Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

    - Biotechnologia

    - Food Technology and Human Nutrition- studia w j. angielskim

    - Technologia żywności i żywienie człowieka

    - Zarządzanie jakością i analiza żywności

    - Żywienie człowieka i dietetyka

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Biotechnologia

Absolwenci studiów na kierunku biotechnologia mają wiedzę z zakresu chemizmu procesów biotechnologicznych, enzymologii, technologii przemysłów biotechnicznych, mikrobiologii żywności oraz oceny jakości produktów procesów biotechnologicznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, w których stosuje się techniki biotechnologiczne: w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym oraz chemii gospodarczej. Absolwent, kończąc studia na kierunku biotechnologia zna techniki in vitro stosowane w hodowli roślin i zwierząt oraz ochronie środowiska (biopreparaty, oczyszczanie biologiczne, biotransformacje). Studia na kierunku biotechnologia przygotowują do pracy w laboratoriach analitycznych-chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, zwłaszcza w przemyśle fermentacyjnym i produkcji biopreparatów oraz spożywczym, na stanowiskach technologów, a także do pracy w służbach sanitarnych i placówkach badawczych.

Specjalność:

 • biotechnologia żywności
 •  

  Food Technology and Human Nutrition- studia w j. angielskim

  Wyjątkowa możliwość studiowania na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w języku angielskim. Studia te są nieodpłatne dla obywateli Polski, UE i EOG. Należy przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz dyplom studiów I stopnia z kierunku pokrewnego.

  Food technology and human nutrition second cycle study programme (Master level) is designed to provide solid education in the field of product quality assessment, processing, preservation and storage of raw materials of plant and animal origin. The course covers the basics of microbiology and food biotechnology, administration and management and human nutrition of different age and social groups. The student will gain the knowledge of modern techniques and technologies used in the food and human nutrition industry and also he will do research work in these fields. Furthermore, the course will give insight in the principles of planning and carrying out the experimental work, as well as calculating and presenting of the research results.

   

  Technologia żywności i żywienie człowieka

  Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka pozwalają zdobyć wykształcenie z zakresu oceny jakości produktów rolnych, ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego oraz przekazują wiedzę w zakresie mikrobiologii i biotechnologii żywności, organizacji i zarządzania oraz marketingu, a także żywienia człowieka. Zdobyta wiedza może służyć również do projektowania nowych technologii przyjaznych środowisku, dzięki zdobytej w ramach studiów wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

  Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka przygotowują technologów i analityków przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz gastronomii i służb sanitarnych, a także placówek badawczych. Absolwenci mogą ubiegać się o tytuł zawodowy inżyniera europejskiego (Eur. Ing.) w międzynarodowej organizacji FEANI.

  Specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • technologia żywności
 • żywienie człowieka
 • zarządzanie jakością i towaroznawstwo
 •  

  Zarządzanie jakością i analiza żywności

  Studiując na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności nabywa się wiedzę ogólną z zakresu kształtowania jakości surowców roślinnych i zwierzęcych dla przemysłu spożywczego i technologii przetwarzania tych surowców. Absolwent kierunku rozumie zjawiska biologiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas przetwarzania żywności, procesów jednostkowych w technologiach produkcji żywności w aspekcie kształtowania jej właściwości i jakości. Potrafi dobierać i wykorzystywać różne techniki analizy żywności w ocenie jakości surowców, produktów i materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym. Absolwent zarządzania jakością i analizy żywności wykorzystuje technologie informatyczne w zakresie obliczeń statystycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz przygotowania opracowań dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania jakością i analizą żywności.

   

  Żywienie człowieka i dietetyka

  Studia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka zapewniają wiedzę z zakresu technologii żywności gastronomicznej oraz racjonalnego żywienia człowieka, jak i jakości zdrowotnej żywności. Znajdujące się w programie studiów przedmioty technologiczne pozwalają na zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej produkcji, a także przetwarzania żywności. Studia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka pozwalają również na zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej etapów produkcji, przechowywania, dystrybucji oraz wykorzystania żywności w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.

  Przygotowują do pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywieniem i żywnością, m.in. zakładach żywienia zbiorowego, jednostkach doradztwa żywieniowego, hotelarstwie, placówkach zajmujących się edukacją żywieniową, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii.