy UPJPII działa pierwsza w Polsce ogólnodostępna Poradnia Bioetyczna.

 

Współpraca międzynarodowa i Erasmus.

10. rok uczestniczymy w programie Erasmus. Obecnie dysponujemy ofertą wyjazdów stypendialnych aż do 95 uczelni w 17 krajach Unii Europejskiej oraz w Turcji, na Ukrainie, w Gruzji i w Rosji. Nasi studenci studiowali (40 osób w minionym roku akademickim) we Włoszech, Portugalii. Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Słowacji czy w Niemczech.

W r.a 2017/2018 uczelnia zrealizowała łącznie 50 mobilności w ramach programu Erasmus oraz w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W przypadku pracowników dydaktycznych stypendia na prowadzenie zajęć i szkolenia zrealizowało łącznie 17 pracowników UPJPII w takich krajach jak: Włochy, Słowacja, Szwecja, Francja. Natomiast studenci realizowali wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne w Włoszech, Portugali, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Słowacji czy Słowenii. UPJPII gościło 14 pracowników naukowych i administracyjnych z uczelni partnerskich ze Słowenii, Słowacji, Chorwacji, Litwy i Niemiec oraz 45 studentów zagranicznych z Chorwacji, Portugali, Hiszpanii Słowenii, Słowacji i Niemiec odbyło część studiów na UPJPII w ramach programu Erasmus+. Współpracę nawiązano z nowymi partnerami z Czech, Finlandii, Francji, Szwecji oraz Włoch. Łącznie posiadamy umowy z 95 uczelniami, m.in: University of Zagreb, Catholic Faculty of Theology, Croatia, Chorwacja, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, Sapienza University of Roma, Italy, Masaryk University, Czech Republic, Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická, Czech Republic, Stockholm University, Sweden, University of Turku, Finland.

 

Oprócz współpracy z krajami programu (UE), uczelnia rozwija także współpracę z krajami partnerskimi (KA 107) na Ukrainie, Gruzji i Rosji. Aktualnie uczelnia poszerzyła grono partnerów w ramach współpracy bilateralnej – w tej chwili obowiązuje ponad 30 takich międzynarodowych porozumień dwustronnych. W ramach współpracy międzynarodowej uczelnia współpracuje z World Youth Alliance - międzynarodową pozarządową organizacją non-profit, zajmującą się promocją godności człowieka na płaszczyźnie międzynarodowej i lokalnej. Uczelnia realizuje także europejski program wymiany akademickiej „CEEPUS” w ramach której odbyło się 5 mobilności z partnerami w Austrii i Chorwacji oraz program „Krakow Study Abroad” skierowany do Amerykańskich studentów, uczestniczących w kursach oraz realizujących część studiów na UPJP2. Uniwersytet poszerzył działania w ramach międzynarodowych konkursów grantowych i złożonych zostało kilka wniosków w takich programach jak: Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, Działania Jean Monnet, Fundusze Norweskie jak i w zagranicznych programach NAWA (Nowoczesna Promocja Zagraniczna, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe).

UPJPII sformalizował długoletnią współpracę z uczelniami z różnych krajów i podpisał porozumienia bilateralne, m.in. z Salezjańskim Studium Teologicznym (Jerozolima, Izrael), Państwowym Uniwersytetem im. F.M. Dostojewskiego w Omsku (Omsk, Rosja), Uniwersytetem w Huelva (Huelva, Hiszpania), Lwowskim Uniwersytetem Handlowo-Ekonomicznym (Lwów, Ukraina), Università degli Studi di Brescia (Brescia, Włochy), Uniwersytetem Abat Oliba (Barcelona, Hiszpania).

Zaplecze naukowe:

Przyszli dziennikarze uczą się, korzystając z zaplecza, jednego z najnowocześniejszych (jeśli nie najnowocześniejszego) w Polsce, Akademickiego Centrum Medialnego, które zapewnia infrastrukturę dotyczącą radia (Radio Bonus), telewizji (JP2TV), studia fotograficznego, grafiki oraz nowych mediów (w tym laboratorium mediów społecznościowych oraz portali internetowych).

