Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Zdrowie Publiczne

Fot. http://www.freedigitalphotos.net


Uczelnie wyższe oferują słuchaczom studia podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego w rozmaitych odsłonach. Dzięki temu w przemyślany sposób można rozszerzyć swoje kompetencje. Dowiedz się, do kogo skierowany jest ten kierunek – czy do Ciebie także?

Zdrowie publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną – związaną zarówno z nauką o zdrowiu jako takim, jak i z naukami społecznymi oraz naukami o zarządzaniu. Chociaż taki związek może wydawać się mało istotny, to stanowi relację podstawową, w oparciu o którą funkcjonują wszystkie przychodnie i szpitale oraz instytucje zajmujące się promocją zdrowego stylu życia czy profilaktyką chorób zakaźnych.

Aby takie jednostki mogły funkcjonować harmonijnie, niezbędna jest praktyka tak medyczna, jak i zarządcza – studia podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego stanowią kompendium wiedzy wykorzystywanej w prowadzeniu wszelkiej działalności związanej z szeroko pojętym zdrowiem.

Do kogo adresowane są studia?Studia podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego skierowane są do osób, które zajmują stanowiska kierownicze lub wykonawcze w niepublicznych i publicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opieki społecznej (realizacja świadczeń), a także w administracji instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych (organizacje non profit).

Słuchaczami takich studiów mogą być także pracownicy Państwowego Nadzoru Sanitarnego (wszystkie szczeble nadzoru), pracownicy instytucji promujących zdrowy styl życia lub zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Tym, co łączy wszystkie te profesje, jest zaangażowanie w problematykę zdrowia publicznego, a więc zdrowia rozumianego społecznie, z którą w swojej pracy mają do czynienia zarówno absolwenci kierunków medycznych i farmaceutycznych, jak i innych kierunków studiów licencjackich lub magisterskich związani z sektorem ochrony zdrowia.

Cel studiów. Kompetencje absolwentaGłównym celem studiów podyplomowych z zakresu zdrowia publicznego jest zdobycie dodatkowych kompetencji – w przypadku osób, które dotychczas nie miały sposobności, aby nauczyć się, w jaki sposób chronić, promować i przywracać zdrowie określonej populacji lub podniesienie kwalifikacji – w przypadku osób, które (z uwagi na awans, przekwalifikowanie lub rozszerzenie zakresu obowiązków) chciałyby wzbogacić swoją wiedzę (np. przedstawiciele zawodów medycznych obejmujący stanowiska kierownicze lub managerowie podejmujący pracę w instytucjach medycznych).

Absolwent posiada nowoczesną wiedzę i dysponuje praktycznymi umiejętnościami zarządczymi, organizacyjnymi, koordynacyjnymi oraz innymi umiejętnościami związanymi ściśle z profilem studiów podyplomowych, które ukończył.

Program studiówPoszczególne uczelnie formułują programy studiów podyplomowych dotyczących zdrowia publicznego, kładąc najczęściej nacisk na jeden praktyczny aspekt zdrowia publicznego. Wśród ofert studiów podyplomowych znajdziemy w efekcie między innymi takie kierunki:

- ubezpieczenia zdrowotne i zarządzanie ochroną zdrowia;
- prawo organizacji i zarządzanie w ochronie zdrowia;
- edukacja zdrowotna i zdrowie publiczne;
- promocja zdrowia publicznego i środowiskowego;
- zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej;
- zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia

W zależności od profilu studiów podyplomowych z zakresu zdrowia publicznego zmienia się nieco program studiów. Zanim zdecydujemy się na którąś z uczelni, warto zapoznać się z listą przedmiotów. Zakres programu kształcenia powinniśmy otrzymać w jednostce organizującej studia podyplomowe jeszcze przed rozpoczęciem nauki.

Gdzie mogę podjąć studia podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego?Studia podyplomowe skoncentrowane wokół tematyki zdrowia publicznego organizowane są obecnie przez większość państwowych szkół wyższych. Propozycje takich studiów pojawiają się również w ofercie szkół prywatnych.

Przede wszystkim warto jednak sprawdzić ofertę uniwersytetów medycznych – prawie każdy z nich umożliwia słuchaczom podjęcie studiów podyplomowych dostosowanych do wymagań rynku pracy oraz do potrzeb rynku świadczeń zdrowotnych. Wśród uczelni oferujących studia podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego znajdują się między innymi:

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
- Akademia Pomorska w Słupsku;
- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

Organizacja studiów. KosztyStudia trwają najczęściej dwa semestry. Zjazdy odbywają się w trybie zaocznym, a więc w weekendy, z reguły dwa razy w miesiącu.

Szczegółowy harmonogram zajęć opracowuje jednostka organizująca i prowadząca studia. Studia można rozpocząć w semestrze zimowym, jednak coraz częściej nabór przeprowadza się także w semestrze letnim (studia rozpoczynają się wtedy w styczniu lub lutym).

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem dyplomu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych. Poszczególne kursy zalicza się zwykle pod koniec semestru, chyba że program realizowany jest w oparciu o moduły.

Koszt studiów waha się od 3,2 tysiąca zł do 5 tysięcy zł. Wiele uczelni umożliwia opłacanie czesnego w systemie ratalnym oraz oferuje zniżki – szczegółowych informacji udziela jednostka organizująca i prowadząca studia podyplomowe.

RekrutacjaTerminy składania dokumentów różnią się w zależności od tego, czy studia rozpoczynają się w semestrze zimowym czy w letnim. Niemniej jednak aby złożyć aplikację, należy posiadać:

- wypełnione podanie o przyjęcie na studia;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- dwa zdjęcia (format legitymacyjny);
- kwestionariusz osobowy;
- czasami również ksero dowodu osobistego

O przyjęciu na studia decyduje z reguły kolejność składania podań.

Red. Barbara Stachnik

Data publikacji: 06.05.2019