Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

    - Agrobiznes

    - Biotechnologia stosowana roślin

    - Ekonomia

    - Medycyna roślin

    - Ochrona środowiska

    - Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

    - Ogrodnictwo

    - Podstawy dla rolnictwa tropikalnego w języku angielskim
Cena za semestr od od 1600 EURzł od od
    - Rolnictwo
Cena za semestr od od 2050zł od od 2050zł

    - Technika rolnicza i leśna

    - Zarządzanie i inżynieria produkcji

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Agrobiznes

Agrobiznes to nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwiający równoczesne zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu rolnictwa oraz prowadzenia gospodarstwa i innych firm sektora agrobiznesu.

Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w branży rolno-spożywczej, dlatego też studia przeznaczone są dla osób ambitnych, planujących związać swoją karierę zawodową z szeroko pojętym sektorem rolno-spożywczym. Absolwenci studiów uzyskują jednocześnie uprawnienie do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.

W trakcie studiów, student otrzyma wiedzę zarówno z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak i z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz przedsiębiorstwem branży przetwórstwa rolnego. Wiedza z zakresu marketingu, rachunkowości i analizy ekonomicznej umożliwi absolwentom kierunku agrobiznes efektywne zarządzanie podmiotami sektora prywatnego i publicznego. Studenci wyposażeni zostaną także w wiedzę przygotowującą ich do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zarządzania gospodarstwem rolnym.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte na kierunku agrobiznes, pozwolą absolwentom zarówno na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak i na piastowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego, a także w instytucjach publicznych wspomagających rozwój lokalny i regionalny w Polsce.

 

Biotechnologia stosowana roślin

Biotechnologia stosowana roślin jest nowym kierunkiem na naszym wydziale. Pozwala na zdobycie profesjonalnej wiedzy z biotechnologii roślin w zakresie nowych technologii i technik wykorzystywanych do rozmnażania roślin in vitro, w hodowli i produkcji roślin użytkowanych rolniczo: w tym warzywnych, sadowniczych, ozdobnych, a także w ochronie zdrowia, w przemyśle kosmetycznym, w ochronie roślin i w ochronie środowiska. Studia przeznaczone są dla osób ambitnych i lubiących wyzwania.

Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Jest przygotowany do organizacji pracy w laboratoriach, przedsiębiorstwach oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z przepisami prawnymi dotyczącymi biotechnologii, ochrony własności intelektualnej, monitoringu produktów GMO oraz w odniesieniu do działalności gospodarczej. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych.

Ważną częścią programu kształcenia jest praktyka zawodowa, której celem jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania metod biotechnologicznych w praktyce rolniczej. Student może ją odbywać za granicą m.in. w ramach programów Erasmus.

Kierunek Biotechnologia stosowana roślin przygotowuje specjalistów do samodzielnej pracy:

 • w laboratoriach biotechnologicznych zajmujących się hodowlą nowych odmian roślin,
 • w laboratoriach zajmujących się mikrorozmnażaniem roślin użytkowych,
 • w firmach hodowlano-nasiennych w kraju i zagranicą,
 • jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • w bankach genów,
 • jednostkach odpowiedzialnych za kontrolę materiałów nasiennych i szkółkarskich,
 • w placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, usługach i doradztwie, w których jest wymagana wiedza z zakresu biotechnologii roślin.
 •  

  Ekonomia

  Kierunek studiów ekonomia posiada profil specjalistyczny ekonomiki gospodarki żywnościowej. Studenci tego kierunku będą zdobywali rozległą wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności zastosowania matematyki, statystyki i informatyki do praktyki gospodarczej. Absolwenci będą wyspecjalizowani w ekonomicznych zagadnieniach sektora gospodarki żywnościowej. Będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, instytucjach obsługi rolnictwa, agencjach rządowych oraz administracji gospodarczej.

  Specjalność na studiach drugiego stopnia:

 • ekonomika gospodarki żywnościowej
 •  

  Medycyna roślin

  Studia na kierunku medycyna roślin skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Absolwent tego kierunku uzyskuje wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów oraz umie rozpoznać choroby roślin, szkodniki i chwasty oraz podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Uzyskana na studiach wiedza pozwala na skuteczne i bezpieczne dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadnione ograniczanie czynników szkodliwych i podejmowanie działań profilaktycznych z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych.