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dysponuje:

Dron

Drukarka 3D

Eye tracker 

nowe sprzęty:

- okulary Microsoft HoloLens - profesjonalne narzędzie będące połączeniem wirtualnej rzeczywistości (VR) z rzeczywistością rozszerzoną (AR). Samodzielne urządzenie holograficzne, dzięki któremu można pracować nad zaawansowanymi rozwiązaniami graficznymi w technologii 3D. Dzięki wersji deweloperskiej można tworzyć samemu aplikacje i projekty wykorzystujące technologię HoloLens.

- Kamera Gear 360 - kamera rejestrująca obraz w 360 stopniach. Urządzenie pozwalające na nagrywanie filmów i robienie zdjęć sferycznych w jakości 4K. W połączeniu z posiadanymi okularami do rzeczywistości wirtualnej Samsung Gear VR można tworzyć profesjonalne reportaże i filmy w technologii 360 stopni.

- system tworzenia materiałów multimedialnych w laboratorium MOOC - podwieszana kamera na pantografie i system ruchomych teł fotograficznych do produkcji multimedialnych, animowanych materiałów dydaktycznych

- oprogramowanie Autodesk Maya - oprogramowanie dla Laboratorium Grafiki Medialnej do animacji, modelowania, symulacji 3D. Oprogramowanie wykorzystywane do zaawansowanego projektowania obiektów i efektów specjalnych wykorzystywanych w grafice komputerowej i technologiach wirtualnej rzeczywistości.

- komputerowa stacja wirtualnej rzeczywistości - stacja komputerowa obsługująca narzędzia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości takie jak wirtualna rękawica, okulary VR i AR

- 3Dconnecion CAD Mouse i SpaceMouse - zaawansowane narzędzia do projektowania graficznego.

Uczelnia obecnie realizuje projekty grantowe na sumę ponad 27 milionów złotych.

Dwa największe, zakrojone na olbrzymią skalę projekty to:

– „Sakralne dziedzictwo Małopolski” ( spis, digitalizacja i udostępnienie na portalu internetowym dzieł sztuki sakralnej Małopolski).

 – „ Konserwacja  unikatowych w skali światowej zabytków związanych z historią Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej na Wawelu oraz udostepnienie ich w przestrzeni wystawienniczej…”

Z wyżej wymienionymi grantami wiąże się doposażanie pracowni Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Bernardyńskiej 3. Pomieszczenia przeszły gruntowny remont oraz prace adaptacyjne na potrzeby realizacji projektu. Aktualnie finalizowane są prace związane z zakupem wyposażenia oraz specjalistycznego sprzętu fotograficznego, komputerowego i digitalizacyjnego. W kwietniu pracownia wzbogaciła się o ultranowoczesny skaner przeznaczony do digitalizacji zbiorów specjalnych: archiwaliów i dokumentów, rękopisów, starodruków oraz książek. Skaner o wartości ponad 560 000 zł zakupiony ze środków unijnych jest jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w tej części Europy i drugim tak zaawansowanym technologicznie skanerem w Polsce. Podobnego urządzenia używa, m.in. Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, J. Paul Getty Museum w Los Angeles czy nowojorska MoMA. W Europie urządzenia tego typu używane są głównie przez niemieckie i angielskie instytucje (londyńskie British Museum, John Rylands University Library w Manchesterze czy w muzea na Berlińskiej Wyspie Muzeów). Urządzenie umożliwia wykonywanie cyfrowych reprodukcji archiwaliów w najwyższej dostępnej obecnie rozdzielczości, a samo skanowanie jest całkowicie bezpieczne dla bezcennych archiwaliów czy rękopisów (zaplanowano wykonanie minimum 205 000 skanów). W ramach projektu zakupiono wysokiej klasy sprzęt fotograficzny oraz nowoczesną infrastrukturę gromadzącą i udostępniającą pliki cyfrowe.

