Lingwistyczna Szkoła Wyższa (LSW) w Warszawie (Kierunek Filologia rosyjska (rusycystyka))

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Filologia rosyjska (rusycystyka)

    - spec. nauczycielska

    - spec. nauczycielsko-tłumaczeniowa

    - spec. tłumaczeniowa

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Filologia rosyjska (rusycystyka)
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 5800-6300 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2400-2900 / 5400-5900 semestr

Studia licencjackie

Prowadzimy studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia na trzech specjalnościach: język angielski (anglistyka), język niemiecki (germanistyka) i język rosyjski (rusycystyka).

Na wszystkich specjalnościach: anglistyce, germanistyce i rusycystyce jest możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej lub łączonej: nauczycielsko-tłumaczeniowej.

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza.

Nasi absolwenci:

• Uzyskują kwalifikacje zawodowe w ramach wybranego zawodu.
• Uzyskują znajomość języka specjalności na poziomie C1.
• Nabywają znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie komunikacyjnym (A2/B1). Dla zainteresowanych organizujemy dodatkowe zajęcia z praktycznej nauki drugiego języka obcego w trakcie III roku studiów, pozwalające na rozwijanie kompetencji językowych
• Nabywają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
• Rozwijają kulturę myślenia i sztukę argumentacji.
• Uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, przedsiębiorczości i BHP.
• Rozwijają ważne kompetencje społeczne takie jak: umiejętność pracy w zespole, świadome wytyczanie ścieżki własnej kariery zawodowej.


Po ukończonych w LSW studiach licencjackich z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia.

Absolwent specjalizacji nauczycielskiej

Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (ponadgimnazjalnych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I - VI).

Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.

Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania.

Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Poznaje zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, zna Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK), minima programowe obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej

Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.

Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.

Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.

Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.

Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.

Absolwent specjalizacji nauczycielsko-tłumaczeniowej

Nabywa wszystkie uprawnienia i umiejętności wyżej opisane dla obu specjalizacji.

Forma studiów

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. W trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. W trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele /co drugi tydzień/ od godz. 8.30 do godz. 20.10. Studenci mogą wnioskować do Rektora o Indywidualny Tok Studiów, jeśli spełniają warunki przewidziane regulaminem studiów.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Żelaznej 87 (róg ulic Ogrodowej i Żelaznej).

Szczegółowy opis zakładanych osiągnięć naszych absolwentów znajduje się w efektach kształcenia dla kierunku filologia studia I stopnia o profilu praktycznym.