Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

    - Bezpieczeństwo żywności

    - Bioinformatyka

    - Biologia
Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

    - Biologia człowieka

    - Laboratory techniques in biology- studia w j. angielskim
Cena za semestr od od od od 800 EURzł
    - Zootechnika
Cena za semestr od od 2050zł od od 2050zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Bezpieczeństwo żywności

Absolwent kierunku bezpieczeństwo żywności jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki oraz instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych. Potrafi pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Zna technologie produkcji i przetwarzania żywności, a także sposoby modyfikowania składu, w tym wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonalne. Ma wiedzę w zakresie zagadnień związanych z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie, zasadami utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności. Znajomość prawa żywnościowego oraz zasad racjonalnego żywienia, norm żywieniowych umożliwia kończącym studia na kierunku bezpieczeństwo żywności pracę w organach urzędowej kontroli żywności oraz zakładach żywienia zbiorowego.

 

Bioinformatyka

Studia na kierunku bioinformatyka skierowane są do osób o zainteresowaniach obejmujących biologię, zwłaszcza genetykę, oraz informatykę, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania i zdolnościach do przedmiotów ścisłych. Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: bioinformatyka, biologia, zootechnika i rolnictwo oraz kierunkach pokrewnych.

Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:

 • biostatystyka i programowanie bioinformatyczne
 • techniki programistyczne w biologii molekularnej
 •  

  Biologia

  Absolwent kierunku biologia ma wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne. Podczas studiów uzyskuje wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka, a także roślin i zwierząt poprzez kształcenie kierunkowe, obejmujące zoologię bezkręgowców i kręgowców, botanikę, anatomię człowieka, anatomię porównawczą, fizjologię zwierząt i roślin, mikrobiologię, podstawy paleontologii, geologii i morfologii roślin, chemię ogólną, analityczną, fizyczną i organiczną, biochemię i biofizykę. Wiedza biologiczna, poszerzona o aspekty praktyczne zastosowań biologii, zwiększa szansę na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami absolwenta. Studia na kierunku biologia przygotowują do pracy w ochronie siedlisk naturalnych, w ogrodach zoologicznych i botanicznych, w laboratoriach, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, a także w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.

  Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:

 • biologia środowiskowa
 • biologia człowieka
 • techniki laboratoryjne w biologii

 • Specjalności na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia:
 • biologia człowieka
 • biologia środowiskowa
 • techniki laboratoryjne w biologii
 •  

  Biologia człowieka

  Kierunek jedyny w Polsce. Biologia człowieka (antropologia fizyczna) jest nauką interdyscyplinarną. W związku z tym absolwenci mają duże możliwości zatrudnienia, m.in. w: firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych i instytutach badań opinii społecznej, pracowniach ergonomii i komórkach BHP przy wielu zakładach pracy. W programie studiów, poza wiedzą ogólnobiologiczną, jest wiele ciekawych, specjalistycznych przedmiotów pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności, np. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, archeologii podwodnej, rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych, obsługi programów statystycznych, podstaw racjonalnego żywienia i innych. Wskazane jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.

   

  Laboratory techniques in biology- studia w j. angielskim

  Wyjątkowa możliwość studiowania na kierunku Techniki Laboratoryjne w Biologii w języku angielskim. Studia te kosztują 800 EUR za semestr dla obywateli Polski, UE i EOG. Należy przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz dyplom studiów I stopnia z kierunku pokrewnego.

  Laboratory techniques in biology 2nd grade course provides a student with theoretical and practical knowledge in the area of microscopic techniques, techniques of phylogeny reconstruction, laboratory analysis, cell and tissue culture techniques, analytical techniques in hydrobiology and ecotrophology, primate genomics, methods of analysis and assessment of animal origin products. A course participant will be trained to handle professional laboratory apparatuses in order to develop his own professional skills independently. Knowledge gained during the studies will also include biology methodology and statistics as well as bioinformatics. The course is designed to master general and specific analysis, analytical chemistry while handling optical and electron microscope. The course programme covers the field of coloring and sustaining specimens and in vitro culturing techniques.

   

  Zootechnika

  Kształcenie kierunkowe na studiach kierunku zootechnika obejmuje: biologię rozrodu, genetykę i metody doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, dobrostan zwierząt, rybactwo, pszczelarstwo, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, ocenę surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologię i ochronę środowiska, informatykę, ekonomię, zarządzanie i marketing. Na studiach magisterskich kierunku zootechnika, realizowanych wyłącznie w systemie indywidualnych programów nauczania, funkcjonują cztery specjalności magisterskie: hodowla i użytkowanie koni, hodowla zwierząt towarzyszących, wolno żyjących i laboratoryjnych, hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, produkcja pasz i doradztwo żywieniowe. Studenci mogą dowolnie modyfikować zakres zdobywanej wiedzy, wybierając przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Studia zootechniczne przygotowują do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz do pracy w nadzorze hodowlanym (stacje hodowli i unasienniania zwierząt, związki hodowców i producentów, stadniny koni), w doradztwie rolniczym, w służbach ekologicznych, w administracji i usługach rolniczych oraz przemyśle paszowym.

  Specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
 • hodowla i użytkowanie koni
 • hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących
 • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

 • Specjalności na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia:
 • hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
 • produkcja pasz i doradztwo żywieniowe
 •