UPJPII posiada nowoczesną bibliotekę, budowę nowopowstającej siedziby poświęcił papież Jan Paweł II w 2002 r. W 2010 r. Uczelnia otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – dokończenie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013, w ramach działania 1.1.A.

Osiemdziesięciopięcioprocentowe dofinansowanie pozwoliło dokończyć prace budowlane, wyposażyć budynek i rozpocząć działalność w nowej siedzibie przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie.

Ostatnie lata to kontynuacja prac związanych w tworzeniem Biblioteki Cyfrowej, w ramach której utworzono kolekcję – Repozytorium, zawierającą publikacje pracowników naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (książki, rozdziały, artykuły, recenzje i sprawozdania). Celem repozytorium jest pozyskanie i upowszechnienie dorobku naukowego oraz badań prowadzonych na uniwersytecie. Publikacje naukowe wzbogacone o metadane (opis bibliograficzny, słowa kluczowe, prawa autorskie i in.) digitalizuje się i udostępnia zgodnie z wymogami prawa autorskiego.

Nowością w 2018 roku jest utworzenie nowej kolekcji w Bibliotece Cyfrowej „Stare druki” w których znajdą się w formie elektronicznej najcenniejsze druki posiadane przez Bibliotekę Główną UPJPII.

Wszystkie zawarte w Bibliotece Cyfrowej dokumenty widoczne są w zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych jak i Bielefeld Academic Search Engine

-  zakupiono najważniejsze bazy naukowe tak aby pracownicy naukowi jak i studenci mieli dostęp do wszystkich najważniejszych źródeł: ATLA Religion Database with ATLASerials, Communication & Mass Media Complete, Cambridge Journals – Kolekcja HSS, JSTOR - kolekcje Arts & Sciences III, Arts & Sciences XIII oraz Religion & Theology jak i bazy dostępne w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

Na UPJPII działa Biuro Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Głównym celem Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy.

Zadania Biura Karier

- Poradnictwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu planowania ścieżki rozwoju zawodowego.

- Pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu i praktyk poprzez prowadzenie bazy ofert pracy stałej i dorywczej, staży i praktyk.

- Organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in. z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, rozmów  kwalifikacyjnych, określania potencjału zawodowego, doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy a także rozwijania kompetencji zawodowych.

- Współpraca z pracodawcami m.in. podczas corocznie organizowanych Dni Kariery Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, organizowanie prezentacji firm i warsztatów.

- Badanie losów zawodowych absolwentów UPJP2.

Biuro Karier  współpracuje między innymi  z następującymi firmami i instytucjami : Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Sustinae, Stowarzyszenie WIOSNA, WilsonHCG, Poczta Polska , Wydawnictwo WAM, RMF FM.

Nagrody (ostatniego czasu):

Wydział Teologiczny UPJPII  zajął drugie miejsce w rankingu Perspektyw, Wydział Filozoficzny piąte. Oceniany w 12 kategoriach Wydział Filozoficzny aż w czterech okazał się najlepiej prowadzonym i osiągającym najlepsze wyniki w Polsce. Ranking pokazał również, że spośród wydziałów filozoficznych w Polsce wychowankowie tego Wydziału najlepiej radzą sobie na rynku pracy.

Ranga uczelni, jakość nauczania, sukcesy poszczególnych wydziałów to zasługa w dużej mierze pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni.

Ostatni czas, to przede wszystkim docenianie pracowników UPJPII jako najwyższej klasy specjalistów.

– O.  prof. Jarosław Kupczak, dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie został uhonorowany nagrodą Totus Tuus 2018 w kategorii Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II.

- Pracownicy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, jako cenieni medioznawcy zapraszani są do rad programowych wielu różnych instytucji. (Radio, telewizja).

