Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT (Kierunek Automatyka i robotyka)

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

54-239 Wrocław

ul. ks. Marcina Lutra 4 (dawna Wejherowska 28)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Automatyka i robotyka
    - spec. Roboty mobilne
Cena za semestr od od 2970zł od od
    - spec. Technologie informacyjne w automatyce
Cena za semestr od od 2970zł od od
    - spec. Sterowanie procesami technologicznymi
Cena za semestr od od 2970zł od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Automatyka i robotyka
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2970 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2970 semestr

Zasady Rekrutacji

Wymagane dokumenty rekrutacja 2019/2020 Uwaga! Dla naszych absolwentów obniżone czesne! Należy dostarczyć: odpowiednią umowę ze strony www w dwóch egzemplarzach oraz powyżej wyszczególnione dokumenty. Studia pierwszego stopnia (licencjackie oraz inżynierskie) Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Dziekanacie odpowiedniego Wydziału kompletu dokumentów: kwestionariusz osobowy kopia świadectwa dojrzałości (świadectwo dojrzałości tylko do wglądu) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu 4 zdjęcia legitymacyjne umowę na wybrany kierunek w dwóch egzemplarzach, załączniki oraz oświadczenie RODO Wszystkie dokumenty dostępne są pod adresem https://horyzont.eu/wroclaw/kandydaci/rekrutacja UWAGA! Wszelkie zmiany w dokumentach niezgodne z powyższymi wzorami powodują ich nieważność! Rekrutacja on-line Krok 1: Wypełnij: formularz zgłoszeniowy on-line Krok 2: Wpłać wpisowe na konto Uczelni Aktualnie obowiązująca kwota podana jest na stronie głównej Uczelni. Wpłacana kwota musi być zgodna z obowiązującą na dany dzień kwotą wpisowego (decyduje data dokonania przelewu / wpłaty gotówkowej). Nr rachunku dla wpisowego (Bank Pekao S.A.): 17 1240 6670 1111 0000 5649 4392 Dane odbiorcy: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław Powyższy numer rachunku służy wyłącznie do wnoszenia opłaty wpisowej. Do wnoszenia opłat czesnego student otrzyma indywidualny numer rachunku. Krok 3: Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty (patrz wyżej). Krok 4: Wyślij komplet wyżej wymienionych dokumentów listem poleconym (zalecamy listem poleconym priorytetowym) na adres: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont", ul. ks. Marcina Lutra 4 (poprzednio ul. Wejherowska28), 54-239 Wrocław z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja - nazwa kierunku studiów", np. "Rekrutacja - Informatyka". Krok 5: Oczekuj na kontakt pracownika Dziekanatu odpowiedniego Wydziału. W przypadku problemów z otwarciem plików dokumentów zawartych na tej stronie należy pobrać program do podglądu plików formatu PDF, np. Foxit Reader.