   

  Ochrona środowiska

  Studia na tym kierunku zapewniają wszechstronne wykształcenie w zakresie ochrony środowiska obejmujące również zagadnienia związane z zagospodarowaniem i urządzaniem terenów wiejskich oraz wiedzą w ramach wybranej specjalizacji (np. ochrona gleb, ochrona wód, ekologia rolnicza).

  Celem kształcenia w tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej w działach związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska przyrodniczego, w firmach realizujących inwestycje techniczne oddziałujące na środowisko lub wykonujących zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem różnych obiektów na wody i gleby, w firmach monitorujących środowisko w instytucjach finansujących inwestycje ekologiczne.

  Specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia:

 • Ekologia i ochrona przyrody
 • Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Ochrona wód
 • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
 • Gospodarowanie środowiskiem
 •  

  Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

  Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami dysponuje wiedzą techniczną i przyrodniczą, która umożliwia rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych. Studia przygotowują specjalistów do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczącym urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów. Absolwent powinien umieć ocenić wartość zapotrzebowania na energię, możliwości jej uzyskania oraz zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich segregacji, utylizowania i zagospodarowania. Interdyscyplinarne wykształcenie absolwenta przygotowuje go do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady pochodzenia rolniczego. Absolwent jest też przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz w doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi lub zagospodarowaniem odpadów.

   

  Ogrodnictwo

  Absolwent kierunku ogrodnictwo będzie dysponował poszerzoną wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, a także znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania. Powinien mieć ponadto wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa, sadownictwa i roślin ozdobnych oraz zakładania i utrzymania terenów zieleni, a także umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej i znać język obcy, umożliwiający korzystanie z literatury w zakresie ogrodnictwa. Absolwenci kierunku ogrodnictwo będą mieli opanowane metody prowadzenia doświadczeń oraz niezbędnych analiz chemicznych, jak również być zdolni do przygotowania publikacji z zakresu prowadzonych badań. Powinni również dysponować pogłębioną wiedzą z wybranych dyscyplin humanistycznych.

  Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:

 • produkcja ogrodnicza
 • kształtowanie terenów zieleni
 •  

  Podstawy dla rolnictwa tropikalnego w języku angielskim

   

  Rolnictwo

  Absolwent studiów na kierunku rolnictwo zdobywa wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Program studiów zapewnia zdobycie podstawowej wiedzy biologiczno-chemicznej i ekologicznej, znajomości ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Studenci tego kierunku będą nabywali umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

  Na kierunku rolnictwo funkcjonują specjalizacje magisterskie: agronomia, ekologiczne podstawy i skutki nawożenia, gleboznawstwo, hodowla roślin i nasiennictwo, rolnictwo górskie i agroturystyka, ochrona roślin, doradztwo rolnicze. Ta duża liczba specjalizacji pozwala na kształcenie zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz zwiększa szansę na znalezienie pracy. Wielu studentów kierunku rolnictwo odbywa praktyki w Niemczech, Austrii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii i Szwajcarii.

   

  Technika rolnicza i leśna

  Studenci kierunku technika rolnicza i leśna uzyskują specjalistyczne wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie biologiczno-przyrodniczych podstaw rolnictwa, techniki (przykładowo: mechaniki i wytrzymałości, części maszyn, technologii materiałów, pojazdów i maszyn rolniczych, technologii napraw itp.) oraz nowoczesnych metod marketingu i zarządzania.

  Zdobyta wiedza i umiejętności sprawiają, że absolwenci tego kierunku są zatrudnieni w biurach konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych, handlu oraz organizacjach działających na rzecz rolnictwa.

   

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowują do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, a także do udziału w realizacji oraz wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Absolwent jest przygotowany do doradztwa technicznego i organizacyjnego zakresie inżynierii i organizacji produkcji rolniczej w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z inżynierią produkcji rolniczej, a także w jednostkach projektowych i doradczych z zakresu inżynierii produkcji oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.