- Księdzu profesorowi Andrzejowi Witko powierzono kierowanie Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie.

- Księdzu doktorowi Piotrowi Kroczkowi, któremu Rada Stała Episkopatu Polski powierzyła funkcję Kościelnego Inspektora Danych Osobowych.

- W 130. rocznicę powołania Akademii Muzycznej, za szczególne zasługi dla uczelni i  Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej ks. dr Robert Tyrała, prof UPJPII został uhonorowany Złotą Odznaką Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.

- Ksiądz profesor Wiesław Przyczyna został wybrany przewodniczącym międzynarodowej Komisji Języka religijnego, jest także współtwórcą koncepcji Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem w Krakowie.

 - Dr Adam Workowski z Wydziału Filozoficznego otrzymał najwyższe odznaczenie przyznawane w dziedzinie kultury – medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (medal brązowy).

- Nagroda Feniks 2018 przypadła Wydawnictwu Naukowemu naszego uniwersytetu. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich uhonorowało je za serię „Źródła do dziejów Kultury Duchowej w Polsce.”

– W tym roku chór uniwersytecki Chór Żeński Psalmodia zdobył Grand Prix na XX Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach.

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor UPJPII:

Przed środowiskiem uniwersyteckim stoi prorocza misja - powiedział Franciszek w przemówieniu na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Santiago de Chile w styczniu 2018. Franciszek wskazał na konieczność rozwijania tzw. "alfabetyzacji integrującej", czyli takiego prowadzenia procesu edukacji który integrowałaby i harmonizował intelekt (głowę), uczucia (serce) i działanie (ręce). "Da to i pozwoli studentom na harmonijny rozwój nie tylko na poziomie osobistym, ale jednocześnie na poziomie społecznym" - powiedział papież i dodał: "W tym celu trzeba uczyć przemyślenia tego, co się czuje i co się czyni; odczuwać to, co się myśli i czyni; czynić to, co się myśli i czuje. Jest to dynamizm zdolności służący osobie i społeczeństwu". Bardzo pragnę, by nasi studenci, młodzi ludzie opuszczający mury naszego uniwersytetu, posiedli pełną tego świadomość i taką umiejętność. Żeby czuli się  odpowiedzialni za wszystko co staje się ich i z ich udziałem.

Nasz patron, papież Jan Paweł II  swoje przemówienie wygłoszone w Krakowie w 1997 roku, podczas spotkania z polskim światem akademickim, rozpoczął od przywołania słów starożytnej inskrypcji znad Domu Długosza przy ul. Kanoniczej 25 (to obecnie jeden z budynków, w którym mieści się UPJPII) – „nie ma nic lepszego w człowieku jak duch (umysł)”. Pragniemy kształcić ludzi nie tyle bogatych w encyklopedyczną wiedzę i mistrzowskich w swoich kompetencjach, ale bogatych w prawdziwą mądrość. Nie chcemy więc kształcić ludzi w jednym zakresie, ale pełnych ludzi, którzy chcą żyć w poszanowaniu wartości i nieskrępowanym poszukiwaniu Prawdy.

Chętnych do zmierzenia się z takim wyzwaniem zapraszamy do studiowania w samym sercu Krakowa.

Nasza uczelnia nie jest uczelnią dużą, porównując ją do wielkich uniwersytetów, ale poczytujemy sobie to jako zaletę. U nas, podobnie jak to bywało w tradycji średniowiecznych uniwersytetów, w czasie ich powstawania, nie zachodzi zjawisko anonimowości. Profesorowie, pracownicy, studenci mają szansę, by osobiście się poznać. A to co ważne, szczególnie w przypadku studiów humanistycznych – jest zachowana relacja mistrz-uczeń, a to podstawowa i najbardziej przyjazna dla nauki relacja profesor-student.

logo youtube

Filmy - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - tu przeszłość spotyka się z przyszłością!

W powyższym filmie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uczelnia powstała na bazie, założonej przez Jana Pawła II, Papieskiej Akademii Teologicznej. Od 2009 roku posiada rangę uniwersytetu. Nauka na UPJPII opiera się na wierze w osobę drugiego człowieka, miłości, akceptacji oraz relacji mistrz – uczeń. Na uniwersytecie studiuje ponad 2500 studentów, którzy kształcą się na 6 wydziałach min. : Teologicznym, Filozoficznym i Nauk Społecznych. Władze oraz sami studenci podkreślają, że papieskie dziedzictwo, jest dla nich bardzo ważnym elementem. Nowocześnie wyposażone budynki oraz sale wykładowe pomagają w nauce. W Akademickim Centrum Medialnym działa telewizja JP2TV, która produkuje programy min. dla TVP, oraz Radio Bonus. Wiedzę o social mediach można poszerzać w Edukacyjnym Laboratorium Mediów Społecznościowych. Najlepsi wielokrotnie reprezentowali uczelnię na zagranicznych festiwalach min. w Padwie. Ważnych punktem wymiany studenckiej jest zaznajomienie obcokrajowców z polską tradycją i kulturą. W 2017 roku Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej stworzył 11 odcinków programu Wielkie Nieba dla TVP1. 


Film promocyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

W filmie dwójka studentów przedstawia historię i dokonania Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Posiada ponad 600 letnią tradycję, a na 6 wydziałach: Teologicznym, Kanonicznym, Filozoficznym, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego oraz sekcji w Tarnowie, kształci się ponad 2500 studentów. Główną zaletą studiowania na papieskiej uczelni jest fakt bezpośredniego obcowania studentów z wykładowcami. Jest to podstawa wszystkich studiów, zwłaszcza humanistycznych. Studenci poszczególnych kierunków min. dziennikarstwa, pedagogiki, filozofii opowiadają jak przebiega nauka i jak wyglądają relacje międzyludzkie. Doskonale wyposażone pracownie, pozwalające na naukę montażu czy edycji dźwięku, znacznie podnoszą poziom wiedzy absolwentów. W siedzibie uczelni na ul. Franciszkańskiej, studenci mają do dyspozycji szereg pracowni medialnych oraz studia tv. Studenci doceniani są w ogólnopolskich konkursach. Pobyt na studiach to także możliwość udziału w wielu sympozjach, konferencjach i wydarzeniach kulturalnych. Na uniwersytecie prężnie prowadzona jest też działalność naukowo – badawcza oraz konserwatorska min. w Pracowni Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych na Wydziale Historii. 


Dni Kariery UPJPII 2018

Film opowiada o stosunkowo nowym wydarzeniu organizowanym na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Dni Kariery doczekały się drugiej edycji i w związku z rosnącą popularnością będą realizowane w przyszłości. Ten trzydniowy event realizowany jest z myślą o studentach, którzy wkrótce wkroczą na rynek pracy. Przedstawiane są oferty różnych firm, zarówno dotyczące pracy etatowej jak i staży czy wolontariatu. Jest to sposób na zdobycie cennego doświadczenia i kontaktów w branży.  Studenci otrzymają pomoc w planowaniu swojej ścieżki kariery lub dalszego rozwoju intelektualnego.  Specjalne oferty przygotowano z myślą o studentach niepełnosprawnych. Wraz z Fundacją Sustinae stworzono program: „Student, Absolwent, Specjalista”, który oferuje studentom, ostatniego roku studiów I, II i III stopnia, udział w szkoleniach, kursach językowych a nawet kurs na prawo jazdy. Podczas Dni Kariery organizowane są także szkolenia i warsztaty prowadzone przez wykładowców innych krakowskich uczelni min. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Inne wywiady

Wywiad z z mgr Patrycją Marciniak

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te...

Wywiad z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudn...

Wywiad z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomo...

Wywiad z Jackiem Sysakiem

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i...

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...